Upphandling av entreprenad AB 04 och ABT 06

Står du inför en upphandling av entreprenad? Upphandling av entreprenader kan ofta vara komplicerade och vill man undvika tvist är det viktigt att det blir rätt från början. Vad bör man särskilt tänka på inför en upphandling? Vilka regler gäller och vad ska man göra för att undvika tvist? Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller vid upphandling ab 04.

Vad är skillnaden mellan AB04 och ABT06?

AB04 och ABT06 är standardavtal som används inom byggbranschen för att reglera kontrakt och entreprenaduppdrag. Skillnaderna mellan dem ligger i huvudsak i de juridiska aspekterna och riskfördelningen mellan parterna.

AB04 (Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader)

AB04 är ett standardavtal som används för entreprenaduppdrag inom bygg- och installationsbranschen. Detta avtal är framtaget av Sveriges Byggindustrier och reglerar bland annat bestämmelser om entreprenadens omfattning, prissättning, tidsplan, ansvar och betalningsvillkor. AB04 är mer vanligt förekommande inom byggsektorn och har en tydligare reglering av entreprenörens ansvar och skyldigheter.

ABT06 (Allmänna Bestämmelser för tekniska installationer i byggnader)

ABT06 är ett standardavtal som används främst inom installationer och tekniska arbeten inom byggbranschen. Detta avtal är också framtaget av Sveriges Byggindustrier och innehåller bestämmelser som rör entreprenadens omfattning, prissättning, ansvar och betalningsvillkor, men med fokus på tekniska installationer. ABT06 är mer inriktat på tekniska aspekter och särskilda krav som gäller för installationer i byggnader.

Skillnader i riskfördelning och ansvar

En viktig skillnad mellan AB04 och ABT06 ligger i riskfördelningen och ansvarsområdena mellan parterna. AB04 har en mer uttalad reglering av entreprenörens ansvar för arbetsutförande och överlämnande av entreprenaden, medan ABT06 fokuserar mer på de tekniska aspekterna och entreprenörens ansvar för tekniska installationer. Dessa skillnader gör att parterna kan anpassa avtalsformen till det specifika uppdraget och dess karaktär.

Det är viktigt att notera att valet av avtalsform bör göras med omsorg och baseras på de specifika kraven och behoven i projektet. Parterna bör noga överväga vilket avtal som bäst passar deras situation och samarbeta för att uppnå en ömsesidigt fördelaktig överenskommelse. Konsultation med juridisk expertis rekommenderas för att säkerställa att avtalet uppfyller alla relevanta lagar och regler inom byggbranschen.

Vad är en entreprenad enligt AB 04 och ABT 06 och vilka regler gäller för entreprenader?

En entreprenad är ett åtagande från en entreprenör att för en beställare utföra ett visst arbete eller leverera något inom en viss tid. Det är vanligt att entreprenören tillhör byggbranschen. För dessa typer av arbeten sluts avtal mellan entreprenören och beställaren.

löpande räkning

Entreprenadavtal brukar först delas in i utförandeetreprenad och totalentreprenad. Vid en totalentreprenad är det entreprenören som står för både projektering och utförande av entreprenaden. Entreprenören har ett funktionsansvar som innebär att entreprenaden måste uppfylla de funktionskrav som beställaren har uppställt i avtalet. Vid en utförandeentreprenad är det istället beställaren som ansvarar för projektering. Entreprenören har då endast ett ansvar för utförandet av entreprenaden, och inte för fel som uppstår p.g.a. felaktigheter i projekteringen.

Man skiljer sedan mellan konsumententreprenader och kommersiella entreprenader. Som framgår av namnet är en konsumententreprenad en entreprenad där en näringsidkare åtagit sig att utföra ett arbete åt en privatperson. Konsumententreprenader regleras av konsumenttjänstlagen. Föreligger det fel i entreprenad är det alltså konsumenttjänstlagens bestämmelser om fel som ska tillämpas. Konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens fördel vilket innebär att det inte är tillåtet att avtala om sämre villkor för kunden än de som står i lagen.

En kommersiell entreprenad är en entreprenad där både beställaren och entreprenören är näringsidkare. Det finns ingen lag som är direkt tillämplig på kommersiella entreprenader. Kommersiella entreprenader regleras i stället i huvudsak av standardavtal som tagits fram av branschorganisationer. Två av de vanligaste standardavtalen är AB 04 och ABT 06.

AB 04 och ABT 06

Som sagt är två av de vanligaste standardavtalen för entreprenader AB 04 och ABT 06. Det finns många fördelar med att använda sig av standardavtal. En av de främsta fördelarna är att du och entreprenören inte behöver lägga tid på att utforma ett eget avtal. En annan fördel är att det oftast är lättare att förutsäga hur ett avtal ska tolkas när man använder sig av ett standardavtal. I och med att standardavtalen ofta används så finns det en mängd rättsfall som behandlar just AB04 och ABT 06.

Vilket standardavtal man ska använda sig av beror på vilken typ av entreprenadform som ska användas. Entreprenadformerna reglerar ansvarsfördelningen mellan beställaren och entreprenören. Det finns i huvudsak två olika entreprenadformertotalentreprenad och utförandeentreprenad. ABT 06 är avsedd att användas vid upphandling av totalentreprenad och AB04 är avsedd att användas vid utförandeentreprenader.

Entreprenadjuridik AB 04 – ombuden

Totalentreprenad och entreprenad abt 06

En totalentreprenad är en entreprenad eller en del av en entreprenad där entreprenören ansvarar för såväl projekteringen som utförandet av arbetet. Att entreprenören ansvarar för projekteringen av arbetet innebär att det är entreprenören som ansvarar för att upprätta alla handlingar såsom ritningar och föreskrifter. När en entreprenad genomförs som en totalentreprenad ansvarar entreprenören således inte bara för utförandet, utan också för att entreprenaden uppfyller de avtalade funktionskraven.

Utförandeentreprenad för entreprenad

En utförandeentreprenad är en entreprenad eller en del av en entreprenad där beställaren ansvarar för projekteringen av arbetet och entreprenören ansvarar för utförandet. Beställaren uppgift är såldes att genom en egen utredning ta fram en projektering som entreprenören ska följa. Beställaren ansvarar således för att ta fram ritningar, föreskrifter och så vidare. I och med att det är beställaren som ansvarar för projekteringen av entreprenaden är det också beställaren som ansvarar för att entreprenaden uppfyller avtalad funktion. Det krav som ställs på entreprenören är att hen ska genomföra sitt arbete fackmässigt.

Tolkning av entreprenadavtal

Vid tolkning av entreprenadavtal gäller de allmänna principerna om avtalstolkning.

I vissa fall kan dock en entreprenör ha samma ansvar som vid en totalentreprenad. Högsta domstolen har i en dom konstaterat att oavsett entreprenadform gäller som viktig grundsats att respektive part ansvarar för de handlingar som hen tagit fram för entreprenaden (NJA 2009 s. 388). Har beställaren och entreprenören särskilt avtalat om att entreprenören ska svara för projekteringen av en viss del av entreprenaden ansvarar entreprenören för att denna del av entreprenaden är funktionsduglig. Entreprenörens funktionsansvar beror således på hur det faktiska avtalet utformats. Som utgångspunkt gäller dock vid utförandeentreprenader att det är beställaren som ansvarar för att entreprenaden uppfyller de avtalade funktionskraven.

ÄTA – matnyttigt vid entreprenader

Vad händer om det uppstår tvist vid upphandling ab 04?

Att hamna i tvist är något som de allra flesta vill undvika. Tvister är ofta utdragna och kan bli väldigt dyra. Är skadan redan skedd och har tvist uppkommit är det viktigt att veta hur man ska gå till väga för att lösa tvisten. Både AB 04 och ABT 06 innehåller bestämmelser om hur en eventuell tvist ska lösas.

Enligt standardavtalen ska en tvist som inte överstiger 150 prisbasbelopp avgöras av allmän domstol. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet vid tidpunkten för väckande av talan. År 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kronor. Talan vid allmän domstol väcks genom att den person som vill att tvisten ska avgöras av domstol skickar in en stämningsansökan till tingsrätten.

Överstiger det omtvistade beloppet 150 prisbasbelopp ska tvisten avgöras genom skiljedom. Ett skiljeförfarande är ett snabbt och effektivt sätt att lösa en tvist på. Till skillnad från en process i allmän domstol är ett skiljeförfarande en privat metod att lösa tvister på. Detta innebär att prövningen i skiljeförfaranden kan undandras offentlighet. På så sätt kan affärshemligheter förbli hemliga.

Frågor om vite i AB 04 och ABT 06

När en entreprenad inte blir så som tänkt kan det ofta leda till stora kostnader för dig som anlitat utföraren. Står du inför en upphandling av en entreprenad? Vill du veta hur du hanterar en eventuell tvist. Upphandlingar av entreprenader kan ofta vara komplicerade och redan från början kan det vara bra att veta vad som gäller. Vad bör man tänka på innan anlitande av en entreprenör? Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller vid upphandling när standardavtalet AB 04 blir tillämpligt.

Frågor om vite i AB 04 och ABT 06

I en kommersiell entreprenad är både beställaren och utföraren är näringsidkare. Det finns ingen lag som är direkt tillämplig på kommersiella entreprenader. Kommersiella entreprenader regleras i stället i huvudsak av standardavtal som tagits fram av branschorganisationer, så som exempelvis genom AB 04. AB 04 är ett av de vanligaste standardavtalen och även känt som allmänna bestämmelser inom anläggnings-, byggnads- och installationsbranschen.

Vite inom AB 04 och ABT 06

Vite enligt AB 04 kan utkrävas för fullgörelse, det vill säga en avtalad prestation i kontraktet som uteblivit. Tanken med vitet är fungerar som ett påtryckningsmedel för att utföraren ska fullgöra sina förpliktelser med avtalet och begränsa skadeståndsskyldigheten vid en försening av entreprenaden.

Vitet utgörs av ett förutbestämt belopp som utföraren ska betala till dig som beställare av entreprenaden. Summan blir aktuell när kontraktstiden överskrids eller utförandetiden som står i avtalet inte följts. Ofta består vitesbeloppet av en halv till en procent av kontraktssumman. Vid bedömningen ska hänsyn tas om utföraren har rätt till bl.a. förlängning av kontraktstiden. Andra liknande förutbestämda avgifter som kan förekomma är prestationsvite eller avhjälpandevite. Prestationsvite är ofta till en procentsats mellan två olika besiktningar som gjorts under olika tidsperioder. Avhjälpandevite tar sikte på att få entreprenören att avhjälpa ett fel inom en tidsfrist. Om det inte finns någon vitesklausul i kontrakten träder skadeståndsregler i kontraktsförhållanden in. Om vite ska utkrävas kan det vara bra att ha i åtanke att eventuella jämkningsyrkanden måste knytas till syftet med utformningen av vitesklausulen. Möjligheten att begära ut vite upphör när kontraktstiden överträds.

Sammanfattningsvis finns många delar som måste gå rätt vid en entreprenad. Vår advokatbyrå har stor erfarenhet av entreprenadtvister. Advokatbyrån biträder både privatpersoner och företag eller bostadsrättsföreningar i tvister avseende avtalstolkning,hantverkstjänster, bygg- och reparationsarbeten, nyproduktion samt större eller mindre ombyggnationer

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om upphandling av entreprenad ab 04 och abt 06

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.