Står du inför en upphandling av entreprenad? Upphandling av entreprenader kan ofta vara komplicerade och vill man undvika tvist är det viktigt att det blir rätt från början. Vad bör man särskilt tänka på inför en upphandling? Vilka regler gäller och vad ska man göra för att undvika tvist? Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller vid upphandling ab 04.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Upphandling av entreprenad AB 04 och ABT 06Vad är en entreprenad enligt AB 04 och ABT 06 och vilka regler gäller för entreprenader?

En entreprenad är ett åtagande från en entreprenör att för en beställare utföra ett visst arbete eller leverera något inom en viss tid. Det är vanligt att entreprenören tillhör byggbranschen. För dessa typer av arbeten sluts avtal mellan entreprenören och beställaren.

Entreprenadavtal brukar först delas in i utförandeetreprenad och totalentreprenad. Vid en totalentreprenad är det entreprenören som står för både projektering och utförande av entreprenaden. Entreprenören har ett funktionsansvar som innebär att entreprenaden måste uppfylla de funktionskrav som beställaren har uppställt i avtalet. Vid en utförandeentreprenad är det istället beställaren som ansvarar för projektering. Entreprenören har då endast ett ansvar för utförandet av entreprenaden, och inte för fel som uppstår p.g.a. felaktigheter i projekteringen.

Man skiljer sedan mellan konsumententreprenader och kommersiella entreprenader. Som framgår av namnet är en konsumententreprenad en entreprenad där en näringsidkare åtagit sig att utföra ett arbete åt en privatperson. Konsumententreprenader regleras av konsumenttjänstlagen. Föreligger det fel i entreprenad är det alltså konsumenttjänstlagens bestämmelser om fel som ska tillämpas. Konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens fördel vilket innebär att det inte är tillåtet att avtala om sämre villkor för kunden än de som står i lagen.

En kommersiell entreprenad är en entreprenad där både beställaren och entreprenören är näringsidkare. Det finns ingen lag som är direkt tillämplig på kommersiella entreprenader. Kommersiella entreprenader regleras i stället i huvudsak av standardavtal som tagits fram av branschorganisationer. Två av de vanligaste standardavtalen är AB 04 och ABT 06.

AB 04 och ABT 06

Som sagt är två av de vanligaste standardavtalen för entreprenader AB 04 och ABT 06. Det finns många fördelar med att använda sig av standardavtal. En av de främsta fördelarna är att du och entreprenören inte behöver lägga tid på att utforma ett eget avtal. En annan fördel är att det oftast är lättare att förutsäga hur ett avtal ska tolkas när man använder sig av ett standardavtal. I och med att standardavtalen ofta används så finns det en mängd rättsfall som behandlar just AB04 och ABT 06.

Vilket standardavtal man ska använda sig av beror på vilken typ av entreprenadform som ska användas. Entreprenadformerna reglerar ansvarsfördelningen mellan beställaren och entreprenören. Det finns i huvudsak två olika entreprenadformer – totalentreprenad och utförandeentreprenad. ABT 06 är avsedd att användas vid upphandling av totalentreprenad och AB04 är avsedd att användas vid utförandeentreprenader.

Tolkning av entreprenadavtal

Vid tolkning av entreprenadavtal gäller de allmänna principerna om avtalstolkning.

I vissa fall kan dock en entreprenör ha samma ansvar som vid en totalentreprenad. Högsta domstolen har i en dom konstaterat att oavsett entreprenadform gäller som viktig grundsats att respektive part ansvarar för de handlingar som denne har tagit fram för entreprenaden (NJA 2009 s. 388). Har beställaren och entreprenören särskilt avtalat om att entreprenören ska svara för projekteringen av en viss del av entreprenaden ansvarar entreprenören för att denna del av entreprenaden är funktionsduglig. Entreprenörens funktionsansvar beror således på hur det faktiska avtalet utformats. Som utgångspunkt gäller dock vid utförandeentreprenader att det är beställaren som ansvarar för att entreprenaden uppfyller de avtalade funktionskraven.

Totalentreprenad och entreprenad abt 06

En totalentreprenad är en entreprenad eller en del av en entreprenad där entreprenören ansvarar för såväl projekteringen som utförandet av arbetet. Att entreprenören ansvarar för projekteringen av arbetet innebär att det är entreprenören som ansvarar för att upprätta alla handlingar såsom ritningar och föreskrifter. När en entreprenad genomförs som en totalentreprenad ansvarar entreprenören således inte bara för utförandet, utan också för att entreprenaden uppfyller de avtalade funktionskraven.

Utförandeentreprenad för entreprenad abt 06

En utförandeentreprenad är en entreprenad eller en del av en entreprenad där beställaren ansvarar för projekteringen av arbetet och entreprenören ansvarar för utförandet. Beställaren uppgift är såldes att genom en egen utredning ta fram en projektering som entreprenören ska följa. Beställaren ansvarar således för att ta fram ritningar, föreskrifter och så vidare. I och med att det är beställaren som ansvarar för projekteringen av entreprenaden är det också beställaren som ansvarar för att entreprenaden uppfyller avtalad funktion. Det krav som ställs på entreprenören är att hen ska genomföra sitt arbete fackmässigt.

Tolkning av entreprenadavtal

Vid tolkning av entreprenadavtal gäller de allmänna principerna om avtalstolkning.

I vissa fall kan dock en entreprenör ha samma ansvar som vid en totalentreprenad. Högsta domstolen har i en dom konstaterat att oavsett entreprenadform gäller som viktig grundsats att respektive part ansvarar för de handlingar som hen tagit fram för entreprenaden (NJA 2009 s. 388). Har beställaren och entreprenören särskilt avtalat om att entreprenören ska svara för projekteringen av en viss del av entreprenaden ansvarar entreprenören för att denna del av entreprenaden är funktionsduglig. Entreprenörens funktionsansvar beror således på hur det faktiska avtalet utformats. Som utgångspunkt gäller dock vid utförandeentreprenader att det är beställaren som ansvarar för att entreprenaden uppfyller de avtalade funktionskraven.

Vad händer om det uppstår tvist vid upphandling ab 04?

Att hamna i tvist är något som de allra flesta vill undvika. Tvister är ofta utdragna och kan bli väldigt dyra. Är skadan redan skedd och har tvist uppkommit är det viktigt att veta hur man ska gå till väga för att lösa tvisten. Både AB 04 och ABT 06 innehåller bestämmelser om hur en eventuell tvist ska lösas.

Enligt standardavtalen ska en tvist som inte överstiger 150 prisbasbelopp avgöras av allmän domstol. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet vid tidpunkten för väckande av talan. År 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kronor. Talan vid allmän domstol väcks genom att den person som vill att tvisten ska avgöras av domstol skickar in en stämningsansökan till tingsrätten.

Överstiger det omtvistade beloppet 150 prisbasbelopp ska tvisten avgöras genom skiljedom. Ett skiljeförfarande är ett snabbt och effektivt sätt att lösa en tvist på. Till skillnad från en process i allmän domstol är ett skiljeförfarande en privat metod att lösa tvister på. Detta innebär att prövningen i skiljeförfaranden kan undandras offentlighet. På så sätt kan affärshemligheter förbli hemliga.

Frågor om vite i AB 04 och ABT 06

När en entreprenad inte blir så som tänkt kan det ofta leda till stora kostnader för dig som anlitat utföraren. Står du inför en upphandling av en entreprenad? Vill du veta hur du hanterar en eventuell tvist. Upphandlingar av entreprenader kan ofta vara komplicerade och redan från början kan det vara bra att veta vad som gäller. Vad bör man tänka på innan anlitande av en entreprenör? Vi hjälper dig att reda ut vad som gäller vid upphandling när standardavtalet AB 04 blir tillämpligt.

Frågor om vite i AB 04 och ABT 06

I en kommersiell entreprenad är både beställaren och utföraren är näringsidkare. Det finns ingen lag som är direkt tillämplig på kommersiella entreprenader. Kommersiella entreprenader regleras i stället i huvudsak av standardavtal som tagits fram av branschorganisationer, så som exempelvis genom AB 04. AB 04 är ett av de vanligaste standardavtalen och även känt som allmänna bestämmelser inom anläggnings-, byggnads- och installationsbranschen.

Vite inom AB 04 och ABT 06

Vite enligt AB 04 kan utkrävas för fullgörelse, det vill säga en avtalad prestation i kontraktet som uteblivit. Tanken med vitet är fungerar som ett påtryckningsmedel för att utföraren ska fullgöra sina förpliktelser med avtalet och begränsa skadeståndsskyldigheten vid en försening av entreprenaden.

Vitet utgörs av ett förutbestämt belopp som utföraren ska betala till dig som beställare av entreprenaden. Summan blir aktuell när kontraktstiden överskrids eller utförandetiden som står i avtalet inte följts. Ofta består vitesbeloppet av en halv till en procent av kontraktssumman. Vid bedömningen ska hänsyn tas om utföraren har rätt till bl.a. förlängning av kontraktstiden. Andra liknande förutbestämda avgifter som kan förekomma är prestationsvite eller avhjälpandevite. Prestationsvite är ofta till en procentsats mellan två olika besiktningar som gjorts under olika tidsperioder. Avhjälpandevite tar sikte på att få entreprenören att avhjälpa ett fel inom en tidsfrist. Om det inte finns någon vitesklausul i kontrakten träder skadeståndsregler i kontraktsförhållanden in. Om vite ska utkrävas kan det vara bra att ha i åtanke att eventuella jämkningsyrkanden måste knytas till syftet med utformningen av vitesklausulen. Möjligheten att begära ut vite upphör när kontraktstiden överträds.

Sammanfattningsvis finns många delar som måste gå rätt vid en entreprenad. Vasa Advokatbyrå AB har stor erfarenhet av entreprenadtvister. Advokatbyrån biträder både privatpersoner och företag eller bostadsrättsföreningar i tvister avseende avtalstolkning,hantverkstjänster, bygg- och reparationsarbeten, nyproduktion samt större eller mindre ombyggnationer

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt