AB 04 – en översiktlig genomgång av standardavtalet

AB 04 är ett standardavtal som används inom entreprenadbranschen. Avtalet tecknas ofta mellan en beställare och en entreprenör. AB 04 står för ”Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader”. Standardavtalet är omfattande, men i den här artikeln får du en bild av vad som regleras i AB 04.

AB 04 – en översiktlig genomgång av standardavtalet

Vad skiljer AB 04 från ABT 06?

Allmänna bestämmelser (AB) är standardavtal som används inom byggbranschen i Sverige. AB 04 och ABT 06 är två av de mest använda avtalen och riktar sig till olika typer av byggentreprenader. I denna artikel kommer vi att gå igenom några av de viktigaste skillnaderna mellan dessa två avtal ur ett juridiskt perspektiv.

 1. Entreprenadform: Den mest grundläggande skillnaden mellan AB 04 och ABT 06 är entreprenadformen. AB 04, eller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, är avsedda för utförandeentreprenader. Det innebär att beställaren ansvarar för att ta fram en komplett och utförlig projektbeskrivning som entreprenören sedan ska följa. Entreprenören ansvarar för att utföra arbetet enligt projektbeskrivningen och har vanligtvis ingen inverkan på projekteringsprocessen.

Å andra sidan är ABT 06, eller Allmänna bestämmelser för totalentreprenader inom bygg- och anläggningsarbeten, avsedda för totalentreprenader. Här ansvarar entreprenören för både projektering och utförande av arbetet. Detta innebär att entreprenören tar på sig ett större ansvar än vid en utförandeentreprenad, eftersom denne både utformar och utför projektet.

 1. Ansvarsfördelning: Ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenör skiljer sig också mellan AB 04 och ABT 06. I AB 04 är beställaren ansvarig för att projektbeskrivningen är korrekt och att den innehåller all nödvändig information för att entreprenören ska kunna utföra arbetet. Entreprenörens ansvar är att följa projektbeskrivningen och att genomföra arbetet enligt den.

I ABT 06 är entreprenören ansvarig för både projektering och utförande av arbetet, vilket innebär att denne tar på sig ett större ansvar än vid en utförandeentreprenad. Entreprenören ansvarar för att arbetet utförs enligt de krav och önskemål som beställaren har angett. Om det uppstår problem eller brister i projektet, har entreprenören ett större ansvar att lösa dessa problem än vid en utförandeentreprenad enligt AB 04.

 1. Ändrings- och tilläggsarbeten: En annan viktig skillnad mellan AB 04 och ABT 06 är hanteringen av ändrings- och tilläggsarbeten. I AB 04 är det beställaren som beslutar om ändringar och tilläggsarbeten, och entreprenören är skyldig att utföra dessa arbeten enligt beställarens anvisningar. Entreprenören har rätt till ersättning för de merkostnader som uppstår till följd av ändringar och tilläggsarbeten, förutsatt att dessa inte beror på entreprenörens egna fel eller försummelse.

I ABT 06 är det istället entreprenören som ansvarar för att föreslå och genomföra ändrings- och tilläggsarbeten. Entreprenören ska anpassa arbetet efter beställarens krav och önskemål, men har också möjlighet att föreslå ändringar om denne anser att det är nödvändigt eller fördelaktigt för projektet. Beställaren har rätt att godkänna eller avslå entreprenörens förslag, men om entreprenören kan visa att ändringen är nödvändig för att uppfylla beställarens krav, kan denne ha rätt till ersättning även om beställaren inte godkänner ändringen.

Sammanfattning av vad skiljer AB 04 från ABT 06

AB 04 och ABT 06 är två standardavtal som används inom den svenska byggbranschen för olika typer av entreprenader. De viktigaste skillnaderna mellan dessa avtal ligger i entreprenadformen, ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenör, samt hanteringen av ändrings- och tilläggsarbeten. AB 04 är avsett för utförandeentreprenader, där beställaren ansvarar för projektbeskrivningen och entreprenören utför arbetet enligt denna. I ABT 06 är entreprenören ansvarig för både projektering och utförande av arbetet, vilket innebär att denne tar på sig ett större ansvar än vid en utförandeentreprenad enligt AB 04.

AB 04 och garantitid

Garantitiden är en viktig del av byggavtal och regleras i allmänna bestämmelser för byggentreprenader, såsom AB 04. Denna artikel kommer att förklara vad garantitiden innebär i samband med AB 04 och dess juridiska betydelse för både beställare och entreprenörer.

 1. Garantitidens syfte och omfattning: Garantitiden är den period under vilken entreprenören ansvarar för att åtgärda eventuella fel och brister som upptäcks efter att entreprenaden har färdigställts och överlämnats till beställaren. Syftet med garantitiden är att säkerställa att byggnadsverket uppfyller de krav och funktioner som har avtalats mellan parterna. Enligt AB 04 är garantitiden normalt två år, men kan i vissa fall vara längre om det avtalats mellan beställare och entreprenör. Garantitiden börjar löpa från den dag då entreprenaden godkänns och överlämnas till beställaren.
 2. Entreprenörens ansvar under garantitiden: Under garantitiden är entreprenören skyldig att på egen bekostnad och utan dröjsmål åtgärda alla fel och brister som upptäcks i byggnadsverket. Detta ansvar gäller endast för fel som har samband med entreprenadens utförande och omfattar inte skador som orsakats av normalt slitage, åldrande, eller felaktig användning av byggnadsverket av beställaren. Om entreprenören inte åtgärdar fel och brister inom rimlig tid efter att beställaren har reklamerat, kan beställaren ha rätt att på entreprenörens bekostnad låta någon annan åtgärda felen.
 3. Garantiansvar och dess begränsningar: Det är viktigt att notera att entreprenörens garantiansvar enligt AB 04 är begränsat till att åtgärda fel och brister som upptäcks under garantitiden. Detta innebär att entreprenören inte ansvarar för fel som upptäcks efter garantitidens utgång, även om felen har samband med entreprenadens utförande. Beställaren måste därför vara noggrann med att undersöka och reklamera eventuella fel inom garantitiden för att kunna utnyttja entreprenörens garantiansvar.

Sammanfattning av AB 04 och garantitid

Garantitiden är en central del av AB 04 och innebär att entreprenören ansvarar för att åtgärda fel och brister som upptäcks efter entreprenadens färdigställande och överlämnande. Entreprenörens ansvar gäller normalt under en period av två år och omfattar endast fel som har samband med entreprenadens utförande. För att kunna utnyttja entreprenörens garantiansvar

Huvudförpliktelser för beställaren gällande AB 04

De huvudsakliga förpliktelserna på beställarens sida är att ansvara för projekteringen och beställaren ska också betala för de arbeten som är beställda och är i enlighet med kontraktet. I 6 kapitlet 12 § AB 04 regleras hur betalningen ska ske. I bestämmelsen framgår att betalningen kan ske utifrån den plan som parterna har kommit överens om. Bestämmelsens 3 stycke anger att betalningen också kan ske mot faktura. Om beställaren inte har betalat på förfallodagen kan beställaren ha gjort sig skyldig till kontraktsbrott.

Entreprenörens huvudförpliktelser

Entreprenören ska utföra det som är avtalat mellan beställaren och entreprenören. Om entreprenörens arbete skulle avvika från vad som avtalats mellan parterna, kan det anses som att det finns fel i entreprenaden. Genom besiktningsförfarandet som regleras om i 7 kapitlet, avgörs om entreprenörens arbete avviker eller stämmer överens med vad som är avtalat om.

Besiktningen och AB 04

Det som är syftet med en besiktning är att göra en bedömning om huruvida de utförda arbetena är kontraktsenliga eller ej. För att möjliggöra en besiktning är det behövligt att gå igenom parternas avtal. Hur det avtalet tolkas och de rättsliga ställningstaganden som sedan fattas efter genomförd tolkning, innefattas i den besiktningen som ska göras. Skulle det vara så att någon part skulle känna ett missnöje över utlåtandet i besiktningen, framgår av 7 kapitlet 16 § AB 04 att den missnöjde parten kan begära en prövning.

Kapitelindelningen av AB 04

AB 04 är indelat i 10 kapitel. Dessa kapitel ska vi nu punkta upp och även förklara lite vad kapitlen behandlar, så att du får en överblick över vad som regleras i AB 04.

 • Kapitel 1: Omfattning – Här finner du generella bestämmelser om omfattningen av kontraktsarbetena, vad som gäller kring underrättelseskyldighet, hur risken ska fördelas avseende uppgifter och även bestämmelser som gäller kompletterande handlingar.
 • Kapitel 2: Utförande – Hur utförandet ska ske, arbeten som gäller ändringar och tillägg, vad som gäller vid fel eller brister, tillhandahållande av material, vad som gäller kring provtagning (exempelvis vilken rätt beställaren har att begära en provtagning, eller vem som stå för kostnaderna för att göra exempelvis en provtagning av en ventilationsanläggning).
 • Kapitel 3: Organisation – Organisationen och samordningen för parterna, ombuden för parterna, arbetsledning och kontroll, hur entreprenören får disponera arbetsområdet och även vad som gäller kring hjälpmedel för part.
 • Kapitel 4: Tider – Vad som gäller kring tidsplan, hur lång tid det ska ta att färdigställa kontraktsarbetena, vilken rätt som finns att få kontraktstiden förlängd för det fall att det uppstår hinder (hinder är typiskt sätt någon omständighet som gör det omöjligt eller i vart fall extraordinärt betungande för entreprenören att bli klar inom kontraktstiden), reglering om ansvarstid och garantitid, vilka möjligheter det finns att få garantitiden förlängd.
 • Kapitel 5: Ansvar och avhjälpande – Ansvaret som entreprenören har för skada som finns på en del av entreprenaden som inte är avlämnad, försening och vite, entreprenörs rätt att få ersättning, det ansvar entreprenören har för fel som är väsentliga, entreprenörens ansvar för följdskador, vårdslöshetsansvar, ansvar som entreprenören har beträffande hjälpmedel, om material eller vara som beställaren tillhandahåller skadas, medvållandeansvar, entreprenörs ansvar för tredjemansskador, solidariskt ansvar, avhjälpande av fel, försäkringar.
 • Kapitel 6: Ekonomi – Reglering om summan för kontraktet, ersättning för arbeten som gäller ändring eller tillägg, vad som gäller kring fakturering, betalning, ränta för dröjsmål, preskriptionstid, skyldighet att ställa säkerhet.
 • Kapitel 7: Besiktning – Olika former av besiktning (förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, särskild besiktning, efterbesiktning, överbesiktning), vad som gäller kring besiktningsman, reglering om jäv, genomförandet av besiktningen, godkännande och avlämnande av besiktningen, besiktningsutlåtande.
 • Kapitel 8: Hävning – På vilka grunder som det går att göra gällande hävning.
 • Kapitel 9: Tvistelösning – Här regleras att allmän domstol normalt sätt prövar tvister som gäller AB 04.
 • Kapitel 10: Förenklad tvistelösning: – Medlingsförfaranden som är privata.

Att tänka på vid AB 04:

Skulle det bli så att du hamnar i en tvist gällande en fråga som rör AB 04, rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist som hjälper dig med att driva tvisten.

Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av entreprenadrätt. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Läsvärt

https://www.svd.se/har-ar-landets-25-framsta-entreprenorer

https://svjt.se/svjt/2015/258

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ab 04 – en översiktlig genomgång av standardavtalet

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.