AB 04 – en översiktlig genomgång av standardavtalet

AB 04 är ett standardavtal som används inom entreprenadbranschen. Avtalet tecknas ofta mellan en beställare och en entreprenör. AB 04 står för ”Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader”. Standardavtalet är omfattande, men i den här artikeln får du en bild av vad som regleras i AB 04.

AB 04 – en översiktlig genomgång av standardavtalet

Huvudförpliktelser för beställaren

De huvudsakliga förpliktelserna på beställarens sida är att ansvara för projekteringen och beställaren ska också betala för de arbeten som är beställda och är i enlighet med kontraktet. I 6 kapitlet 12 § AB 04 regleras hur betalningen ska ske. I bestämmelsen framgår att betalningen kan ske utifrån den plan som parterna har kommit överens om. Bestämmelsens 3 stycke anger att betalningen också kan ske mot faktura. Om beställaren inte har betalat på förfallodagen kan beställaren ha gjort sig skyldig till kontraktsbrott.

Entreprenörens huvudförpliktelser

Entreprenören ska utföra det som är avtalat mellan beställaren och entreprenören. Om entreprenörens arbete skulle avvika från vad som avtalats mellan parterna, kan det anses som att det finns fel i entreprenaden. Genom besiktningsförfarandet som regleras om i 7 kapitlet, avgörs om entreprenörens arbete avviker eller stämmer överens med vad som är avtalat om.

Besiktningen

Det som är syftet med en besiktning är att göra en bedömning om huruvida de utförda arbetena är kontraktsenliga eller ej. För att möjliggöra en besiktning är det behövligt att gå igenom parternas avtal. Hur det avtalet tolkas och de rättsliga ställningstaganden som sedan fattas efter genomförd tolkning, innefattas i den besiktningen som ska göras. Skulle det vara så att någon part skulle känna ett missnöje över utlåtandet i besiktningen, framgår av 7 kapitlet 16 § AB 04 att den missnöjde parten kan begära en prövning.

Kapitelindelningen av AB 04

AB 04 är indelat i 10 kapitel. Dessa kapitel ska vi nu punkta upp och även förklara lite vad kapitlen behandlar, så att du får en överblick över vad som regleras i AB 04.

 • Kapitel 1: Omfattning – Här finner du generella bestämmelser om omfattningen av kontraktsarbetena, vad som gäller kring underrättelseskyldighet, hur risken ska fördelas avseende uppgifter och även bestämmelser som gäller kompletterande handlingar.
 • Kapitel 2: Utförande – Hur utförandet ska ske, arbeten som gäller ändringar och tillägg, vad som gäller vid fel eller brister, tillhandahållande av material, vad som gäller kring provtagning (exempelvis vilken rätt beställaren har att begära en provtagning, eller vem som stå för kostnaderna för att göra exempelvis en provtagning av en ventilationsanläggning).
 • Kapitel 3: Organisation – Organisationen och samordningen för parterna, ombuden för parterna, arbetsledning och kontroll, hur entreprenören får disponera arbetsområdet och även vad som gäller kring hjälpmedel för part.
 • Kapitel 4: Tider – Vad som gäller kring tidsplan, hur lång tid det ska ta att färdigställa kontraktsarbetena, vilken rätt som finns att få kontraktstiden förlängd för det fall att det uppstår hinder (hinder är typiskt sätt någon omständighet som gör det omöjligt eller i vart fall extraordinärt betungande för entreprenören att bli klar inom kontraktstiden), reglering om ansvarstid och garantitid, vilka möjligheter det finns att få garantitiden förlängd.
 • Kapitel 5: Ansvar och avhjälpande – Ansvaret som entreprenören har för skada som finns på en del av entreprenaden som inte är avlämnad, försening och vite, entreprenörs rätt att få ersättning, det ansvar entreprenören har för fel som är väsentliga, entreprenörens ansvar för följdskador, vårdslöshetsansvar, ansvar som entreprenören har beträffande hjälpmedel, om material eller vara som beställaren tillhandahåller skadas, medvållandeansvar, entreprenörs ansvar för tredjemansskador, solidariskt ansvar, avhjälpande av fel, försäkringar.
 • Kapitel 6: Ekonomi – Reglering om summan för kontraktet, ersättning för arbeten som gäller ändring eller tillägg, vad som gäller kring fakturering, betalning, ränta för dröjsmål, preskriptionstid, skyldighet att ställa säkerhet.
 • Kapitel 7: Besiktning – Olika former av besiktning (förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, särskild besiktning, efterbesiktning, överbesiktning), vad som gäller kring besiktningsman, reglering om jäv, genomförandet av besiktningen, godkännande och avlämnande av besiktningen, besiktningsutlåtande.
 • Kapitel 8: Hävning – På vilka grunder som det går att göra gällande hävning.
 • Kapitel 9: Tvistelösning – Här regleras att allmän domstol normalt sätt prövar tvister som gäller AB 04.
 • Kapitel 10: Förenklad tvistelösning: – Medlingsförfaranden som är privata.

Att tänka på:

Skulle det bli så att du hamnar i en tvist gällande en fråga som rör AB 04, rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist som hjälper dig med att driva tvisten. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av entreprenadrätt. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Läsvärt

https://www.svd.se/har-ar-landets-25-framsta-entreprenorer

https://svjt.se/svjt/2015/258

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.