Entreprenad: Tider – AB 04

I AB 04 finns ett kapitel som särskilt behandlar entreprenadens tider. Begrepp som kan vara bra att känna till är kontraktstid, entreprenadtid, garantitid och försening. I denna artikel går vi igenom några huvuddrag i kapitel fyra i AB 04 om tider.

, Entreprenad: Tider – AB 04

I AB 04 anges att entreprenören ska planera kontraktsarbetets utförande så att det kan färdigställas inom kontraktstiden. Emellertid ska beställaren lämna tillgängligt underlag till entreprenören så att han kan planera. Dessutom ska entreprenören redovisa en tidsplan. Vanligtvis brukar tidsplanen vara en överenskommelse som parterna avtalar fram.

Kontraktstiden är den avtalade tiden under vilken arbetet enligt kontraktshandlingarna ska utföras. Eftersom det ursprungliga avtalet har en viss tidsplan måste kontraktstiden kunna ändras om arbetet blir mer eller mindre omfattande än vad som ursprungligen var tänkt. Det skulle annars kunna bli oskäliga resultat. Kontraktstiden kan utökas genom tidsförlängning eller förkortas genom avkortning. Arbetet kan förlängas till följd av tilläggs – eller ändringsarbeten samt på grund av att arbetet hindrats att färdigställas. Arbetet kan avkortas till följd av så kallade avgående arbeten.

Att arbetet är försenat har i AB 04 innebörden att det rör sig om ett otillåtet överskridande av kontraktstiden. Förseningar ger som huvudregel rätt till vite. I ab 04 finns en force majeure klausul som ger rätt till förlängning av kontraktsarbetet under vissa extra ordinära omständigheter. Där anges bl.a. att entreprenören kan få rätt till förlängning på grund av epidemi, strejk, blockad och lockout. Det samma gäller om arbetet hindrar på grund av ett myndighetsbeslut eller om det hindras på grund av något som beror på beställaren. I vissa fall, om väderleks -eller vattenförhållanden är osedvanliga för byggnadsorten och det inverkar ogynnsamt på arbetena kan det ge rätt till tidsförlängning.

Efter en godkänd slutbesiktning av entreprenaden börjar garantitiden löpa. Under garantitiden presumeras entreprenören vara ansvarig för fel som uppstått och som inte borde ha upptäckts under garantitiden. Entreprenören har således en bevisbörda för att felet inte beror på entreprenören. Efter garantitidens utgång är entreprenörens ansvar begränsat. Vanligen vidtas en garantibesiktning innan garantitidens utgång för att upptäcka eventuella fel.

Vasa Advokatbyrå hjälper med tider för AB 04

Om du hamnar i en tvist gällande tider och det inte går att kommunicera med motparten kan det vara nödvändigt att anlita en advokat. Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Vi kan bistå med att skriva ett välanpassat avtal, medla med motparten och att företräda er i domstol.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

  • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
  • Få hjälp att skriva avtal.
  • Få information om gällande rätt.

Tvistelösning

  • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
  • Medla mellan er och motparten.
  • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
  • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
  • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
  • Bevaka era rättigheter. 
  • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Det här samtalet kostnadsfritt