Det finns ingen särskild lagstiftning som reglerar entreprenadförhållandet mellan två juridiska personer. Parterna får istället förlita sig på avtalsskrivning. Det är vanligt att använda standardkontraktet AB 04 vid utförandeentreprenader. I denna artikel går vi igenom grunddragen för ansvarsfördelningen gällande utförandeentreprenader i enlighet med AB 04.

Utförandeentreprenad – entreprenörens ansvar

Vid utförandeentreprenader är det beställaren som bär huvudansvaret för entreprenadens funktion. Beställaren ska nämligen ansvara för arbetets projektering. Projektering är det förberedande arbetet som krävs innan ett bygge drar igång. Det kan tillexempel handla om att plocka fram ritningar och tekniska lösningar. Entreprenören ansvarar sedan för att utföra arbetet i enlighet med kontraktshandlingarna som beställaren lagt fram.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Beställaren har därmed ansvar för korrektheten i de handlingar som beställaren lägger fram. Entreprenören bör dock upplysa om han inser att det finns felaktigheter i beställarens projektering, exempelvis att det inte kommer uppnå den tilltänkta funktionen. Entreprenören ska också som huvudregel utföra arbetet fackmannamässigt.

Det är vanligt förekommande att avtalen inte är en renodlad utförandeentreprenad. Det kan till exempel vara så att avtalet föreskriver att entreprenaden ska uppnå vissa funktioner. I så fall måste en avtalstolkning ske. I NJA 2009 s. 388 bedömde högsta domstolen att en entreprenad var en totalentreprenad trots att de hade använt sig av AB 72, föregångaren till AB 04. Omständigheterna och kontraktshandlingarna i övrigt kan således resultera i att avtalet bedöms annorlunda. Entreprenören bör därför inte förlita sig på att AB 04 används utan särskilt beakta vad kontraktshandlingarna anger gällande entreprenörens funktionsansvar.

Om det uppstår en tvist

Om det uppstår en tvist gällande frågan om det är entreprenören eller beställaren som ska vara ansvarig för ett fel brukar parterna i första hand försöka medla. Om det inte går att komma till en lösning kan frågan lösas i domstol eller skiljedom, beroende på vilken summa det rör sig om.

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Om du/ni skulle hamna i en tvist kan vi hjälpa med att medla och om det skulle behövas företräda dig/er i skiljedom eller domstol.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan dig och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal