Ett ingående av ett entreprenadavtal innebär ofta en risk för dig som anlitar ett bolag för att utföra ett byggnadsarbete. Ett misstag kan i många fall innebära att stora kostnader för dig som konsument och det är viktigt om att vara medveten vad som gäller vid ingående av ett sådant avtal. Inom byggbranschen finns ett huvudavtal som även kallas för AB 04 som nästintill fungerar som lag inom bygg- och anläggningsbranschen. Inom vissa områden finns andra specifika standardavtal, men artikeln utgår från AB 04 som är specifik för bygg- och anläggningsbranschen. Det finns några viktiga delar att komma ihåg vid anlitande av en byggentreprenör som kommer redogöras för nedan.

Viktigt att tänka på vid ingående av en entreprenad
  1. I AB 04 framgår när entreprenaden ska vara färdig. I första hand bestäms tiden för slutförandet av det kontrakt som ingås mellan dig och utföraren. Det centrala för att bestämma när avtalet färdigställs för är ”avlämnandet” enligt köplagen samt när entreprenaden har ”avslutats” enligt konsumenttjänstlagen. När avtalet har färdigställts i juridisk kontext ska arbetet vara färdigt för slutbesiktning vilket utgör grunden för felbedömningen. Om avtalstiden för utförandet skulle förlängas påverkas inte tiden för när avtalet skulle anses färdigt. Ibland kan oförutsedda händelser göra att kontraktstiden kan komma att förlängas. Sådana händelser som kan komma att påverka när entreprenaden anses ska vara färdigställd kan utgöras av särskilt i lagtext angivna förhållanden som entreprenören inte kan ansetts kunna hållas ansvarig för.
  2. Hur utförandet av entreprenaden ska ske bestäms mellan dig och utföraren av vad ni kommer överens om i Ert kontrakt. Enligt rättsfall från Högsta domstolen framgår att arbetet ska lämnas på ett ”fackmannamässigt” sätt. Det innebär att utföraren ska uppnå en viss ministandard inom den specifika brunchen för att uppfylla de juridiska krav som uppställs för utförandet. Om ni inte har kommit om överens om annat har utföraren en skyldighet att upprätta en kvalitets- samt miljöplan för entreprenadens utförande. Tanken bakom upprättande av planerna är att säkra att utföraren utför ett gott miljöarbete.
  3. Enligt AB 04 ska priset för entreprenaden bestämmas av avtalet mellan dig och utföraren. Priset kan antigen vara fast eller ske på löpande räkning. I många kontrakt finns en skyldighet att ställa säkerhet för att betalningen. Om ni inte fastslagit priset finns allmänna regler i AB 04 som kan tillämpas. Om oförutsedda händelser påverkat utförandet kan det resultera i att eventuella justeringar tillkomma. För att en justering av priset ska bli aktuell ska det röra sig om oförutsägbara händelser som väsentligt påverkar utförandet av entreprenaden.

Sammanfattningsvis finns många delar som måste gå rätt vid en entreprenad. Vasa Advokatbyrå AB har stor erfarenhet av entreprenadtvister. Advokatbyrån biträder både privatpersoner och företag eller bostadsrättsföreningar i tvister avseende avtalstolkning, hantverkstjänster, bygg- och reparationsarbeten, nyproduktion samt större eller mindre ombyggnationer.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal