Utförandeentreprenad

I entreprenadsammanhang hör man ofta begreppen utförandeentreprenad och totalentreprenad. I denna artikel går vi igenom utförandeentreprenadens innebörd och några saker som kan vara bra att tänka på.

, Utförandeentreprenad

En utförandeentreprenad är en entreprenadform som medför att beställaren sköter projektering och entreprenören svarar för arbetets utförande. Entreprenadformen innebär att beställaren, i förhållande till entreprenören ansvarar för att arbetet får den rätta tilltänkta funktionen. Beställaren kan dock ha ett ytterligare avtal med annan part som, beroende på vilket avtal som finns kan bli ansvarig om den hade i uppgift att utföra projekteringen. I förhållande till den anlitade entreprenören svarar dock beställaren för projekteringen. Projektering innebär att man plockar fram allt förberedande arbete. Tillexempel ritningar och vilka tekniska lösningar som ska användas för att uppnå en viss funktion.

Ett vanligt standardkontrakt för utförandeentreprenader är AB 04. Det är ett lämpligt standardkontrakt om beställaren är ett företag eller en förening (är beställaren en konsument kan istället ABS 18 vara lämpligare). Det är genom kontraktshandlingarna som villkoren för avtalet bestäms. Även om man använder sig av standardkontrakten kommer man således behöva vara noga i preciseringen av avtalets innebörd.

En annan entreprenadform är totalentreprenad. Det innebär att entreprenören sköter både projektering och utförande. Entreprenören har således ett funktionsansvar. För totalentreprenader är ABT 06 ett vanligt standardkontrakt. En totalentreprenad lägger mindre ansvar på beställaren eftersom beställaren vid en totalentreprenad inte måste lägga fram hela projekteringen och därmed inte måste stå för alla tekniska lösningar. Märk dock, att om beställaren ändå lägger fram tekniska lösningar är beställaren som huvudregel ansvarig för de handlingar som han lägger fram. Det bör också poängteras att det fortfarande vid en utförandeentreprenad är viktigt att tydligt ange vilken funktion som önskas.

Anlita sakkunniga

Att utföra en entreprenad är ett kostsamt och stort projekt. Det är viktigt att ta hjälp av sakkunniga för att förhindra att det uppstår fel i framtiden. Exempelvis bör man vid en utförandeentreprenad ta hjälp av byggnadstekniker för att se över arbetets tilltänkta konstruktion. Det är också en god idé att ha en plan för de olika besiktningar som arbetet kan behöva.

Gällande avtalsskrivning är det bra att ta hjälp av en jurist. På så vis kan du undvika framtida tvister som kan bli kostsamma och dra ut på tiden. Det kan också vara nödvändigt med en advokat om du behöver gå i domstol.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

  • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
  • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

  • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
  • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
  • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
  • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
  • Bevaka era rättigheter. 
  • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Det här samtalet kostnadsfritt