Uppsägning av avtal – #4 tips för att undvika tvister

De flesta privatpersoner och företag ingår olika typer av avtal regelbundet. Det kan till exempel handla om hyresavtal, uppdragsavtal eller entreprenadavtal som regleras av avtalslagen, och idag är det vanligast med så kallade standardavtal som används i många olika situationer.

Förr eller senare behöver avtalet ofta sägas upp, och i vissa fall kan det behöva göras i förtid, eller kanske till och med hävas. Då är det viktigt att du har koll på hur en uppsägning bör gå till för att kunna säga upp avtalet med rätten på din sida och undvika tvister.

Uppsägning av avtal

I denna artikel kommer vi att beskriva hur du kan säga upp avtal mellan företag, om det är möjligt att säga upp avtalet muntligen, hur du kan säga upp avtal i förtid eller häva avtalet, samt vad som sker om du hamnar i en tvist med motparten.

Vi går igenom följande;

 • Uppsägning av avtal mellan företag
 • Hävning av ett avtal
 • Muntlig uppsägning
 • Uppsägning av avtal i förtid
 • Tvist om uppsägningen
 • Rättsskydd vid avtalstvister

Du får 4 värdefulla tips för att undvika tvister;

 1. Dokumentera alltid avtalet skriftligen
 2. Överväg att ändra i standardavtalen
 3. Var förutseende, planera och skriv avtal innan
 4. Försök att kompromissa för att undvika avtalstvister

Köpeavtal mellan företag bör innehålla detta

När du som näringsidkare ska ingå ett avtal om köp med ett annat företag så gäller köplagen om det rör sig om ett köp av lös sak. Köplagen är dispositiv vilket innebär att om ni avtalar om något annat än vad som anges i köplagen, gäller det istället. Nedan följer en punktlista på vad som kan vara bra att avtala om. Kom dock ihåg att alla köpesituationer är olika och det kan finnas andra punkter än de listade nedan som kan vara bra för dig att avtala om. Det kan även vara så att någon av punkterna nedan kanske inte är nödvändig för just ditt köpeavtal. Punktlistan nedan är mer för att ge dig en uppfattning om vad man med fördel kan avtala om.

 • När köparen ska betala för varan.
 • Hu mycket köparen ska betala för varan.
 • Vad som gäller om köparen inte betalar för varan i tid.
 • När säljaren ska leverera varan.
 • Vart säljaren ska leverera varan.
 • Vad som gäller om säljaren inte levererar varan i tid.
 • När risken för varan går över från säljaren till köparen, exempelvis vid överlämnande till transportbolaget, när varan ankommit till köparen osv.
 • I vilket skick som varan är i.

Uppsägning av avtal mellan företag

Om båda parterna vill avsluta avtalet, så kallat uppsägning av avtal, kan ni komma överens om detta utan att någon särskild uppsägningstid ska gälla. Men om bara en av parterna vill säga upp ett tillsvidareavtal gäller vanligen en uppsägningstid på 30 dagar. Det finns dock ingen given uppsägningstid för avtal, och har avtalet varat länge kan det vara befogat med en betydligt längre uppsägningstid så att motparten får gott om tid på sig att hitta en annan lösning vid till exempel ett hyresavtal eller ett samarbetsavtal som har pågått under många år.

Uppsägning av avtal mellan företag

För att komma fram till en uppsägningstid gör man då en så kallad skälighetsbedömning. Då kan man behöva ta hänsyn till hur lång tid det kan ta för företaget att hitta ett alternativ, hur länge avtalet har pågått, vilka investeringar företaget har gjort i samband med avtalet samt vilken uppsägningstid som är vanligast i branschen. I vissa fall kan det också behövas särskilda skäl för uppsägning av avtalet, till exempel avtalsbrott eller bristande kvalitet på leveranser.

När avtalet väl har sagts upp så upphör det att gälla så fort uppsägningstiden har gått ut. Under hela uppsägningstiden gäller avtalet däremot som vanligt, och ersättningar för till exempel hyreslokaler eller utfört arbete måste självklart betalas på samma sätt som tidigare under avtalsperioden.

Utformningen av avtalet

När ett så kallat tillsvidareavtal tecknas är det alltid bra att inkludera om avtalet kan sägas upp och hur lång uppsägningstiden ska vara. Om avtalet däremot kommer att pågå under en begränsad tid bör ni även inkludera vilket datum det ska avslutas. Detta underlättar vid uppsägning eftersom det inte är några oklarheter om vad som gäller, vilket även minskar risken för avtalsbrott och för att en tvist ska uppstå mellan de båda företagen.

Så gör du uppsägningen på rätt sätt

Hur uppsägningen av ett avtal ska gå till regleras många gånger i själva avtalet, till exempel om det måste sägas upp skriftligen och före ett visst datum. Det bästa är alltid att skicka uppsägningen med rekommenderat brev så att du kan bevisa att mottagaren har fått den. Uppsägningen bör också vara daterad så att båda parterna vet när uppsägningen träder i kraft och när eventuell uppsägningstid har gått ut.

Muntlig uppsägning

Om du föredrar att göra en muntlig uppsägning av ett avtal så är den lika giltig som en skriftlig uppsägning. Det finns nämligen ingen lag som kräver att en uppsägning av ett avtal måste ske skriftligen. Men däremot kan det förstås bli svårt att bevisa när uppsägningen gjorts om du inte har något skriftligt bevis på detta.

Muntlig uppsägning

Om du har sagt upp ett avtal muntligen och inte kan bevisa att uppsägningen gjorts kan motparten hävda att avtalet fortfarande gäller, och då är det stor risk att en tvist uppstår och att ditt företag i värsta fall måste betala skadestånd för eventuella extra kostnader som uppsägningen innebär för motparten. På grund av detta är det alltid bäst att begära en skriftlig bekräftelse på att du gjort en muntlig uppsägning av ett avtal.

Uppsägning av avtal i förtid

I vissa fall innehåller avtal så kallade uppsägningsklausuler som informerar om hur och när ett avtal kan sägas upp i förtid. Då gäller det att dessa följs för att du inte ska göra dig skyldig till ett avtalsbrott. Avtal inom vissa branscher kan av naturliga skäl ha friare villkor för uppsägning än andra.

Om motparten har varit tvungen att göra större investeringar eller anställa nya personer i företaget för att uppfylla ert avtal så är det till exempel inte rimligt att det kan sägas upp allt för lättvindigt.

Hur räknas uppsägningstid?

Uppsägningstiden är den tid mellan uppsägning och den tidpunkt när avtalet slutar att gälla. Vilken uppsägningstid som gäller i ett enskilt avtal beror på vad som står i avtalet samt vilken typ av avtal det handlar om.

Hur räknas uppsägningstid?

Skriva en uppsägning på rätt sätt

En uppsägning kan i vissa fall och i vissa typer av avtal göras på ett specifikt sätt. Ofta handlar det om att det måste ske skriftligen eller inom en viss tidsfrist för att inte avtalet ska förnyas på en viss tid igen. Men även andra mer komplicerade tillvägagångssätt kan krävas beroende på avtalstypen.

I allmänhet gäller att avtal kan sägas upp muntligt, om inte avtalet uttryckligen säger att det måste göras på annat sätt. Om kunden är en konsument kan det finnas skyddslagstiftning som sätter stopp för avtalsvillkor som är mindre förmånliga än de som uppställs i lag.

Ett exempel på detta är hyra av fast egendom enligt jordabalken 12 kap., även känd som hyreslagen. Om det handlar om hyra av en lokal gäller mycket komplicerade krav på dels skriftlighet och innehåll i uppsägningen, dels tidsfrister. Dessa är olika beroende på om det är hyresvärden eller hyresgästen som säger upp hyresavtalet.

Skadestånd vid felaktig uppsägning av avtalet

Du som ska säga upp ett avtal måste noga se till att uppsägningen går rätt till, eftersom motparten annars kan ha rätt till skadestånd. Det kan till exempel handla om ett lokalhyresavtal som görs för sent så att hyresgästen har rätt att fortsätta hyra lokalen, en muntlig uppsägning som inte dokumenteras och därför inte kan bevisas eller en uppsägning av ett avtal som inte har någon tydlig avsändare.

Hävning av ett avtal

En hävning innebär till skillnad från en uppsägning att avtalet i fråga upphör att gälla omedelbart, utan att du behöver anpassa dig efter någon uppsägningstid eller bindningstid. Ett avtal som inte fungerar som tänkt, och som ditt företag kanske förlorar pengar på, kan i vissa fall hävas så att du slipper uppsägningstiden. Men det är viktigt att noga ta reda på vilka skäl som godkänns vid en hävning så att du inte riskerar att behöva betala skadestånd för en ogiltig hävning av avtalet.

Hävning av ett avtal

Giltiga orsaker för hävning av ett avtal

För att hävningen ska vara giltig krävs normalt ett väsentligt avtalsbrott som har stor betydelse för dig som drabbats. Dessutom måste motparten ha insett eller bör ha insett att avtalsbrottet skulle ha stor negativ påverkan på ditt företag. Det kan till exempel handla om att motparten inte rättar till ett fel eller inte slutför ett uppdrag i tid. Om ditt företag har köpt en vara som säljaren inte levererar i tid har du också rätt att häva avtalet om säljaren inte levererar varan inom en tidsfrist som du själv bestämmer.

Hävningsförklaring

Du som vill häva ett avtal måste alltid meddela detta till din motpart i en hävningsförklaring. I annat fall kommer hävningen inte att ske även om du har giltiga orsaker att häva avtalet. Hävningsförklaringen måste inte göras skriftligen, men det är självklart alltid bra att meddela motparten i skrift eftersom det då är lättare att bevisa att hävningen faktiskt gjorts.

Ogiltig hävning

Om ditt företag häver ett avtal utan att ha något giltigt skäl för detta innebär att företaget inte har fullföljt de åtaganden som ni kom överens om i avtalet. Många gånger handlar ogiltiga hävningar om ekonomiska frågor, och räknas som avtalsbrott.

Avtalsbrott kan i sig ge motparten rätt att häva avtalet, och dessutom kräva skadestånd som täcker motpartens potentiella vinst som skulle uppnåtts om avtalsbrottet inte hade skett.

Tvist om uppsägningen

Det händer inte sällan att tvister uppstår i samband med uppsägning av avtal, till exempel om du häver avtalet och motparten anser att dina skäl till hävningen inte är giltiga, eller om du inte kan bevisa en muntlig uppsägning.

Tvist om uppsägningen

Det vanligaste vid en tvist om avtal mellan två företag är att den löses genom ett skiljeförfarande, men i vissa fall blir det nödvändigt att ta ärendet vidare till tingsrätten. Om ditt företag har avtal med företag i andra länder är det bäst att i förväg avtala om vilket lands lagar som ska gälla vid en eventuell tvist.

Medling

Det första steget om en tvist har uppstått kan vara en medling mellan de båda parterna, vilket blir en allt vanligare lösning. Medlingen är dels billigare än att lösa tvisten i en skiljenämnd eller domstol, och dessutom är det ett mer informellt sätt att lösa tvister som kan vara en bra början för att nå en överenskommelse som båda parter blir nöjda med.

Medlingen är alltid frivillig, och kan när som helst avbrytas av någon av parterna. Dessutom går den snabbare än ett domstolsförfarande och den genomförs alltid under sekretess. Resultatet av en medling blir ett avtal mellan parterna, som kan verkställas med en skiljedom.

Skiljeförfarande

I avtal mellan företag är det vanligt att man inkluderar klausuler om att tvister ska lösas genom ett skiljeförfarande. Detta beror på att skiljeförfaranden oftast går betydligt snabbare att lösa än tvister som tas upp i tingsrätten.

Skiljeförfarande

Dessutom är de mer diskreta då de sköts privat vilket kan vara till fördel för företag som inte vill att processen ska bli offentlig. Om du föredrar att lösa en eventuell tvist genom att skiljeförfarande måste du se till att detta skrivs in i avtalet, eftersom tvisten annars kommer att behöva lösas i tingsrätten.

Skiljeförfaranden styrs av en särskild lagstiftning, och fördelarna är att tvisten behandlas under sekretess, att den ofta går snabbare än ett domstolsförfarande och att de båda företagen själva kan välja vilka skiljemän som ska avgöra tvisten.

Däremot kan ett skiljeförfarande ofta bli väldigt dyrt, eftersom de båda parterna själva måste betala både skiljemännen och sekreterarna samt sina egna ombudskostnader. Därför rekommenderas skiljeförfaranden främst vid tvister som rör avtal av högre värde. Dessutom går det heller inte att överklaga ett avgörande som någon av parterna anser är felaktigt till en högre instans.

Båda parterna i tvisten får utse en skiljeman var, och dessa två utser tillsammans en tredje skiljeman. På så sätt kan du välja en skiljeman som har kunskap inom just din bransch och den fråga som tvisten gäller. Efter att förhandlingarna avslutats kommer skiljemännen att informera de båda parterna om sitt beslut – skiljedomen.

Tvister som tas upp i tingsrätten

Om det inte finns något avtal om skiljeförfarande i avtalet kan tvisten tas upp i tingsrätten. Då behöver du skicka in en stämningsansökan, vilket ger tingsrätten möjlighet att avgöra tvisten med hjälp av din bevisning, lagstiftningen och tidigare domstolspraxis.

Tvister som tas upp i tingsrätten

Om du vinner målet kan du ha rätt till skadestånd, till exempel vid ogiltig hävning av ett avtal eller om motparten inte kan bevisa att en muntlig uppsägning har skett från ett visst datum och detta har gett upphov till kostnader för ditt företag.

När en tvist tas upp i tingsrätten är det väldigt viktigt att samla in alla bevis som kan vara till fördel för ditt företag, så att du ökar dina chanser att vinna tvisten. Detta gäller särskilt om de villkor som tvisten gäller inte är reglerade i avtalet eller om villkoren är otydliga. I vissa fall kan domstolen lösa tvisten även om avtalet innehåller en skiljeklausul, så länge båda parterna går med på detta.

Tänk på att en domstolsprocess många gånger kan ta lång tid, och du kan behöva vänta omkring ett år på själva huvudförhandlingen. Därför är det inte alltid att föredra att avgöra en tvist i tingsrätten, särskilt inte om ditt företag behöver en snabb lösning på tvisten för att verksamheten inte ska drabbas negativt.

Rättsskydd vid avtalstvister

En stor fördel vid tvister i Sverige är att det ofta går att få ekonomisk hjälp via rättsskyddet som inkluderas i de flesta hemförsäkringar och företagsförsäkringar. Detta gäller dock endast när tvisten tas upp i domstol, och det är också därför som skiljedomsförfaranden kan bli extra kostsamma då du inte kan få någon hjälp ekonomiskt från rättskyddet.

Rättsskyddet innebär att du eller ditt företag får ersättning från försäkringsbolaget, så länge försäkringen var tecknad när tvisten uppstod och ni skickar in en skriftlig ansökan om att utnyttja rättsskyddet.

Efter detta får ni besked om försäkringen kommer att täcka de juridiska kostnaderna och hur mycket självrisken ligger på. Vanligen går det att få ersättning för 4-5 prisbasbelopp, och självrisken ligger oftast på omkring 20 % av totalkostnaden och är dessutom avdragsgill.

Det är till stor hjälp att inte behöva oroa sig nämnvärt för de juridiska kostnaderna när själva tvisten ofta kräver mycket energi. Tack vare rättskyddet har du möjlighet att ta en tvist vidare till tingsrätten och få juridisk hjälp till en låg kostnad. Därför bör du alltid se till att ha en aktuell företagsförsäkring som inkluderar rättsskydd för att vara förberedd om du mot förmodan skulle hamna i en tvist vid uppsägning av ett avtal.

De 4 viktigaste tipsen för att undvika tvister vid uppsägning av avtal

Det är svårt att driva ett företag utan kunder och affärskompanjoner, men det innebär också risk för tvister i framtiden om ni inte kommer överens. En orsak till konflikter kan vara uppsägningar av avtal när någon av parterna vill att avtalet ska fortsätta att gälla.

För att göra uppsägningen så smidig som möjligt och undvika att en konflikt eller tvist uppstår kan du se till att alltid dokumentera alla avtal i skrift, överväga att ändra i de klassiska standardavtalen för varje bransch, vara förutseende och fundera på vilka situationer som kan uppstå i affärsförhållandet samt försöka kompromissa om en tvist faktiskt skulle uppstå.

1. Dokumentera alltid avtalet skriftligen

Även om avtal som görs muntligen är giltiga, så finns det egentligen ingen anledning att inte dokumentera dem i skrift. Då blir det mycket lättare att få en överblick över de villkor som har satts upp och vad som sker om de inte följs. Om en konflikt uppstår blir det då enkelt att ta fram det skriftliga avtalet och se efter vad som gäller, och ingen av parterna kan hävda att det som står med i avtalet inte stämmer.

2. Överväg att ändra i standardavtalen

Idag är det lätt att hitta standardavtal för olika affärsrelationer inom respektive bransch, men även om det kan verka smidigt att snabbt och lätt skriva på ett sådant avtal så kan det leda till en hel del problem om en tvist skulle uppstå.

Villkoren i de flesta standardavtal kan vara för generella och kanske inte inkludera sådana villkor som just ditt företag och den andra parten kommer att vara i behov av när tvisten är ett faktum. Se därför till att noga läsa igenom standardavtalen, och om möjligt lägga till villkor som saknas samt förtydliga ert affärsförhållande.

3. Var förutseende

Innan du skriver på ett avtal bör du fundera igenom vilka situationer som kan tänkas uppstå i affärsförhållandet och gärna också diskutera igenom vad som ska göras om de faktiskt sker. Det är också viktigt att noga reda ut vilka förväntningar du har på motparten och vice versa, eftersom det är lätt att anta och missförstå sådant som kanske tas för givet och inte skrivs ned i avtalet.

Efter detta kan ni gå igenom utkastet till avtalet igen och se om ni behöver lägga till någon punkt för att göra det lättare att lösa eventuella konflikter som kan tänkas uppstå i framtiden. Det är också viktigt att vara tydliga och ärliga eftersom det ofta lönar sig i längden.

En bra affärsrelation där det är tydligt vad ni kan förvänta er av varandra redan från början har de största förutsättningarna för att lyckas och bidrar också till att tvister förhoppningsvis helt kan undvikas.

4. Försök att kompromissa

Om tvisten ändå är ett faktum och ni inte kan komma överens angående en uppsägning av ett avtal är det bäst att ta ett djupt andetag och boka ett möte där ni tillsammans diskuterar igenom vad som hänt och hur det kan lösas.

Att ta ärendet till en skiljenämnd eller till tingsrätten kan bli både kostsamt och tidskrävande, så ni har mycket att vinna på att komma fram till en kompromiss. Här kan det också vara bra att kontakta en jurist eller advokat som kan hjälpa er att reda ut vad lagen säger i just er situation.

I de fall där avtalet inte reglerar den konflikt som uppstått i samband med uppsägningen måste ni försöka komma fram till en lösning utifrån aktuell lagstiftning, vad som gäller i just er bransch och en tolkning av övriga punkter i avtalet. Det är den part som bäst kan argumentera för sin sak som har störst chans att gå segrande ur tvisten, så se till att ta fram alla de bevis du kan hitta för att du har rätt i frågan.

Försök komma överens

När ni absolut inte kan komma överens om vem som har rätt är det alltid bäst att kompromissa. Kanske kan du låta motparten hyra lokalen någon månad extra om det underlättar för företaget att fortsätta bedriva sin verksamhet innan de hittat en ny lokal, eller så kan ni kanske enas om en mindre summa i ersättning i stället för det skadestånd som du krävt om tvisten hade avgjorts i tingsrätten.

Även om du inte är helt nöjd med kompromissen kan det vara värt att acceptera den med tanke på att du annars måste spendera både pengar och tid i tingsrätten eller i ett skiljeförfarande – resurser som du i stället kan lägga på ditt företag. Om ni kommer till en lösning som båda parter kan acceptera kan ni kanske till och med fortsätta ert affärsförhållande som tidigare.

För att undvika konflikter i samband med uppsägningar av avtal är det alltså bäst att vara noga med alla villkor redan när avtalet skrivs. Det är också viktigt att ha en dialog med motparten vid en tvist, och att om möjligt försöka kompromissa för att undvika att slösa tid, energi och pengar på en domstolsprocess eller ett skiljedomsförfarande. Sist men inte minst bör du alltid ha en uppdaterad företagsförsäkring så att du får tillgång till rättsskydd om tvisten behöver lösas i domstol.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om uppsägning av avtal – #4 tips för att undvika tvister

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.