Utförandeentreprenad – Beställarens ansvar

En utförandeentreprenad innebär att beställaren ska sköta projekteringen och entreprenören ska utföra själva arbetet. Det finns ingen lagstiftning som reglerar vilket ansvar beställaren och entreprenören har. Istället måste det regleras i avtal. I denna artikel går vi igenom ansvaret som beställaren har utifrån standardkontraktet AB 04.

Utförandeentreprenad - Beställarens ansvar
Standardkontrakten AB 04 har tagits fram av BKK, Byggandets Kontaktkommitté. I kommittén ingick företrädare från entreprenad och beställarsidan. Kontrakten präglas därför av kompromisser från båda sidor.

Kontraktet är utformat för att användas för utförandeentreprenader. En utförandeentreprenad innebär att beställaren ska ansvara för projekteringen och entreprenören för själva utförandet. Om entreprenören istället sköter både projektering och utförande rör det sig om en totalentreprenad. Begreppen totalentreprenad och utförandeentreprenad syftar således till en ansvarsfördelning. De ska inte blandas ihop med begreppen generalentreprenad och delad entreprenad som syftar på entreprenadens upphandlingsform.

Beställarens ansvar

Beställaren ska således svara för entreprenadens projektering. Det innebär att det är beställaren som ska se till så att entreprenaden får den tilltänkta funktionen. Det är åtminstone huvudregeln. Trots den tilltänka ansvarsfördelningen är det emellertid vanligt att entreprenadformerna blandas. Det kan vara så att avtalet innehåller delar som anger att entreprenören ska svara för viss funktion. Entreprenadformen eller det valda standardkontraktet är därför inte avgörande, ansvarsfördelningen kan påverkas av vad som i övrigt har angetts i avtalet. Detta har bland annat fastslagits av högsta domstolen i NJA 2009 s. 388. Det innebär att det alltid är vad som har avtalat som är utgångspunkten.

Det ligger som huvudregel ett stort ansvar på beställaren och att beställaren utför en projektering som medför att den rätta funktionen kan uppnås. Beställaren är ansvarig för korrektheten i de handlingar som beställaren lägger fram. Emellertid ska entreprenören som huvudregel utföra arbetet fackmannamässigt och i enlighet med ritningar m.m. Entreprenören har således gjort ”fel” om entreprenaden inte stämmer överens med kontraktshandlingarna. Det är därför viktigt för beställaren att beställaren tydligt anger vilket material och vilka tekniska lösningar som ska användas. Om entreprenören inser att entreprenaden inte kommer få den önskade funktionen om den tekniska lösning som beställaren har angivit används bör han upplysa om det. Entreprenören bör dock inte ensidigt ändra den tekniska lösningen utan att först få beställarens godkännande.

Om det uppstår en tvist

Om det uppstår en tvist gällande frågan om det är entreprenören eller beställaren som ska vara ansvarig för ett fel brukar parterna i första hand försöka medla. Om det inte går att komma till en lösning kan frågan lösas i domstol eller skiljedom, beroende på vilken summa det rör sig om.

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Om du/ni skulle hamna i en tvist kan vi hjälpa med att medla och om det skulle behövas företräda dig/er i skiljedom eller domstol.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan dig och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.