Betalningsplan entreprenad – fast pris eller löpande räkning?

Ett entreprenadarbete innehåller på många sätt stora skillnader jämfört med andra typer av tjänsteutföranden. Ett par av dessa skillnader är att (i) entreprenadarbeten kan ta flera år att genomföra, (ii) entreprenadarbeten uppgår ofta till ett pris överstigande en halv miljon och (iii) det är inte ovanligt att planeringen måste jämkas till viss grad ett antal gånger under utförandets gång, då man kan använda fast pris för entreprenaden. Trots detta finns ingen allmängiltig lag på området, med undantag för konsumentförhållanden, varför branschen nästan helt har kommit att styras av olika avtal. Istället har Byggandets Kontaktkommitté (BKK) tagit på sig handskarna och utarbetat ett antal råd och standardkontrakt för marknaden. BKK:s standardavtal är förvisso dispositiva, men har kommit att få stort genomslag inom de flesta sektorerna i branschen.

Betalningsplan entreprenad – fast pris eller löpande räkning?

Entreprenadavtalet är således det som kommer att utgöra grunden för de rättigheter resp. skyldighet som vardera parten iklär sig. Det är således smycket viktigt att parterna är noggranna vid utformningen av det avtal som ingås. Att utforma ett adekvat avtal är många gånger lättare sagt än gjort. Det är inte ovanligt att parterna nöjer sig med att avtala om pris, arbete och dylikt och först mycket senare inser att man kanske skulle ha reglerat dröjsmålsersättning, betalningens erläggande, besiktningens utförande med mera. Av detta skäl är en vanlig lösning att man använder ett standardavtal som till exempel AB 04 som är fritt att justera.

AB 04 – pris

AB 04 är särskilt framtaget för att reglera s.k. utförandeentreprenader: dvs när en entreprenör åtar sig att utföra ett visst arbete. Om man som entreprenör även ska utföra förarbeten som projektering och liknande handlar det istället om en totalentreprenad varför man istället bör välja ABT 06. Ska man inte en mer konsulterande roll bör man tillämpa ABK 09.

Frågan om pris regleras genom gående i 6 kap. AB 04 där portalparagrafen stadgar att ”[k]ontraktssumman avser ersättning för kontraktsarbetena. ÄTA-arbeten skall regleras genom avräkning mellan tillkommande och avgående arbeten. Sådan reglering skall ske utan dröjsmål, om möjligt före utförandet av ÄTA-arbeten” (6 kap. 1§ AB 04).

Entreprenad fast pris

Rent allmänt är AB 04 utformad för både delade entreprenader och generalentreprenader som utförs till fast pris. Med fast pris avses att man i kontraktssumman stadgar ett pris vilken ska avse hela det arbete som ska utföras, vilket inkluderar både entreprenörens kostnader och det som ska bli dennes avkastning för eget arbete. Vad som menas med första meningen i 6 kap. 1§ AB 04 är således att den kontraktssumma som stadgas ska avse ett pris för allt i ett, om inget annat avtalats.

Något som däremot inte anses omfattas av det fasta pris som avtalas är s.k. ÄTA-arbeten, inte heller ÄTA-arbeten enligt 2 kap. 4§ AB 04 räknas. Vid förekomsten av ÄTA-arbeten stadgar andra meningen i 6 kap. 1§ AB 04 att en omräkning ska ske fortlöpande. Med omräkning avses att man helt enkelt jämkar den summa som stadgats i kontraktet. Resultatet blir att man kan säga att behandlar avtalat ÄTA-arbete som att det är en del av det ordinarie kontraktet. Rent praktiskt sker ofta detta genom att man för in priset för entreprenadarbeten (eller gör avdrag för denna) jämte en precisering av ändringen innebörd. Hur ÄTA-arbeten debiteras regleras i 6 kap. 6§ AB 06. Paragrafen stadgar att man kan använda en á-prislista, prissatt mängdförteckning eller annat. Det är således upp till parterna att avtala om hur debitering för ÄTA-arbeten ska ske.

Enligt 6 kap. 1§ tredje meningen AB 04 ska ovan nämnda avräkning ske utan dröjsmål. Vad som menas med ”utan dröjsmål” är inte säkert, om man dock läser ordet tillsammans med stadgandet ”om möjligt före utförandet av ÄTA-arbeten” för det förstås att ordet ”utan dröjsmål” ska tolkas som att man ska reglera ÄTA-arbetet så snart som möjligt. Av detta följer att endera parten har rätt att begära reglering av arbetet utan dröjsmål. Om sådan begäran sker har medkontrahenten en skyldighet att medverka. Regleringen innebär dock inte att entreprenören alltid har en rätt att få till regleringen innan ÄTA-arbete påbörjas. Av 2 kap. 3§ AB 04 följer att entreprenören som huvudregel är skyldig att utföra ÄTA-arbeten som beställaren beställer. Man kan således inte vägra utförande med grund att ÄTA-arbetet inte har reglerats än. Skulle man hamna i en sådan situation får man helt enkelt reglera frågan efteråt eller under arbetet.

Entreprenad fast pris som betalningsplan

Även om AB 04 främst är utformat för fast pris så är det inte ovanligt att man avtalar om arbete efter löpande räkning (självkostnadsprincipen). Arbete till självkostnadsprincipen innebär i praktiken att ingen pris anges i kontraktet varför man heller inte kan prata om en ”kontraktssumma” på samma sätt. Istället utförs arbete vartefter enligt en modell eller tariff som parterna bestämmer själva. I AB 04 regleras arbete enligt självkostnadsprincipen i 6 kap. 9 och 10§§ AB 04.

6 kap. 9§ AB 04 stadgar en lista för de typer av kostnader som entreprenören har rätt att debitera för. I listan inkluderas kostnader för material och varor, arbetsledning, hjälpmedel med mera. I punkten 8 stadgas att entreprenören har rätt till ett s.k. entreprenörarvode vilken beräknas som en procent av övriga punkter. Denna procent kan antingen räknas av övriga punkter totalt eller särregleras beroende på kostnadspost. Vad entreprenörsarvode innebär konkret reglera sinte fullt ut men exemplifieras i 10§ 2 punkten. I 10§ punkten 2 stadgas kort hur entreprenörsarvodet ska beräknas.

Som tidigare nämnt står det fritt för parterna att tillämpa egna bestämmelser. Om parterna använder modellen att arbetet debiteras enligt löpande räkning enligt AB 04, eller annat standardavtal, är det således fullt tillåtet att ändra, jämka eller justera de redan befintliga paragraferna.

Vid beräkning av pris enligt självkostnadsprincipen gäller samma bestämmelser om ÄTA-arbeten. I praktiken blir dock denna linje mindre tydligt i och med att man aldrig vet vad priset hamnar på varför ÄTA-arbeten påverkar slutsumman på samma sätt som övriga arbeten. Detta är en risk som beställaren får räkna med.

Avslutande kommentar

Entreprenörer och beställare brukar normalt sett fokusera mycket på just hanteringen av pris redan innan arbetet påbörjas. Trots detta är det inte ovanligt att oenigheter uppkommer gällande allt från modell för prisberäkning, ÄTA-arbeten, beräkning av enskilda poster med mera. Skulle en tvist uppstå eller om ni har någon fråga kan ni alltid kontakta oss på Vasa Advokatbyrå. En advokatbyrå med lång erfarenhet i entreprenadbranschen.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om betalningsplan entreprenad – fast pris eller löpande räkning?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.