Termen totalentreprenad

Totalentreprenad är en term på en entreprenadform som innebär att entreprenören sköter både projektering och utförande. Vid totalentreprenader har således entreprenören ett uppdragsförhållande med beställaren där entreprenören ansvarar för att arbetet ska få en viss funktion. Detta kan jämföras med en utförandeentreprenad som innebär att beställaren ansvarar för arbetets projektering. Beställaren lägger således fram ritningar och annat förberedelsematerial med krav på specifika tekniska lösningar. Entreprenören ansvarar inte för att arbetet får den tilltänkta funktionen i en utförandeentreprenad. Entreprenörens uppgift är att utföra arbetet i enlighet med kontraktshandlingarna, ritningar och annat förberedelsematerial. Arbetet ska dock som huvudregel utföras fackmannamässigt.

vad innebar totalentreprenad

Entreprenadformens beteckning – inte av stor betydelse

Det är inte så svart och vitt som det låter med de olika entreprenadformerna. Utgångspunkten är alltid vad som anges i avtalen. Det är inte ovanligt att i avtalen göra regleringar som gör att entreprenaden inte blir en renodlad totalentreprenad eller en renodlad utförandeentreprenad. Avtalet kan till exempel vara utformat så att det i stort är en totalentreprenad men att beställaren ställer krav på vissa tekniska lösningar i avtalet. Det kallas för en styrd totalentreprenad. Eller så kan det vara en utförandeentreprenad men med vissa krav på att arbetet ska få viss funktion.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Eftersom det inte finns en lagstiftning för entreprenader i kommersiella sammanhang dvs då beställaren är en juridisk person (te.x. ett aktiebolag eller förening) är det avgörande vad avtalet anger. Det finns inte en lag att falla tillbaka på.

vad innebar totalentreprenad2

I ett rättsfall från högsta domstolen (NJA 2009 s. 388) hade parterna använt sig av AB 72, en äldre version av standardkontrakt för utförandeentreprenader. Trots användningen av standardkontrakt ansåg HD att entreprenören var ansvarig för arbetets funktion. Omständigheter som beaktades var bl.a. att entreprenören åtagit sig projektering samt att entreprenören i kontraktet hade angivits ha ansvar för fel och brister som har samband med projektets funktion. I rättsfallet gjorde HD således en tolkning av det befintliga avtalet, motiven, standardkontraktet och de individuella kontraktsvillkoren. Rättsfallet illustrerar att det inte är tillräckligt att välja ett avtal av viss sort (t.ex. standardavtal för utförandeentreprenader). Ett avtal går att modifiera, och därför kommer en bedömning ske utifrån avtalet och de framförhandlade villkoren som har använts i det enskilda fallet.

Om det uppstår en tvist i en totalentreprenad

Om det skulle uppstå oenigheter som inte går att lösa genom vanlig kommunikation finns det bestämmelser i standardkontrakten som reglerar tvistelösning. Beroende på vilket belopp parterna tvistar om kan tvisten avgöras i domstol eller skiljedom. Då kan det vara lämpligt att få juridisk rådgivning.

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Vi kan bistå med både tvistelösning och avtalsskrivning.

vad innebar totalentreprenad3

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan er och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt