Delad entreprenad – så här är ansvarsfördelningen

En entreprenad kan upphandlas och organiseras på olika sätt. Hur avtalsstrukturerna ser ur är avgörande för hur ansvarsfördelningen ser ut vid eventuella fel och förseningar. I den här artikeln förklarar vi vad en delad entreprenad är och hur den juridiska ansvarsfördelningen ser ut. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av fastighets- och entreprenadjuridik. Kontakta oss så hjälper vi dig.

, Delad entreprenad – så här är ansvarsfördelningen

Delad entreprenad och generalentreprenad

Entreprenader brukar delas in i totalentreprenad eller utförandeentreprenad. Den förra innebär att entreprenören har ett helhetsansvar för byggnadens eller anläggningens funktion. Vid totalentreprenad är det entreprenören som tar in arkitekter och konsulter och sedan i sin tur avtalar med underentreprenörer.

Vid utförandeentreprenader är det istället beställaren som är ansvarig för projekteringen och att ta in arkitekter och konsulter. Entreprenören har därför inget s.k. funktionsansvar, dvs fel som är att hänföras till konstruktions- eller designfel. Entreprenören har endast ansvar för att entreprenaden är utförd enligt instruktionerna.

Totalentreprenader och utförandeentreprenader kan sedan kategoriseras in i tre olika upphandlingsformer. Dessa är de vanligaste.

  • Generalentreprenad. Denna form innebär att beställaren avtalar med en enda entreprenör som får i uppdrag att utföra arbetet enligt instruktionerna. Den entreprenören är då generalentreprenör som i sin tur tecknar avtal med underentreprenörer. Generalentreprenören har ett samordningsansvar för sina underentreprenörer.
  • Delad entreprenad. Denna form innebär att beställaren själv är byggherre och tecknar avtal med varje entreprenör. Beställaren är då själv ansvarig för att samordna entreprenörerna. Denna lösning ger mest kontroll och frihet för beställaren att bestämma själv hur entreprenaden ska utföras.
  • Samordnad generalentreprenad. Denna form innebär närmast ett mellanting mellan generalentreprenad och delad entreprenad. Det går ut på att beställaren själv upphandlar alla delentreprenader. Sedan överlåts avtalen till en av entreprenörerna som blir generalentreprenör.
, Delad entreprenad – så här är ansvarsfördelningen

Vilka standardavtal tillämpas vid delad entreprenad?

Mellan beställaren och entreprenörerna vid delad entreprenad är det vanligaste standardavtalet som tillämpas Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader 04 (AB 04).

Om en av entreprenörerna i sin tur avtalar med underentreprenörer brukar istället allmänna bestämmelser för underentreprenader 07 tillämpas (AB-u 07).

Ansvarsfördelningen vid delentreprenad

Som huvudregel är varje part bara ansvarig mot sin direkta avtalspart. Det innebär att vad som står i avtalet är det avgörande för att veta om avtalsbrott har skett, och vem som har rätt att göra gällande påföljder mot den som har brutit mot avtalet.

Vid en delad entreprenad är därför som huvudregel varje entreprenör ansvarig mot beställaren och ingen annan.

Det finns dock också varianter vid delad entreprenad som gör ansvarsfördelningen något mer komplicerad. Beställaren kan också välja att en av entreprenörerna får ett mycket större ansvar än de andra. Den entreprenör med stort ansvar brukar då kallas för huvudentreprenör, som i sin tur avtalar med underentreprenörer, medan de andra entreprenörerna som står i ett direkt avtalsförhållande till beställaren kallas för sidoentreprenörer. I dessa strukturer gäller att underentreprenörerna är endast ansvariga mot huvudentreprenören som har ett samordningsansvar, som i sin tur är ansvarig mot beställaren. Sidoentreprenörerna är i sin tur endast ansvariga mot beställaren.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

  • Vi hjälper dig med det juridiska så du kan fokusera på byggandet
  • Undvik segdragna tvister och förseningar genom att hålla dig välinformerad om vem som är ansvarig för vad
  • Vi hjälper dig med avtalen

Tvistlösning

  • Vi hjälper dig att lösa tvisten smidigt och kostnadseffektivt
  • Vi hjälper dig att förhandla med motparten
För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt