Delad entreprenad – så här är ansvarsfördelningen

En entreprenad kan upphandlas och organiseras på olika sätt. Hur avtalsstrukturerna ser ut är avgörande för hur ansvarsfördelningen blir vid eventuella fel och förseningar. I den här artikeln förklarar vi vad en delad entreprenad är och hur den juridiska ansvarsfördelningen ser ut. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av fastighets- och entreprenadjuridik. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Delad entreprenad – så här är ansvarsfördelningen

Vad är skillnaden mellan totalentreprenad och delad entreprenad?

Skillnaden mellan totalentreprenad och delad entreprenad ligger i ansvarsfördelningen och projekteringsansvaret. I en totalentreprenad tar entreprenören ett helhetsansvar för både projektering och utförande. Det innebär att entreprenören anlitar arkitekter och konsulter och avtalar med underentreprenörer för att uppfylla projektets funktionella krav. I en delad entreprenad däremot, delar beställaren upp entreprenaden i flera olika delar och tecknar avtal med varje entreprenör direkt. Beställaren behåller därmed projekteringsansvaret och samordnar arbetet mellan olika entreprenörer.

Hur går en delad entreprenad till?

I en delad entreprenad upphandlar beställaren olika entreprenörer för olika delar av byggprojektet. Varje entreprenör är direkt ansvarig mot beställaren för sitt arbete. Beställaren har det övergripande ansvaret för samordningen av projektet, vilket ger dem större kontroll men också ökar deras ansvarsbörda. Det kräver noggrann planering och effektiv kommunikation för att säkerställa att alla entreprenader fungerar ihop utan problem.

Vilka fyra entreprenadformer finns det?

Entreprenadformerna kan delas in i totalentreprenad, utförandeentreprenad, generalentreprenad, och samordnad generalentreprenad. Totalentreprenaden innebär fullt ansvar för entreprenören, medan i utförandeentreprenaden ligger ansvaret för projektering hos beställaren. Generalentreprenaden innebär att en huvudentreprenör koordinerar allt arbete och eventuella underentreprenörer. Samordnad generalentreprenad är en hybrid där beställaren upphandlar men överlåter samordningen till en utsedd huvudentreprenör.

Vem är byggherre vid delad entreprenad?

Vid en delad entreprenad är beställaren själv byggherren. Beställaren, eller byggherren, tar aktivt ansvar för att upphandla och samordna alla entreprenörer. Detta ger byggherren möjlighet att ha en högre grad av kontroll och insikt i projektets olika faser, men kräver också ett aktivt engagemang i projektets alla detaljer.

Kan en delad entreprenad vara en totalentreprenad?

Nej, en delad entreprenad kan inte vara en totalentreprenad då dessa två begrepp representerar två fundamentalt olika ansvarsstrukturer. I en delad entreprenad har beställaren delat upp ansvaret och kontrollen mellan olika entreprenörer, medan en totalentreprenad innebär att en enda entreprenör har helhetsansvar för både projektering och utförande. Dock kan delar av en större delad entreprenad hanteras som totalentreprenader om specifika underprojekt kräver det.

Delad entreprenad och generalentreprenad

Entreprenader brukar delas in i totalentreprenad eller utförandeentreprenad. Den förra innebär att entreprenören har ett helhetsansvar för byggnadens eller anläggningens funktion. Vid totalentreprenad är det entreprenören som tar in arkitekter och konsulter och sedan i sin tur avtalar med underentreprenörer.

Vid utförandeentreprenader är det istället beställaren som är ansvarig för projekteringen och att ta in arkitekter och konsulter. Entreprenören har därför inget s.k. funktionsansvar, dvs fel som är att hänföras till konstruktions- eller designfel. Entreprenören har endast ansvar för att entreprenaden är utförd enligt instruktionerna.

Totalentreprenader och utförandeentreprenader kan sedan kategoriseras in i tre olika upphandlingsformer. Dessa är de vanligaste.

 • Generalentreprenad. Denna form innebär att beställaren avtalar med en enda entreprenör som får i uppdrag att utföra arbetet enligt instruktionerna. Den entreprenören är då generalentreprenör som i sin tur tecknar avtal med underentreprenörer. Generalentreprenören har ett samordningsansvar för sina underentreprenörer.
 • Delad entreprenad. Denna form innebär att beställaren själv är byggherre och tecknar avtal med varje entreprenör. Beställaren är då själv ansvarig för att samordna entreprenörerna. Denna lösning ger mest kontroll och frihet för beställaren att bestämma själv hur entreprenaden ska utföras.
 • Samordnad generalentreprenad. Denna form innebär närmast ett mellanting mellan generalentreprenad och delad entreprenad. Det går ut på att beställaren själv upphandlar alla delentreprenader. Sedan överlåts avtalen till en av entreprenörerna som blir generalentreprenör.
Delad entreprenad – så här är ansvarsfördelningen

Vilka standardavtal tillämpas vid delad entreprenad?

Mellan beställaren och entreprenörerna vid delad entreprenad är AB 04 det vanligaste standardavtalet som tillämpas. Förkortningen AB 04 står för Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader 04.

Om en av entreprenörerna i sin tur avtalar med underentreprenörer brukar istället AB-U 07 tillämpas. Förkortningen AB-U 07 står för allmänna bestämmelser för underentreprenader 07.

Ansvar för underentreprenörer?

I 5 kapitlet i AB 04 anges att entreprenören under hela entreprenadtiden kan hållas ansvarig för skador som uppkommer på entreprenaden. Om du är underentreprenör och blir klar med din del av entreprenaden innan hela entreprenaden är utförd för avlämning och godkännande, kanske du inte vill ansvara för skador som uppkommer från det att du är färdig, fram till tiden för slutbesiktandet av entreprenaden. Att underentreprenörer ska ha ett fortsatt ansvar för skador som kan uppkomma på deras del av entreprenaden fram till den långt senare slutbesiktningen av entreprenaden, har ansetts som för strikt mot underentreprenören. I ljuset av den uppfattningen har det i AB-U 07 reglerats att du som underentreprenör ska ha en möjlighet att kunna få något som kallas slutavsyning. Med slutavsyning menas att generalentreprenören går och undersöker din som underentreprenörs slutförda del av entreprenaden, för att protokollföra eventuella skador. Skulle generalentreprenören inte upptäcka några skador på din del av entreprenaden, är du normalt sätt befriad från ansvar för skador som senare skulle upptäckas. För det fall att generalentreprenören vägrar att utföra den begärda slutavsyningen, alternativt att generalentreprenören inte för protokoll när denne väl utför slutavsyningen, är du i regel som underentreprenör fri från ansvar för skador som upptäcks vid en slutbesiktning. Dock kan du som underentreprenör även då bli ansvarig för skador som visar sig vid slutbesiktningen av entreprenaden, om generalentreprenören faktiskt kan visa att det är du som har orsakat skadorna.

Ansvarsfördelningen vid delentreprenad

Som huvudregel är varje part bara ansvarig mot sin direkta avtalspart. Det innebär att vad som står i avtalet är det avgörande för att veta om avtalsbrott har skett, och vem som har rätt att göra gällande påföljder mot den som har brutit mot avtalet.

Vid en delad entreprenad är därför som huvudregel varje entreprenör ansvarig mot beställaren och ingen annan.

Det finns dock också varianter vid delad entreprenad som gör ansvarsfördelningen något mer komplicerad. Beställaren kan också välja att en av entreprenörerna får ett mycket större ansvar än de andra. Den entreprenör med det större ansvaret brukar då kallas för huvudentreprenör, vilken i sin tur avtalar med underentreprenörer, medan de andra entreprenörerna som står i ett direkt avtalsförhållande till beställaren kallas för sidoentreprenörer. I dessa strukturer gäller att underentreprenörerna endast är ansvariga mot huvudentreprenören som har ett samordningsansvar, som i sin tur är ansvarig mot beställaren. Sidoentreprenörerna är i sin tur endast ansvariga mot beställaren.

Upphandlingsform och vanliga problem

Vilken upphandlingsform beställaren bör välja beror bland annat på hur många entreprenörer som beställaren vill upphandla. Vidare är det mellan upphandlingsformerna en skillnad kring vad som gäller parterna emellan. Inom entreprenadformerna finns det tre olika upphandlingsformer, nämligen generalentreprenad, delad entreprenad och samordnad generalentreprenad. Nedan följer en beskrivning av upphandlingsformerna och även vilka problem som kan uppstå inom en entreprenad.

Vid en generalentreprenad är det den som är beställare av entreprenaden som ska upphandla endast en entreprenör. Den upphandlade entreprenören blir då generalentreprenör och denne ska sedan i sin tur upphandla underentreprenörer. Det är inom denne upphandlingsform generalentreprenören som är samordningsansvarig för entreprenaden. Vad som ryms inom ramen för samordningsansvaret är exempelvis att styra upp är ordningen för när respektive arbete ska utföras. Vidare ska generalentreprenören i sin roll som samordnare också styra upp arbetena så att de inte krockar. Fördelaktigt för en beställare vid denna upphandlingsform är att denne slipper sköta kontakter med samtliga entreprenörer, utan det får generalentreprenören göra.

När en beställare väljer delad entreprenad är det beställaren som upphandlar respektive entreprenör. Det gör att beställaren också får bestämma vilken entreprenör som ska göra vilken del av entreprenaden. Även ekonomin är det då beställaren som har kontroll över. Beställaren brukar sedan lägga över samordningsansvaret på någon av de entreprenörer som upphandlas. I många fall faller det samordningsansvaret på byggentreprenören, eftersom denne normalt sätt brukar befinna sig på entreprenaden under hela entreprenadtiden.

Samordnad entreprenad fungerar på så sätt att precis som vid en delad entreprenad, är det beställaren som sköter upphandlingen av entreprenörer. Men det skiljer sig från delad entreprenad bland annat på så sätt att efter upphandlingen kommer beställaren lägga över affärsuppgörelserna med de olika underentreprenörerna till den som blivit utsedd till generalentreprenör. Den som utses till generalentreprenör brukar i praktiken oftast vara byggentreprenören. Den byggentreprenören kommer då i egenskap av generalentreprenör att bära ansvaret inte bara för det arbete som denne själv utför, utan svarar även för underentreprenörernas arbete.

Det kan uppkomma diverse olika problem inom ramen för de olika upphandlingsformerna. Exempelvis kan det vid en delad entreprenad bli så att samordningsansvaret blir för mycket för beställaren, vilket kan leda till att denne begår fel avseende exempelvis arbetsmiljöfrågor. Vidare kan det också lätt bli så att samordningen vid delad entreprenad blir en aning rörig. Om du har några problem som gäller en entreprenadsrättslig fråga, oavsett om du är beställare eller entreprenör, är du välkommen att höra av dig till oss på Vasa Advokatbyå AB så hjälper vi dig.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Vi hjälper dig med det juridiska så du kan fokusera på byggandet
 • Undvik segdragna tvister och förseningar genom att hålla dig välinformerad om vem som är ansvarig för vad
 • Vi hjälper dig med avtalen

Tvistlösning

 • Vi hjälper dig att lösa tvisten smidigt och kostnadseffektivt
 • Vi hjälper dig att förhandla med motparten
(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om delad entreprenad – så här är ansvarsfördelningen

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.