Tvist vid slutbesiktning

Du som konsument

När det kommer till tjänsteavtal finns det inget regelverk som reglerar specifikt vare sig entreprenadtjänster eller andra tjänster, såvida man inte är konsument. Det innebär att för de fall två privatpersoner eller två näringsidkare ingår ett tjänsteavtal så gäller vanliga avtalsrättsliga regler. Konsekvensen av detta blir att det är mycket upp till parterna att reglera avtalet själva i vilket en oerfaren köpare eller säljare lätt kan ta sig vatten över huvudet. Du som konsument är dock mer skyddat.

Vad innebär slutbesiktning av hus?

Slutbesiktningen av ett hus är en formell process där en oberoende besiktningsman inspekterar det färdiga huset för att bedöma om det uppfyller de krav och specifikationer som fastställts i byggprojektet. Syftet med slutbesiktningen är att säkerställa att huset är byggt enligt godkända ritningar, konstruktionsstandarder och gällande byggregler.

Besiktningens omfattning och bedömning

Vid slutbesiktningen granskas olika aspekter av huset, inklusive konstruktion, material, installationer och utförande. Besiktningsmannen kontrollerar att arbetet är korrekt utfört och uppfyller de avtalade specifikationerna. Eventuella brister, fel eller avvikelser som upptäcks dokumenteras och bedöms enligt relevanta standarder och regelverk. Resultatet av slutbesiktningen används för att bedöma om huset är godkänt för överlämnande till ägaren.

Betydelsen av slutbesiktning

Slutbesiktningen är av stor betydelse för både byggherren och ägaren av huset. För byggherren är det en möjlighet att säkerställa att byggprojektet är korrekt utfört och uppfyller kvalitetsstandarder och krav. Genom att genomföra en slutbesiktning kan eventuella brister eller felaktigheter upptäckas och åtgärdas innan huset överlämnas till ägaren. För ägaren av huset ger slutbesiktningen en trygghet och försäkran om att huset är byggt enligt överenskomna specifikationer och standarder.

Efter slutbesiktningen

Efter slutbesiktningen kan det finnas krav på eventuella åtgärder eller rättelser av brister som upptäckts. Det är viktigt att dessa punkter hanteras och korrigeras innan slutligt godkännande ges och huset överlämnas till ägaren. När slutbesiktningen har genomförts och eventuella nödvändiga åtgärder har vidtagits, kan ägaren känna sig trygg med att huset är i gott skick och uppfyller de förväntningar och kvalitetsstandarder som fastställts.

Slutbesiktningen är en viktig del av byggprocessen för att säkerställa att huset är byggt enligt gällande standarder och att eventuella felaktigheter upptäcks och åtgärdas i tid. Det är rekommenderat att anlita en erfaren och kompetent besiktningsman för att genomföra slutbesiktningen och försäkra sig om att huset är byggt enligt överenskomna specifikationer och kvalitetsstandarder.

Tvist vid slutbesiktning

Som konsument ges man ett skydd av den s.k. konsumenttjänstlagen (1985:716). Konsumenttjänstlagen fungerar relativt likt dennes mer kända kusin konsumentköplagen (1990:932) och har följande huvuddrag;

 1. Lagen är tvingande till konsumentens fördel. Detta innebär att lagen inte är dispositiv (går att avtala bort) om det skulle resultera i sämre villkor för konsumenten än vad konsumenttjänstlagen föreskriver. Detta innebär dock självklart inte att man inte kan avtala om bättre villkor för konsumenten.
 2. Lång reklamationstid. Konsumenttjänstlagen föreskriver att en konsument måste reklamera ett eventuellt fel inom skälig tid. Dock ska en reklamation som sker inom två månader efter att felet upptäckts eller borde upptäckts alltid anses vara inom skälig tid. Man bör dock reklamera snarast.
 3. Näringsidkaren ansvarar för felen. Då regleringen är till skydd för konsumenten har näringsidkaren ett väldigt omfattande ansvar för fel och brister. Skyddet sträcker sig till den punkt att denne bär ansvaret för fel med undantag för de fall där det är konsumentens fel. Det innebär att eventuella olyckor eller fel som inte beror på någon av parterna är näringsidkarens ansvar.

Vad är en slutbesiktning?

En slutbesiktning är en viktig del av byggprocessen som genomförs när ett byggprojekt är avslutat. Det är en inspektion av byggnaden för att se till att allt arbete är utfört enligt de godkända ritningarna, att byggnaden uppfyller alla gällande byggnadsstandarder och att alla nödvändiga tillstånd och tillstånd har erhållits.

Slutbesiktningen utförs vanligtvis av en oberoende besiktningsman som är kvalificerad att bedöma kvaliteten på byggprojektet. Besiktningsmannen granskar alla aspekter av byggnaden, inklusive konstruktionen, byggnadsmaterialen, VVS-systemet, elsystemet och brand- och säkerhetssystemen.

Efter att slutbesiktningen har genomförts skickar besiktningsmannen en rapport till byggentreprenören och beställaren. Rapporten kan innehålla rekommendationer för ytterligare arbete eller ändringar som behöver genomföras innan byggnaden kan godkännas. Om allt arbete har utförts enligt planerna och byggnaden uppfyller alla gällande standarder, kan besiktningsmannen godkänna byggnaden och utfärda ett slutbevis.

Vad ska vara klart för slutbesiktning?

En slutbesiktning är en viktig del av byggprocessen som genomförs när ett byggprojekt är färdigt. Innan en slutbesiktning kan genomföras måste vissa kriterier uppfyllas för att säkerställa att byggnaden uppfyller alla gällande standarder och krav.

Först och främst måste alla bygglov och tillstånd vara godkända och beviljade. Detta inkluderar bygglov, el- och VVS-tillstånd, brandskyddskontroll och eventuella andra tillstånd som krävs för att slutföra projektet.

Byggnaden måste också ha slutförts enligt de godkända ritningarna och uppfylla alla gällande byggnadsstandarder. Alla byggmaterial och utrustning som används måste vara av hög kvalitet och godkända för att uppfylla byggnadsstandarder.

Slutligen måste alla installationer vara på plats och fungera som de ska. Detta inkluderar VVS-system, elsystem, brandskyddssystem och andra system som krävs för att byggnaden ska fungera på ett säkert och effektivt sätt.

Vad gäller efter slutbesiktning?

En slutbesiktning är en viktig del av byggprocessen som genomförs när ett byggprojekt är färdigt. Innan en slutbesiktning kan genomföras måste vissa kriterier uppfyllas för att säkerställa att byggnaden uppfyller alla gällande standarder och krav.

Först och främst måste alla bygglov och tillstånd vara godkända och beviljade. Detta inkluderar bygglov, el- och VVS-tillstånd, brandskyddskontroll och eventuella andra tillstånd som krävs för att slutföra projektet.

Byggnaden måste också ha slutförts enligt de godkända ritningarna och uppfylla alla gällande byggnadsstandarder. Alla byggmaterial och utrustning som används måste vara av hög kvalitet och godkända för att uppfylla byggnadsstandarder.

Slutligen måste alla installationer vara på plats och fungera som de ska. Detta inkluderar VVS-system, elsystem, brandskyddssystem och andra system som krävs för att byggnaden ska fungera på ett säkert och effektivt sätt.

Problem med slutbesiktningen?

Tyvärr händer det att man som konsument inte är helt nöjd med en entreprenadtjänst. Vid slutbesiktningen då konsumenten inspekterar det arbete som entreprenören utfört upptäcks ofta avvikelser i såväl skick och kvalité som pris. Vi kommer nu att gå igenom de 4 huvudtyperna av fel vid entreprenadtjänster.

 1. Fel i tjänst. Det är inte ovanligt att konsumenten vid en slutbesiktning upptäcker fel och brister i det utförda arbetet. Ett illustrerande exempel kan vara om en konsument köper en entreprenadtjänst där entreprenören åtar sig att bygga en veranda.I vårt exempel upptäcker konsumenten i samband med slutbesiktningen att verandan har en djup spricka i sig. Sprickan är väl synlig och kan beskrivas som en riktig ”nagel i ögat”. I detta fall föreligger ett klassiskt fel enligt konsumenttjänstlagen. Tjänsten uppfyller helt enkelt inte de kvalitativa krav som en konsument förväntar sig.Det är dock vanligt att entreprenören invänder med att det ”inte är mitt fel” eller ”du var tvungen att ha just det materialet. Om entreprenören invänder med liknande resonemang är det viktigt att du som konsument kommer ihåg att du har ett ganska långtgående skydd.

  • Gällande första invändningen om att det inte är entreprenörens fel så spelar detta ingen roll. Som artikeln nämnde i punkten 3 under ”Du som konsument” ansvarar näringsidkaren för alla brister vilka inte vållats av konsumenten. Detta innebär att om felet uppkommit av en ren olyckshändelse eller till och med om tredje man vandaliserar verandan under uppförandet så står entreprenören för skadan. För att entreprenören inte ska vara ansvarig för skadan krävs det således att det är just du som konsument som har vållat skadan.

  • När det kommer till argumentet ”du var tvungen att ha just det materialet” så har detta argument något mer bärkraft. Skulle det vara så att du som konsument väljer ett material i strid mot entreprenörens rekommendationer så står även du som konsument för risken. Detta förutsätter dock att du blivit varnad! Näringsidkaren har enligt konsumenttjänstlagen en skyldighet att samråda med dig som konsument och komma med rekommendationer. Skulle du som konsument välja ett material som inte lämpar sig för verandan, i detta fall, har näringsidkaren således ett ansvar att avråda dig från valet av material.

 2. Avvikelser från avtalet. Även om en entreprenadtjänst skulle vara befäst med fel och brister eller vara ”trasig” som ovanstående stycke diskuterar så kan fortfarande ett fel föreligga. Med avvikelser från avtalet menas utföranden av entreprenadtjänster som avviker från det man kom överens om.Vi kommer att fortsätta med det exempel som nämndes i punkten 1. Låt säga att du som konsument beställde en veranda i ekträ men att entreprenören byggde verandan i björk. Verandan blir klar i enlighet med avtalet och inga synbara ”fel” eller ”brister” upptäcks vid slutbesiktningen. Verandan är således inte befäst med fel i enlighet med punkten 1. Dock är verandan i fel material och troligen i helt fel färg i vilket det fortfarande föreligger en avvikelse från avtalet. Denna avvikelse räknas med andra ord som ett fel.
 3. Avvikande pris. Att låta en entreprenör utföra entreprenadtjänster slutar ofta som en dyr historia. Om man läser närmare i offerten inkluderar tjänsten allt från eget arbete, material och transport till underentreprenörer, kontroller och besiktningar. En enkel veranda i trä kan således kosta enorma belopp i vilket konsumenten ofta svettas när fakturan landar i brevlådan.Huvudregeln när man köper en entreprenadtjänst är att man först inhämtar offerter och sedan väljer den man finner mest förmånlig. Det priset är sedan det som är det ”avtalade priset” om inget annat avtalas om. Vad som anses vara ”förmånligt” är upp till var och en att avgöra. Men vad händer om entreprenören helt plötsligt vill ha mer betalt än avtalat?
  Enligt konsumenttjänstlagen ska det pris som avtalas om gälla. Detta följer av allmänna avtalsrättsliga principer. Detta innebär att om verandan ska byggas till ett pris om 100 000 kr så gäller det priset. Det finns dock ett undantag för tilläggsarbeten. Tilläggsarbeten berättigar entreprenören till extra betalning men måste avtalas om men konsumenten. Tilläggsarbeten får dock utföras i vissa fall där det är akuta åtgärder som måste vidtas och konsumenten inte kunnat kontaktas i tid.För det fall priset inte avtalats om eller om priset endast är en estimering så gäller som huvudregel att priset ska vara skäligt. I denna beräkning kollar man på tjänstens art och omfattning samt vad en liknande tjänst brukar kosta. Detta är en väldigt allmänt hållen regel i vilket det är upp till parterna att bevisa vad tjänsten ”borde kosta”. Om man som konsument fått ett ungefärligt pris får inte priset överstigas med mer än 15% vid sidan av extra kostnader för tilläggsarbeten.
 4. Säljarens dröjsmål. Vid sidan av att konsumenten hoppas att kunna undvika att entreprenörens utförande av tjänsten är felfritt, i enlighet med avtalet och till rätt pris kan en annan irritation uppstå. Vad händer om entreprenören dröjer med utförandet?Med dröjsmål avses situationer där entreprenören inte håller den tidsplan som avtalats om. Entreprenören anses även vara i dröjsmål om ingen tid för färdigställandet avtalats om men att tidsutdräkten inte kan anses vara skälig. Hur man avgör vad som är skäligt gör man som vid beräkningen av vad som är ett ”skäligt pris”. Man får helt enkelt kolla på andra identiska eller liknande tjänster.Om konsumenten och entreprenören inte avtalat om när verandan ska vara klar så ska denna färdigställas inom skälig tid. Skulle det ta cirka en månad att bygga en liknande veranda men att just den här entreprenören inte är klar efter två månader så bör dröjsmål anses föreligga. Skulle det ta en månad och en vecka att färdigställa verandan är det dock mer osäkert om dröjsmål kan anses föreligga. Man får kolla på varje konkret situation.

Viktigt att tänka på

När man ingår ett avtal om köp av entreprenadtjänst bör man tänka på följande;

 • Vad har vi avtalat om? Ibland ingås ett avtal genom succesiva telefonsamtal eller mail där ingen av parterna uttrycker ordet ”avtal”, kontrakt” eller dylikt. Ett tips är att uttryckligen säga vad som ska ingå i avtalet och be att få detta skriftligt.
 • Priset. Ett avtal och en offert är inte nödvändigtvis samma sak. Det kan hända att offerten använder uttryck som ”bör”, ”ungefärligt”, ”estimering” eller dylikt. Som ovan stadgat får detta pris inte avvika med mer än 15% vilket dock kan bli ganska stora summor. Ett tips är att alltid avtala om ett fast pris.
 • Håll dig kontaktbar. För att undvika överraskande fakturaposter för ovan nämnda ”tilläggsarbeten” bör du hålla sig kontaktbar. En entreprenör har som skyldighet att rådfråga dig som konsument innan denna vidtar tilläggsarbeten.
 • Spara dokumentationen. I många fall kan det tyvärr vara svårt att bevisa vad som avtalats om då flera avtal ingår muntligen. Genom att för mailkorrespondens eller brevkontakt kan man på ett relativt enkelt sett spara konversationer som kan vara viktiga i bevishänseende om man inte skulle vara överens.
 • Specificera avtalsvillkoren. Det låter ganska uppenbart men inte allt för sällan glömmer konsumenter att efterfråga vissa saker som de önskade var en del av avtalet. Detta kan röra sig om färg på veranda, höjd eller om den ska ha staket eller räcke. Försök att vara så heltäckande som möjligt gällande den tjänst du köper.
 • Begränsa skadan. Om man upptäcker ett fel i en utförd tjänst har man som konsument en skyldighet att försöka begränsa skadan. Detta innebär att om man upptäcker att en veranda har sprickor så har man en skyldighet att minimera skadan genom att exempelvis inte beträda verandan. Skada som vållats som resultat av att inte försöka minimera skadan får konsumenten stå för.
 • Reklamera i tid! Självklart vill man hinna kontakta annan sakkunnig eller expert innan man reklamerar ett fel samt rent allmänt hinna bilda sig en uppfattning om felet. Detta är även en anledning till den långa reklamationsfristen som konsumenter åtnjuter. Tänk dock på att sakkunnig kan ta lite tid att kontakta innan denne kan lämna ett yttrande i vilket man som konsument bör skynda sig. För övrigt så är det fullt möjligt att reklamera ett fel till entreprenören även om man inte kan specificera exakta felet eller kostnader att åtgärda bristen.
 • Tvist?

Så vad bör man göra vid en tvist?

Här kommer några enkla steg för att du som konsument ska kunna tillvarata din rätt.

 1. Besiktiga tjänsten och reklamera i tid. Även om man som konsument borde kunna lita på att entreprenören utfört tjänsten med omsorg enligt önskemål är så inte alltid fallet. Det är därför viktigt att du som konsument inspekterar resultatet av tjänsten efter att entreprenören är klar. Om du som konsument inte gör det riskerar man att inte kunna göra gällande vissa fel, brister, avvikelser eller andra problem p.g.a. reklamationsfristen. Som ovan stadgats under ”du som konsument” gäller en relativt lång reklamationsfrist om minst två månader från att man upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Det innebär även att reklamationsfristen i vissa fall kan vara längre.Ett av syftena med en så lång reklamationsfrist är så att konsumenten ska kunna få tid att rådfråga annan sakkunnig om det ens föreligger ett fel. Eventuella fel och brister är inte alltid så uppenbara. Tänk dock på att inhämtande av yttrande från sakkunnig kan ta längre tid än väntat i vilket man bör ta tag i detta snarast. En reklamation bör alltid ske skriftligen.
 2. Kontakta entreprenören. Denna punkt sammanfaller egentligen med första punkten om reklamation. Att skilja på punkterna har dock ett pedagogiskt syfte.När man som konsument upptäcker ett fel eller en brist i den utförda tjänster vänder sig många direkt till prisavdrag eller hävning samt skadestånd. Det är dock viktigt att veta att entreprenören har en lagstadgad rätt att avhjälpa felet på egen bekostnad. Man måste alltså som konsument ge entreprenören en ”andra chans” om det inte är oskäligt.Om entreprenören inte vill avhjälpa felet bör du istället rikta ett uttryckligt krav till entreprenören med ett konkret belopp. Alternativt meddela att du vill häva köpet. Detta bör också ske skriftligen.
 3. Kontakta hjälp. Om entreprenören inte vill avhjälpa felet eller medge prisavdrag eller hävning så kan du kontakta en advokat eller jurist. Denna person kommer att hjälpa dig att föra din talan mot entreprenören. Det är viktigt att du ger all information som är behövlig i ärendet samt att du är kontaktbar för vidare frågor. Av denna anledning är det även viktigt att man sparat avtalet, korrespondensen och dylikt med entreprenören. Tänk på att det kan ta ett tag att få ett ärende prövat i domstol i vilket man måste ha lite tålamod.
 4. Kontakta ARN. Om du inte vill kontakta en advokat eller en jurist så kan du istället kontakta allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar vissa konsumentfrågor om de överstiger ett visst belopp. Det som är viktigt att tänkta på är att det kostar pengar att få sin sak prövad i ARN samt att deras beslut inte är bindande. Näringsidkare brukar dock som huvudregel följa ARN:s utslag. Gå in på ARN:s hemsida för mer information om just din fråga.
(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tvist vid slutbesiktning

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.