Entreprenadjuridik

På den här sidan får du information om vad entreprenadjuridik innebär och vad som ingår i det begreppet. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig med avtalet eller ditt problem.

Entreprenadjuridik är en form av civilrätt som bland annat behandlar avtalsfrågor och byggrätt för byggande av hus, vägar och tillbyggnader. Det som skiljer denna typ av byggrätt från annan byggrätt är att arbetet görs av en annan part och inte är någonting man själv genomför.

Entreprenadjuridik: byggrätt för hus, vägar och tillbyggnader

Entreprenadjuridik

Det finns vissa standarder för detta inom branschen som brukar användas, såsom standardavtal, administrativa föreskrifter och tekniska föreskrifter. Dessa har tagits fram gemensamt inom byggbranschen. För att ett kontrakt eller avtal ska gälla krävs det att samtliga inblandade parter är överens om vad som ska gälla och signerar dokumentet.

Det går inte att avtala bort sitt lagstiftade ansvar genom standardavtal, utan den juridiska lagstiftningen kommer alltid att stå över avtalet. Det som anges i kontraktet är överenskommelsen som gjorts mellan de inblandade parterna.

Vilka är standardavtalen vid entreprenadjuridik?

Vid entreprenadjuridik är de två vanligaste avtalen som används AB 04 och ABT 06.

AB 04 är det avtal som används i fall där beställaren tillhandahåller planeringen för projektet som ska utföras av entreprenaden. Avtalet innefattar information om de allmänna bestämmelser som finns för entreprenader vid byggande, anläggning och installationer.

ABT 06 är de allmänna bestämmelser som finns för totalentreprenader. Avtalet gäller de generella bestämmelser som finns när för byggnadsarbeten, anläggningsarbeten och installationsarbeten. Det
som skiljer ABT 06 och AB 04 från varandra är att vid ABT 06 är det entreprenaden som är ansvariga för att både planera och utföra projektet.

Varför behövs avtalen?

En anledning till att dessa avtal behöver tecknas är för att det inte finns särskilt mycket skrivet beträffande den dispositiva rätten när det kommer till det juridiska entreprenadområdet. På ett kommersiellt plan saknas det lagstiftning kring dessa frågor.

Det finns viss lagstiftning som går att förhålla sig till även utan standardavtalen, såsom konsumenttjänstlagen. Den kan fungera rättsligt underlättande när det kommer till överenskommelser som gjorts gällande saker som pris, projektets omfattning, tidslig utförandeplan och liknande. Detta går i vissa fall att falla tillbaka på såvida inga andra avtal eller kontrakt har tecknats.

I andra fall är lagstiftningen inte särskilt behjälplig dock. Det kan till exempel handla om att konflikter som uppstår i det kommersiella förhållandet mellan kund och leverantör inte finns avhandlat i lagstiftningen; varken i konsumenttjänstlagen, köplagen, reskriptionslagen eller skadeståndslagen. Det som ofta fungerar försvårande i dessa  situationer är att det inte är en vara som säljs, utan främst en tjänst – och det som finns nedtecknat i lagarna gäller för just varor.

Vad avtalas om i AB 04 och ABT 06?

I kontraktshandlingarna kan det bland annat avtalas om kontraktsarbetenas omfattning, vad som ska göras, vem som ska göra vad, när det ska göras och hur det ska ske. Det är alltid viktigt att ha skriftlig dokumentation över de överenskommelser, ritningar, avtal och andra för arbetet relevanta dokument som visar vad och hur arbetet ska utföras. Det behöver inte nödvändigtvis vara i fysiskt format, utan även ett mejl kan fungera som en bekräftelse.

Detta fungerar som en säkerhet både för beställaren och för arbetaren som utför det avtalade arbetet;
både inför, under och efter arbetet. I och med att det är just standardavtal det rör sig om kan det i vissa fall saknas vissa uppgifter som är relevanta vid ett specifikt arbete som ska utföras.

Det kan till exempel handla om vilken av parterna som är ansvariga om några oväntade eller okända förhållanden dyker upp. Det finns inga entydiga svar på den typen av frågor, men om några tvister skulle uppstå kan de ofta underlättas med hjälp av de avtal som har gjorts. Om fallet av någon anledning skulle gå till rätten kan det göras en bedömning av huruvida förfrågningsunderlaget var otydligt gjort eller om uppgiftslämnandet varit ofullständigt.

Vi hjälper dig med avtal och konflikter gällande entreprenadjuridik, första samtalet kostnadsfritt ring 08 – 678 43 00

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.