Samordningsansvar – AB 04

Vid en entreprenad tilldelas vanligen en part ett samordningsansvar. Utgångspunkten i AB 04 är att beställaren har samordningsansvar men det går att avtala om att annat. Den som har samordningsansvaret ska se till så att de olika uppdragstagarna samordnas med varandra gällande tid, plats och annan logistik som krävs för att få ihop entreprenaden. I denna artikel reder ut huvuddragen avseende samordningsansvar enligt AB 04.

, Samordningsansvar – AB 04

Samordningsansvar innebär att en part blir ansvarig för att sköta logistiken för entreprenaden gällande när händelser och arbete ska utföras. Utgångspunkten i AB 04 är att beställaren svarar för att samordna arbetet, men annan ansvarig kan särskilt särregleras. Beställaren ska se till så att hans egna arbeten, ofta projektering, samordnas med entreprenörens och sidoentreprenörers arbeten samt att sidoentreprenörernas arbeten samordnas med varandra. Således ska den samordningsansvarige samordna arbetena avseende tid, plats och ordning för arbetsutförande. I detta ingår att den samordningsansvarige också ska se till att produktsstörningar undviks. Det kan vara problematiskt för den som är samordningsansvarig att skriva flera

Huvudansvaret avser att arbetet kan följa tidsplanen. Varje entreprenör ansvarar dock för att de själva sköter det arbete som de åtagit sig och samordnar således själva det som åligger entreprenören inom ramen för sitt uppdrag. Varje enskild entreprenör har ett ansvar att utföra sitt arbete så att det inte medför hinder för annans arbete.

När samordningen orsakar skador

Skulle samordningen hindra entreprenörens uppdrag kan entreprenören i vissa fall åberopa 4:3 p. 1 i AB 04. Den handlar som situationer som ger rätt till förlängning av kontraktstiden och p. 1 anger omständigheter som beror på beställaren eller något förhållande på hans sida. Det ska då röra sig om att beställarens samordning har ett faktiskt orsakssamband med entreprenörens försening. Emellertid måste inte beställaren ha varit vållande.

Om det kan fastslås att beställaren är ansvarig enligt 4:3 p.1 ger 5:4 3 p.1 AB 04 rätt till skadestånd för den kostnad som har orsakats om inte beställaren kan visa att han inte skäligen kunnat räkna med hindret och inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna följderna av det, i så fall ska istället kostnaderna delas lika mellan beställaren och entreprenören.

Vasa Advokatbyrå hjälper dig i entreprenadfrågor

Om du hamnar i en tvist gällande samordning och det inte går att kommunicera med motparten kan det vara nödvändigt att anlita en advokat. Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Vi kan bistå med att skriva ett välanpassat avtal, medla med motparten och att företräda er i domstol.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning med samordningsansvar

  • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
  • Få hjälp att skriva avtal.
  • Få information om gällande rätt.

Tvistelösning och samordningsansvar

  • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
  • Medla mellan er och motparten.
  • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
  • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
  • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
  • Bevaka era rättigheter. 
  • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Det här samtalet kostnadsfritt