Ansvar för underentreprenörer

Du kanske anlitats som underentreprenör av exempelvis en generalentreprenör eller en totalentreprenör. Nu undrar du vilket ansvar som gäller för dig som underentreprenör. I den här artikeln kommer beröras vad som gäller för underentreprenörer och vilket juridiskt ansvar som kan riktas emot dem beträffande skador. Inledningsvis kan sägas att beroende på vilken entreprenad det rör sig om används olika standardavtal. För de två standardavtalen finns ett annat enskilt standardavtal som fungerar som ett komplement till det första standardavtalet och reglerar förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör. Den ansvarsfrihetsregel som finns för underleverantörer i utförandeentreprenader i ABT 06 är mer eller mindre identisk med den ansvarsfrihetsregel för underentreprenörer vid totalentreprenader i AB 04, varför endast standardavtalet som är ett komplement till AB 04 kommer att behandlas.

Ansvar för underentreprenörer

De olika standardavtalen

– AB 04: Används vid utförandeentreprenader, vilket är entreprenader där ansvaret delas upp mellan beställaren och entreprenören. Beställaren tar hand om planeringen och bestämmer hur entreprenadprojektet ska gå till. Entreprenören ansvarar för att utföra själva entreprenaden.

– ABT 06: Används vid totalentreprenader, vilket är entreprenader där beställaren lägger över både planeringen och utförandet på entreprenören.

– AB-U 07: Är ett komplement till AB 04 då det rör sig om ett avtal mellan uppdragsgivare och dennes underentreprenör.

ABT-U 07: Fungerar som AB-U 07 fast det är ett komplement till ABT 06.

Avtalet är utgångspunkten

I situationer där en entreprenör anlitar underentreprenörer finns det inte någon lag som anger vad som gäller när det kommer till fördelningen av ansvar. Eftersom det ser ut så, har det tagits fram de ovan nämnda standardavtalen för förhållandet mellan entreprenör och dennes underentreprenörer. När underentreprenörerna också anlitar underentreprenörer regleras förhållandet mellan dessa enligt samma standardavtal, som förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör.

Ansvaret för underentreprenörer enligt AB 04 och AB-U 07

I AB 04, 5 kapitel som har rubriken ”ansvar och avhjälpande”, anges att under hela entreprenadtiden ansvarar entreprenören risken för skador som kan uppkomma på entreprenaden. Som underentreprenör kanske du blir klar med den delen av entreprenaden som du ansvarar för, innan hela entreprenaden är slutförd och kan avlämnas och godkännas. Detta eftersom det brukar ske när generalentreprenaden slutbesiktigas. Att underentreprenör fortsätter ansvara för skada som uppkommer på sin del av entreprenaden fram till att hela entreprenaden långt senare är klar, har ansetts som som en för stor börda på underentreprenören. Därför har den saken reglerats i AB-U 07. I det standardavtalet finns då en regel som ger underentreprenör möjligheten till ”slutavsyning”, dvs. generalentreprenören gå och tittar på underentreprenörs slutförda del av entreprenaden och undersöker den efter skador och för protokoll över dessa. Märks inga skador då är underentreprenören befriad från skador som skulle synas efter slutavsyningen. Om generalentreprenören antingen vägrar till att utföra slutavsyningen eller väljer att inte föra protokoll när denne utför slutavsyningen, är underentreprenör fri från ansvar då entreprenaden senare slutbesiktigas. Enda möjligheten att i det läget lägga över ansvaret på underentreprenören är om generalentreprenören kan visa att den skadan som uppmärksammats faktiskt orsakats av underentreprenören.

Ansvar för underentreprenörer
Även om underleverantören inte riktigt är färdig med sin del av entreprenaden och det finns en särskild risk att den delen som är klar blir skadad, kan underleverantören få en delavsyning av den färdiga delen. Delavsyningen fungerar på samma sätt som slutavsyningen, men gäller då bara en undersökning av den delen av entreprenaden som är klar. Underentreprenören kan fortfarande efter delavsyningen bli ansvarig för skador som senare upptäcks på den delen som inte undersökts. Gällande den delen som blivit undersökt är det bara skador som underleverantören kan visa att generalentreprenören eller någon som den har anlitat har orsakat. Vid orsakad skada av utomstående, kan du som underleverantör fortfarande bli ansvarig.

Att tänka på och vem som ansvaret för underentreprenörer

Frågor och ärenden kring entreprenader är krångligt och det är lätt att man gör missar. Det som står i den här artikeln är väldigt översiktligt. Utöver det som står i artikeln kan det bli aktuellt med annat ansvar för underleverantör och kan även finnas andra undantag. Vet du med dig att du kommer anlitas som underleverantör till en entreprenad eller att du redan är underleverantör i en entreprenad, alternativt hamnat i en tvist om ett entreprenadprojekt med någon, bör du ta kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av entreprenadrätt. Kontakta oss så hjälper vi gärna dig.

Ansvar för underentreprenörer

Allmän rådgivning

* Se till att inte behöva ansvara för skador som du själv inte orsakat.

* Undvik att missa chansen att göra en avsyning.

Tvistelösning

* Få en juridisk bedömning utifrån standardavtal och gällande rättsläge.

* Minimera risken för att bli ansvarig för uppkommen skada på entreprenad.

* Slipp driva din tvist på egen hand.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.