Fel i entreprenaden

Det är aldrig kul när det blir fel på vid stora byggprojekt. Men vad räknas egentligen som fel? Vad ska man tänka på? I denna artikel går vi igenom några av de viktiga sakerna som du behöver veta gällande fel i entreprenad.

, Fel i entreprenaden

Denna artikel vänder sig till dig som är konsument. Om du istället är ett företag eller entreprenör kan du läsa våra artiklar om AB 04 och ABT 06.

För konsumententreprenader gäller konsumenttjänstlag (1985:716). Utgångspunkten vid avgörande av frågan om en entreprenad är behäftad med fel är vad som har avtalats om. Om resultatet inte stämmer överens med det som anges i avtalet är det fel i entreprenaden. Av denna anledning är det viktigt att noggrant precisera vilket resultat ni som beställare förväntar sig. Det är bra att beskriva funktionen i så mätbara termer som möjligt, så att det går att mäta med olika instrument etc. att entreprenaden verkligen uppfyller kraven.

Som huvudregel är den part som lägger fram en handling ansvarig för dess riktighet. Därför är det alltid viktigt att ta hjälp av sakkunniga så att det inte blir ett fel som ni själva måste svara för.

Konsumenttjänstlagen innehåller emellertid en del skyddsregler till konsumentens fördel. Exempelvis anges i 51§ konsumenttjänstlagen att det konsumenten påstår gällande arbetets omfattning, pris, tider för betalning m.m. ska gälla om det inte finns omständigheter eller skriftligt avtal som pekar på annat. Det är således en paragraf som lägger bevisbördan på entreprenören. Entreprenören har också en avrådandeskyldighet. De ska avråda om en tjänst med avseende på pris, värdet för föremålet för tjänsten eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten.

Under entreprenadtiden är entreprenören ansvarig för skada som uppstår. Detta gäller alla skador som uppstår innan entreprenaden överlämnas. I samband med avlämnandet sker en slutbesiktning. Fel som upptäcks vid slutbesiktningen som besiktningsmannen anser är fel ska entreprenören som huvudregel rätta till. Om fel finns efter slutbesiktningen kan dessa endast åberopas om de har påtalats av konsumenten vid slutbesiktningen, om det är ett dolt fel som besiktningsmannen inte borde ha märkt vid besiktningen samt om felet upptäcks inom 6 månader från slutbesiktningen.

Det finns en tvåårig garantitid efter slutbesiktningen. Om fel uppstår under denna tid presumeras entreprenören ha orsakat felet om de inte kan bevisa annat. Felet får dock endast åberopas under de omständigheter som nämndes ovan.

Om fel har upptäckts är det viktigt att omedelbart reklamera felet till entreprenören. Annars kan ni gå miste om ert skadeståndsanspråk.

Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång erfarenhet av arbete inom entreprenadrätt. Om du hamnar i en tvist och behöver juridisk rådgivning eller om du behöver hjälp i avtalsförhandlingar med byggföretag så är du välkommen att kontakta oss.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

  • Få hjälp att skriva ett avtal.
  • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
  • Få en bedömning om vad som ingick i avtalet.
  • Få hjälp att bedöma om det är ett fel i entreprenaden.

Tvistelösning

  • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
  • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
  • Maximera dina chanser att utkräva eventuell ersättning vid fel etc.
  • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
  • Bevaka dina rättigheter. 
  • Slipp att slösa tid och energi i tvist med entreprenadföretag.

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna entreprenadjurister.

Det här samtalet kostnadsfritt