Överbesiktning inom entreprenad

Inom bygg- och entreprenad har besiktning en mycket viktig roll. I de allra flesta standardavtal finns uttryckliga bestämmelser om att besiktning ska ske när entreprenaden är färdig. Men både beställaren och entreprenören har enligt de flesta standardavtal också rätt att påkalla andra typer av besiktningar för olika ändamål. Några exempel är förbesiktning som kan ske redan innan entreprenaden är färdig, eller särskild besiktning. I denna artikel förklarar vi vad en överbesiktning är och vad ett av de vanligaste standardavtalen, AB 04, säger om vem som ska utse besiktningsmannen samt vem som ska betala. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av entreprenadjuridik. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Överbesiktning och dess funktion

En överbesiktning är en besiktning som ska ersätta en tidigare gjord besiktning som någon eller båda parterna anser är bristfällig. Det kan t.ex. handla om att en part anser att besiktningsmannen har gjort felaktiga bedömningar eller möjligtvis inte besitter den speciella yrkeskunskapen. Det kan även handla om att ena parten misstänker att besiktningsmannen inte är tillräckligt opartisk eftersom det enligt många standardavtal är beställaren som ska utse besiktningsmannen.

Vid överbesiktning är tanken att båda parterna gemensamt ska utse en besiktningsman, eller att en nämnd vars sammansättning båda parter får vara med och bestämma om utser besiktningsmannen. En överbesiktning ersätter alla tidigare besiktningar, och har som funktion att undanröja tidigare oklarheter och vara den självklara bevismässiga utgångspunkten för en eventuell tvist eller förlikning.

Ofta finns en snäv tidsfrist för den som vill påkalla överbesiktning. I t.ex. AB 04 måste den som vill påkalla överbesiktning göra det inom tre veckor från det att parten har fått del av besiktningsutlåtandet som denne anser är på ett eller annat sätt bristfälligt.

Överbesiktningsnämnden enligt AB 04

Ett exempel på hur en nämnd som ska utse en besiktningsman ska tillsättas finns i AB 04, som är det vanligaste standardavtalet för kommersiella utförandeentreprenader. Där sägs att en sådan nämnd ska bestå av tre personer. Varje part utser en av dessa, som sedan tillsammans ska utse en tredje person som ska vara nämndens ordförande. Ingen av de tre ledamöterna får tidigare ha verkställt besiktning av entreprenaden.

Om en av parterna inte inom två veckor utser sin ledamot i nämnden har den andra parten rätt att ansöka till Byggandets kontraktskommitté som sedan ska utse ledamoten. Samma sak gäller om de två ledamöter som parterna har utsett till nämnden inom två veckor från att uppdraget meddelades dem inte lyckats enas om en tredje ledamot som ska vara ordförande i nämnden.

Vem ska betala för överbesiktning?

Frågan varierar beroende på vilket standardavtal som beställaren och entreprenören har valt samt vad de i avtalet har särskilt kommit överens om. De flesta standardavtal har som utgångspunkt att en besiktningsman som båda parterna gemensamt har utsett ska parterna också dela lika på betalningen.

Men när det kommer till överbesiktning är det enligt de flesta standardavtal besiktningsmannen som ska bestämma hur kostnaden ska fördelas mellan parterna med hänsyn till utgången av besiktningen. Tanken är, förenklat, att den som påkallat en överbesiktning utan fog också ska betala för den.

Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för

Allmän rådgivning

  • Vi hjälper dig att ta tillvara dina rättigheter vid entreprenad
  • Vi hjälper dig med entreprenadavtalet

Tvistlösning

  • Vi biträder dig genom hela entreprenadtvisten
  • Vi hjälper dig förhandla med motparten

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.