Om det har uppstått en skada i samband med en entreprenad kan det vara skadeståndsgrundande. En skada kan vara en personskada, sakskada eller förmögenhetsskada. Reglerna om skadestånd i AB 04 finns i kontraktets femte kapitel. Skadestånd kan bland annat utgå för skador, dröjsmål och fel som framträder under garantitiden. I denna artikel går vi igenom några huvuddrag avseende skadestånd enligt AB 04 och vilka typer av skador som kan ge ersättning. Vi förklarar också hur du kan gå tillväga om du har ett skadeståndskrav.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Skadestånd AB 04

AB 04 är ett standardkontrakt för utförandeentreprenader. När en entreprenad utförs för en konsument gäller konsumenttjänstlagen. Där finns särskilda skadeståndsregler. Om avtalsparterna emellertid är privata aktörer, exempelvis ekonomisk förening eller aktiebolag, finns det inte någon särskild lag för entreprenadförhållandet. Istället måste villkor om skadestånd regleras i avtal. I de fall avtal inte finns gäller de allmänna reglerna om skadestånd som finns i skadeståndslagen.

AB 04 är ett vanligt standardkontrakt och används för utförandeentreprenader. Ett annat standardkontrakt är ABT 06 som används för totalentreprenader.

Några huvuddrag i standardkontraktets skadeståndsregler

I 5 kap. 1§ AB 04 anges att entreprenören ansvarar för skada som uppstår på entreprenaden under entreprenadtiden, innan entreprenaden blivit avlämnad. Detta med undantag för skador som beror på beställaren. I huvudregel anses entreprenaden avlämnad när den har slutbesiktigats. Regeln är således en slags regel om riskens övergång. Om skador uppkommer när slutbesiktning har skett och beställaren tagit entreprenaden i bruk är det i huvudregel beställaren som är ansvarig för det. Beställaren är också ansvarig för skador som beror på beställaren. Exempelvis är beställaren ansvarig om han/hon tillhandahållit felaktiga ritningar som orsakat en skada. Vissa undantag finns för entreprenörens skadeståndsskyldighet. Entreprenören blir exempelvis inte skadeståndsskyldig om en skada uppstår på grund av en terrorattack, krig etc.

För varje påbörjad vecka som entreprenören överskrider kontraktstiden, dvs är försenad, ska vite betalas i enlighet med kontraktshandlingarna. Har entreprenaden emellertid tagits i bruk av beställaren kan vitet jämkas i skälig mån. Om beställaren vill få ut vite måste beställaren anföra det skriftligt inom 3 månader, annars förlorar beställaren sin vitesrätt.

Entreprenören ansvarar också för fel som framträder under garantitiden. Det är således fråga om fel som inte var upptäckbara när slutbesiktningen gjordes. Det kan tillexempel vara ett fel i vattenledningarnas installation, som var inbyggt och som inte gick att upptäcka vid slutbesiktningen men som i ett senare skede orsakar en vattenläcka. Om felet kan anses bero på entreprenören kan han/hon bli skadeståndsskyldig.

Ett skadeståndsanspråk ska framställas skriftligen till motparten om skadan uppstått under entreprenadtiden senast 3 månader efter dess utgång och om skadan framträder under garantitiden senast 3 månader efter dess utgång. Upptäcks en skada som ger rätt till ersättning efter garantitiden ska framställan ske senast 3 månader från att skadan framträtt.

Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång erfarenhet av arbete inom fastighetsrätt -och entreprenadrätt. Om du hamnar i en tvist och behöver juridisk rådgivning är du välkommen att kontakta oss.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning om skadestånd AB 04

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få en bedömning om vad som ingick i avtalet.
 • Om du behöver hjälp att skriva ett avtal.
 • Få en bedömning om din situation kan ge rätt till skadestånd.
 • Få hjälp att skriva en skriftlig framställan om skadeståndskrav.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Få hjälp att medla.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera dina chanser att utkräva skadestånd.
 • Få en advokat om du behöver gå i domstol.
 • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi i en tvist.

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt