Skillnad mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad: Vad du behöver veta

När du står inför ett byggprojekt är det viktigt att förstå skillnaden mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad. En huvudskillnad är vem som ansvarar för design och konstruktion.

Vår artikel guidar dig genom dessa entreprenadformer så att du kan fatta välgrundade beslut. Läs vidare och gör ditt byggprojekt till en framgång!

Totalentreprenad vs. Utförandeentreprenad

Totalentreprenad och utförandeentreprenad skiljer sig i ansvar, projektering och utförande samt har olika fördelar och nackdelar. Läs vidare för att förstå mer om skillnaderna mellan dessa två entreprenadformer.

Skillnad i ansvar

I totalentreprenad bär totalentreprenören huvudansvaret för både projektering och utförande. Det innebär att byggherren lämnar över ansvaret för att se till att projektet uppfyller alla tekniska och funktionella krav.

Entreprenören måste då se till att anbudsunderlaget följs och att slutresultatet blir som byggherren har specificerat.

Vid utförandeentreprenad ligger ansvaret för projekteringen hos byggherren eller en av denne anlitad projektör. Entreprenören ansvarar bara för själva utförandet och ska följa de instruktioner och ritningar som framgår av entreprenadbeställningen.

Det här ger byggherren större kontroll men också ökat ansvar för projekteringens kvalitet och att rätt underlag levereras till entreprenören.

Skillnad i projektering och utförande

I utförandeentreprenad har beställaren en mer aktiv roll i projekteringen och ansvarar för att ta fram detaljerade ritningar och specifikationer. Entreprenören förväntas följa dessa instruktioner och genomföra arbetet enligt beställarens önskemål.

Detta innebär att beställaren har större kontroll över processen och kan anpassa projekteringen efter behov eller nya idéer som uppstår under arbetets gång.

Totalentreprenaden skiljer sig på det sättet att entreprenören har större inflytande över projekteringen och utförandet. Entreprenören tar ofta hand om projektledningen och ser till att arbetet genomförs enligt planerna som de själva tagit fram.

Fördelar och nackdelar

Efter att ha utforskat skillnaderna i projektering och utförande mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad, är det nu dags att titta på de respektive fördelar och nackdelar som varje form medför.

Totalentreprenad Utförandeentreprenad
Entreprenören ansvarar för både design och utförande, vilket ger en mer sammanhängande process. Beställaren har större kontroll över projektets utformning genom att anlita egna konsulter.
Kommunikationen blir enklare när en aktör ansvarar för hela projektet. Möjlighet att välja underentreprenörer ger flexibilitet och kan minska kostnader.
Riskerna minskar för beställaren då entreprenören tar större ansvar. Beställaren kan göra ändringar i projektet under dess gång, vilket ger anpassningsförmåga.
Färre överraskningar kring slutkostnaden då priset ofta är fast. Djupare insikt i projektets detaljer kan säkerställa att slutresultatet uppfyller beställarens specifika krav.
Kvalitetskontrollen kan bli bättre när en entreprenör hanterar hela projektet. Kostnaderna kan bli lägre genom konkurrensutsättning av olika delar av arbetet.
Projektet kan genomföras snabbare eftersom beslutsprocessen är mer direkt. Större inblick i projektets gång ger beställaren bättre möjligheter att styra över arbetet.
Begränsade möjligheter för beställaren att påverka projektet under dess gång. Större risk för beställaren då denne tar en aktivare roll och ansvar för projektets olika skeden.
En miss i kommunikationen kan leda till problem då allt ansvar ligger på en entreprenör. Kräver mer tid och engagemang från beställarens sida för att koordinera entre olika aktörer.

Att förstå dessa fördelar och nackdelar är av yttersta vikt när du ska välja entreprenadform för ditt byggprojekt.

Viktiga saker att veta

– Beställarens aktiva roll i projekteringen är viktig vid utförandeentreprenad.

– Entreprenören har mer ansvar för projekteringen vid totalentreprenad.

Utförandeentreprenad kräver mer involvering från beställaren

Utförandeentreprenad kräver att beställaren är mer involverad i projekteringen och övervakningen av arbetet. Beställaren måste se till att specifikationerna är tydliga och att entreprenören förstår vad som förväntas.

Det är också viktigt att följa upp arbetets framsteg och vara beredd att fatta beslut när det behövs. Den ökade involveringen ger beställaren mer kontroll men kräver också mer tid och resurser.

Entreprenören förväntas utföra arbetet enligt de specifikationer som definierats av beställaren och se till att projektet genomförs enligt planen. Men beställaren måste vara aktiv i att övervaka och stötta dessa ansträngningar, särskilt när det gäller mindre detaljer och kvalitetskontroll.

Totalentreprenad ger mer ansvar till entreprenören

Totalentreprenad ger entreprenören det övergripande ansvaret för hela byggprojektet, inklusive projektering, arbetskraftsorganisation och materialanskaffning. Entreprenören har ansvar för att leverera projektet inom avtalad tidsram och budget.

Beställaren behöver inte vara inblandad i varje detalj, utan kan lita på entreprenören för att driva projektet framåt enligt överenskomna villkor. Genom att ge mer ansvar till entreprenören kan totalentreprenad ofta resultera i smidigare och effektivare byggprocesser, med minskade administrativa bördor för beställaren.

Totalentreprenaden ger entreprenören större flexibilitet och spelrum för att hantera projektet på ett sätt som bäst passar deras expertis och erfarenhet. Denna entreprenadform kan ge fördelar i form av snabbare beslutstagande och bättre koordinering mellan olika delar av projektet.

Beställarens roll i projekteringen

När det gäller beställarens roll i projekteringen är det viktigt att vara aktivt engagerad i hela processen. Beställaren bör vara tydlig med sina krav och förväntningar, samt aktivt delta i beslut om materialval, arkitektoniska detaljer och tekniska specifikationer.

Genom att vara aktivt närvarande och involverad kan beställaren säkerställa att projektet uppfyller deras önskemål och behov på ett effektivt sätt.

Vidare är det också viktigt att beställaren håller en öppen kommunikationskanal med entreprenören för att kunna lösa eventuella frågor eller problem som kan uppstå under projekteringen.

Entreprenörens ansvar för projekteringen

Entreprenörens ansvar för projekteringen inkluderar att säkerställa att alla nödvändiga tillstånd och dokumentation är på plats innan byggstart. Det är entreprenörens uppgift att övervaka och samordna projekteringen för att säkerställa att arbetet följer planerna och specifikationerna enligt avtalet.

Entreprenören bör också vara involverad i att identifiera och hantera eventuella risker eller hinder som kan uppstå under projekteringen. Detta säkerställer en smidigare byggprocess och minskar potentiella förseningar eller extra kostnader.

Genom att aktivt ta ansvar för projekteringen kan entreprenören bidra till att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av projektet.

Säkerställa tydliga avtal och ansvarsfördelning

När entreprenören har ansvar för projekteringen är det viktigt att säkerställa tydliga avtal och ansvarsfördelning för att undvika missförstånd och problem under projektets gång. Här är några viktiga punkter att beakta:

 1. Definiera tydliga mål och krav i avtalsformuleringen för att undvika tolkningsproblem.
 2. Fastställ vem som är ansvarig för olika delar av projekteringen, inklusive arkitektonisk design, ingående konstruktioner, och andra tekniska aspekter.
 3. Specificera vilka dokument och ritningar som ska tillhandahållas av entreprenören, samt vilka godkännanden som krävs från beställaren.
 4. Klargör tidslinjer och leveransdatum för varje fas i projekteringen, samt de åtgärder som vidtas om tidsramarna inte uppfylls.
 5. Säkerställ att risker och ansvar fördelas rättvist mellan beställaren och entreprenören genom klara juridiska formuleringar.
 6. Inkludera en mekanism för konfliktlösning eller tvistlösning om det uppstår oenighet mellan parterna under projekteringen eller utförandet.
 7. Tydliggör ersättningsmodellen för entreprenörens arbete under projektets olika faser, inklusive eventuella tilläggskostnader eller ändringar i omfattningen.

Olika typer av entreprenadformer kan passa olika projekt

Vid val av entreprenadform är det viktigt att överväga vilken typ som passar bäst för det specifika projektet. Om det krävs en tydlig ansvarsfördelning och mindre involvering från beställaren kan totalentreprenad vara ett lämpligt val.

Å andra sidan kan utförandeentreprenad vara mer passande om beställaren vill ha mer kontroll och insyn i byggprocessen. Det är också viktigt att beakta huruvida projektet kräver en mer detaljerad projektering och utförande, då olika entreprenadformer kan erbjuda olika nivåer av styrning och ansvar.

Att välja rätt entreprenadform är avgörande för ett framgångsrikt genomförande av byggprojektet. Genom att noggrant överväga de olika fördelar och nackdelar som totalentreprenad och utförandeentreprenad erbjuder, kan beställaren fatta ett informerat beslut som passar projektets specifika behov och krav.

Kontrollera entreprenörens referenser och erfarenhet

När du har bestämt vilken entreprenadsform som passar ditt projekt bäst, är det viktigt att noggrant granska entreprenörens bakgrund och tidigare erfarenhet. Här är några viktiga saker att överväga när du kontrollerar entreprenörens referenser och erfarenhet:

 1. Granska tidigare projekt: Se till att entreprenören har framgångsrikt slutfört liknande projekt tidigare.
 2. Kolla referenser: Be om och kontakta referenser från tidigare kunder för att få en inblick i hur entreprenören har presterat i tidigare uppdrag.
 3. Utvärdera yrkeserfarenhet: Undersök entreprenörens erfarenhet inom branschen för att säkerställa kompetens inom relevanta områden.
 4. Bedöm företagets rykte: Utför en bakgrundskontroll för att bekräfta företagets legitimitet och rykte i branschen.
 5. Begär kvalifikationer och certifikat: Kontrollera att entreprenören har nödvändiga licenser, certifikat och försäkringar som krävs för ditt specifika projekt.
 6. Använd oberoende resurser: Ta hjälp av branschorganisationer eller oberoende bedömningsorgan för ytterligare validering av entreprenörens kompetens och pålitlighet.

Välja lämplig entreprenör för projektet

Att välja en lämplig entreprenör för ditt projekt är en avgörande del av processen. Här är några viktiga saker att överväga:

 1. Bedöm entreprenörens tidigare erfarenhet och referenser för liknande projekt.
 2. Kontrollera företagets rykte och bedöm dess pålitlighet genom att granska tidigare kunders feedback eller omdömen.
 3. Utvärdera entreprenörens kapacitet och tillgänglighet för att slutföra projektet inom den angivna tidsramen.
 4. Begär en detaljerad beskrivning av deras arbetsprocess och planering för att säkerställa överensstämmelse med byggstandarder och lagliga krav.
 5. Diskutera tydligt projektets omfattning, budget, och andra krav innan du formellt ingår ett avtal med entreprenören.
 6. Se till att företaget har nödvändiga licenser, försäkringar och certifieringar som krävs för ert specifika projekts behov.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det tydliga skillnader mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad, särskilt när det gäller ansvar, projektering och utförande. Beställaren spelar en mer aktiv roll i utförandeentreprenaden, medan entreprenören tar på sig mer ansvar i totalentreprenaden.

Det är viktigt att tydligt fastställa avtalen och ansvarsfördelningen, och att välja den lämpligaste entreprenören för projektet baserat på erfarenhet och referenser.

Vanliga Frågor

1. Vad är skillnaden mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad?

Skillnaden ligger i ansvaret; med totalentreprenad tar byggföretaget fullt ansvar för både konstruktion och utförande, medan vid utförandeentreprenad ansvarar entreprenören endast för själva byggandet efter kundens ritningar och instruktioner.

2. Vilken upphandlingsform passar bäst för mindre byggprojekt?

För mindre byggprojekt kan utförandeentreprenad vara en bra upphandlingsform eftersom entreprenadbeställaren själv kan ha större kontroll över projektets detaljer och entreprenaden.

3. Hur påverkar valet av entreprenadform mitt entreprenadavtal?

Valet av entreprenadform har stor juridisk betydelse och påverkar ansvarsfördelning, risker och skyldigheter som specificeras i entreprenadavtalet mellan byggentreprenören och dig som beställare.

4. Vilka är de juridiska konsekvenserna om något går fel i ett byggprojekt?

Juridiska konsekvenser beror på entreprenadformen; vid totalentreprenad har byggföretaget ett större ansvar att rätta till fel, medans vid utförandeentreprenad kan det behövas tydliga avtal om hur fel ska hanteras.

5. Kan jag som byggherre påverka entreprenadkraven?

Ja, som entreprenadbeställare har du möjlighet att påverka entreprenadkraven genom att vara tydlig med dina önskemål och krav när du upphandlar och skriver avtal, speciellt vid utförandeentreprenad där specifikationen vanligtvis kommer från beställaren.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om skillnad mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad: vad du behöver veta

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.