Hur lösa tvist om ABS 18 vid småhusentreprenader?

En byggnadsarbetare pekar på en ritning för ett bostadsprojekt med en livlig atmosfär i bakgrunden.

Att lösa en tvist vid småhusentreprenader enligt ABS 18 kan kännas som en utmaning. Men vet du att ABS 18 är ett standardavtal som ger specifika regler för just småhusentreprenader? I den här bloggen ger vi dig konkreta verktyg och tips på hur du kan hantera och lösa tvister relaterade till ditt byggprojekt.

Låt oss börja resan mot en tvistefri entreprenad!

Sammanfattning

  • ABS 18 är ett standardavtal som används för småhusentreprenader och kan hjälpa till att lösa tvister relaterade till byggprojekt.
  • Vanliga tvisteämnen vid småhusentreprenader enligt ABS 18 inkluderar förseningar, felaktigt utfört arbete, ansvar för fel efter avslutad entreprenad och tvist vid slutbesiktning.
  • För att undvika tvister vid ABS 18entreprenader är det viktigt att göra en noggrann genomgång av kontraktet, ha tydliga kommunikationskanaler och skriftliga avtal för allt arbete.
  • Om en tvist uppstår kan man anmäla den till Allmänna reklamationsnämnden och kontakta juridisk hjälp för rådgivning och eventuell rättslig process.

Vad är ABS 18 och när används det?

En grupp byggnadsarbetare diskuterar planer på en byggarbetsplats för ett litet hus.

ABS 18 är regler för småhusbyggen. Det är ett avtal som du skriver när du bygger eller lägger till delar på ett hus med en eller två bostäder. ABS 18 används mest i entreprenadavtal för småhusbyggen.

Avtalet hjälper till att lösa bråk om bygget. En bostadsjurist kan kolla på avtalet för dig. Det kan göra det lättare att undvika fel. ABS 18 är bra för husägare. Det ger mer skydd än ett vanligt hantverkarformulär.

Vanliga tvisteämnen vid småhusentreprenader enligt ABS 18

En bild av en trasig byggplan och verktyg utspridda på ett träbord.

– Förseningar och felaktigt utfört arbete är vanliga tvisteämnen vid småhusentreprenader enligt ABS 18.

– Ett annat vanligt tvisteämne är ansvar för fel efter avslutad entreprenad.

– Även tvist vid slutbesiktning kan uppstå vid småhusentreprenader enligt ABS 18.

Förseningar och felaktigt utfört arbete

Det kan hända att en byggentreprenör är sen med jobbet. Det kan också hända att jobbet inte är gjort på rätt sätt. Båda är vanliga tvisteämnen vid småhusentreprenader enligt ABS 18.

Om ditt husbygge är försenat, kan du som konsument kräva ersättning för det. Entreprenören är ansvarig för detta.

Felaktigt utfört arbete innebär att bygget inte stämmer överens med avtalet. Det kan vara stora eller små fel i bygget. Om ett fel finns, måste entreprenören fixa det. Du som konsument har rätt att påtala fel vid slutbesiktningen enligt ABS 18.

Om fel fortfarande finns efter slutbesiktningen, kan du kräva ersättning för det.

Ansvar för fel efter avslutad entreprenad

Entreprenören har ansvar för fel efter att jobbet är klart. Detta kallas garantiåtagande. Enligt ABS 18 och KtjL, om konsumenten hittar ett fel, kan de klaga. Detta kallas reklamationsrätt.

De kan till och med begära skadestånd för byggfel eller byggnadsbrist. Det är viktigt att få ett sakkunnigutlåtande för att bevisa felet. Men var försiktig! Entreprenören är inte alltid skyldig att fixa felet.

Det beror på vad som står i entreprenadavtalet.

Tvist vid slutbesiktning

En vanlig tvist vid småhusentreprenader enligt ABS 18 är en tvist vid slutbesiktningen. I detta avsnitt kommer vi att titta på hur man kan lösa en sådan tvist. En viktig sak att komma ihåg är att tvisten bara kan gälla fel som har antecknats i besiktningsutlåtandet enligt ABS 18.

Om du har invändningar mot utlåtandet, måste du skriftligt anmäla det till entreprenören inom en viss tid. Om ni inte kan komma överens, kan en oberoende besiktningsman utses för att avgöra tvisten.

Det är också möjligt att anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden för att få hjälp med att lösa den.

Så undviker man tvister vid ABS 18-entreprenader

Genom noggrann genomgång av kontraktet, tydliga kommunikationskanaler och skriftliga avtal för allt arbete kan man undvika tvister vid ABS 18-entreprenader. Läs mer för att få tips och råd om hur du kan förebygga eventuella problem.

Noggrann genomgång av kontraktet

Det är viktigt att göra en noggrann genomgång av kontraktet när det gäller ABS 18-entreprenader för att undvika tvister. Genom att läsa och förstå alla villkor och bestämmelser i kontraktet kan man säkerställa att både entreprenören och konsumenten är överens om sina rättigheter och skyldigheter.

Detta inkluderar att se till att alla detaljer och specifikationer för arbetet är tydligt angivna, samt att eventuella ändringar eller tillägg följs upp och dokumenteras. På detta sätt kan man undvika missförstånd och osäkerheter längs vägen och minska risken för tvister i framtiden.

Genom att vara uppmärksam på kontraktets innehåll och se till att båda parter är överens kan man skapa en grund för en smidig och problemfri entreprenad.

Tydliga kommunikationskanaler

Tydliga kommunikationskanaler är mycket viktiga för att undvika tvister vid ABS 18-entreprenader och för att lösa eventuella tvister som kan uppstå i samband med småhusentreprenader.

Genom att ha klara och tydliga kommunikationskanaler kan både entreprenören och kunden förstå varandra bättre, vilket minskar risken för missförstånd och konflikter. Det är viktigt att ha en öppen och ärlig dialog mellan parterna, där man tydligt kommunicerar sina förväntningar och krav.

Det kan vara bra att ha skriftliga avtal och dokumentation för att undvika missförstånd och ha något att hänvisa till vid eventuella tvister.

Skriftliga avtal för allt arbete

För att undvika tvister vid småhusentreprenader enligt ABS 18 är det viktigt att använda skriftliga avtal för allt arbete. Genom att ha tydliga och detaljerade avtal kan både entreprenören och beställaren vara överens om vad som förväntas och vilka villkor som gäller.

Dessa avtal bör omfatta allt från tidplaner och kostnader till specifikationer och ansvar. Genom att ha skriftliga avtal på plats kan man undvika missförstånd och tolkningstvister i framtiden.

Det är också rekommenderat att låta en bostadsjurist gå igenom avtalet för att se till att det uppfyller ens specifika behov. Skriftliga avtal ger trygghet och kan vara till stor hjälp om det uppstår en tvist.

Hur hantera en tvist med ABS 18 som grund

Anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden och kontakta juridisk hjälp för rådgivning och eventuell rättslig process.

Anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden

Om man hamnar i en tvist gällande ABS 18-avtalet vid en småhusentreprenad, har man möjlighet att anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en instans som prövar konsumenttvister inom olika områden, inklusive entreprenad.

Det finns vissa krav på värdegränser och tidsramar för att en tvist ska kunna tas upp av ARN. Om tvisten når ARN kan de erbjuda en prövning och försöka lösa tvisten genom förhandlingar.

Om man inte når en lösning kan ärendet eventuellt gå vidare till domstol. Det kan vara bra att kontakta juridisk hjälp för rådgivning och stöd under hela processen.

Kontakta juridisk hjälp för rådgivning och eventuell rättslig process

Om du hamnar i en tvist med ABS 18 som grund vid en småhusentreprenad, är det viktigt att söka juridisk hjälp. En juridisk expert kan ge dig råd och vägledning genom processen samt hjälpa dig att bedöma dina möjligheter till en eventuell rättslig process.

Att ha professionell hjälp kan vara avgörande för att skydda dina intressen och säkerställa en rättvis lösning på tvisten. Tveka inte att kontakta en jurist specialiserad på entreprenadrätt för att få den hjälp du behöver.

Avslutning och sammanfattning

Att lösa tvister vid småhusentreprenader enligt ABS 18 kan vara en utmaning, men det finns steg man kan ta för att hantera dem på bästa sätt. Genom att noggrant gå igenom kontraktet, ha tydliga kommunikationskanaler och skriftliga avtal för allt arbete kan man undvika många tvister.

Om en tvist ändå uppstår kan man anmäla den till Allmänna reklamationsnämnden och kontakta juridisk hjälp för rådgivning och eventuell rättslig process. Att förstå avtalsvillkoren och vara beredd på olika tvisteämnen kan hjälpa till att lösa tvister på ett effektivt sätt.

Vanliga Frågor

1. Vad är ABS 18 och hur kan det användas för att lösa tvister vid småhusentreprenader?

ABS 18 (Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader) är en standardavtalsmall som kan användas för att reglera avtal mellan entreprenörer och kunder vid småhusbyggnationer. Genom att följa ABS 18 kan parterna få ett tydligt ramverk för att lösa eventuella tvister som kan uppstå under byggprocessen.

2. Vilka metoder finns det för att lösa tvister med ABS 18 vid småhusentreprenader?

För att lösa tvister med ABS 18 vid småhusentreprenader kan parterna använda sig av olika metoder såsom förhandling, medling eller i vissa fall domstolsförhandling. Det bästa tillvägagångssättet beror på situationen och komplexiteten i tvisten.

3. Vilket ansvar har entreprenören och kunden enligt ABS 18?

Enligt ABS 18 har entreprenören ansvaret att utföra arbetet enligt avtalet och överenskomna specifikationer, medan kunden ansvarar för att betala avtalad ersättning i rätt tid. Vid eventuella tvister kan dessa ansvarsområden vara avgörande för att hitta en lösning.

4. Vad ska jag göra om jag hamnar i en tvist med ABS 18 vid småhusentreprenader?

Om du hamnar i en tvist med ABS 18 vid småhusentreprenader är det viktigt att först försöka komma fram till en överenskommelse genom förhandling eller medling. Om detta inte fungerar kan du överväga att ta hjälp av juridisk rådgivning eller eventuellt gå vidare till domstolsförhandling.

5. Finns det några specifika deadlines eller tidsramar att följa vid tvister med ABS 18 vid småhusentreprenader?

ABS 18 anger ingen specifik deadline eller tidsram för att lösa tvister. Det är dock viktigt att agera snabbt och effektivt för att undvika förlängda tvisteförfaranden och onödiga kostnader. Det är därför klokt att söka rådgivning från experter inom området för att få vägledning om lämpliga åtgärder.

https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/01/180613-_Allmanna_bestammelser_ABS_18-1.pdf
https://www.landahl.se/artiklar/smahusentreprenader-konsumenttjanstlagen-och-abs/
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:857984/FULLTEXT01.pdf

Facts about – Vad är ABS 18 och när används det?

1. ABS 18 är allmänna bestämmelser för småhusentreprenader.

2. Det används vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus.

3. ABS 18 kan användas för entreprenadavtal vid småhusentreprenader.

4. Det är möjligt att lösa tvister med/om/i ABS 18 vid småhusentreprenader.

5. Vanliga standardavtal som ABS 18 kan vara tillförlitliga, men det är viktigt att undvika vissa vanliga misstag avseende dessa avtal.

6. En bostadsjurist kan hjälpa till att granska och justera avtalet utifrån behovet för att undvika misstag.

7. ABS 18 ger större rättigheter till konsumenten vad gäller småhusentreprenader och tillbyggnationer jämfört med hantverkarformuläret.

Source URLs

https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/01/180613-_Allmanna_bestammelser_ABS_18-1.pdf
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/boende-och-hantverkstjanster/regler-for-smahusentreprenad/
https://publikationer.konsumentverket.se/produkter-och-tjanster/boende-och-hantverkstjanster/entreprenadkontrakt-abs-18
https://www.foyen.se/aktuellt/nar-abt-06-moter-konsumenttjanstlagen/

Facts about -Förseningar och felaktigt utfört arbete, Vanliga tvisteämnen vid småhusentreprenader enligt ABS 18

1. Konsumenten kan påtala fel vid slutbesiktningen enligt ABS 18.

2. Besiktningsmannen kan inte åberopa fel som de inte har märkt eller borde ha märkt vid besiktningen.

3. Konsumenttjänstlagen har särskilda bestämmelser för småhusentreprenader.

4. Endast fel som påtalades vid slutbesiktningen kan åberopas efter att den har godkänts av konsumenten.

5. Det finns även regler för småhusentreprenader som gäller för företag.

Source URLs

https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/01/180613-_Allmanna_bestammelser_ABS_18-1.pdf
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/boende-och-hantverkstjanster/regler-for-smahusentreprenad/

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1483203

https://www.foyen.se/aktuellt/nar-abt-06-moter-konsumenttjanstlagen/

Facts about -Ansvar för fel efter avslutad entreprenad, Vanliga tvisteämnen vid småhusentreprenader enligt ABS 18

1. ABS 18 och KtjL gäller parallellt för ansvar för fel efter avslutad entreprenad.

2. Konsumenten har olika rättigheter enligt KtjL och ABS 18 vid fel i entreprenaden.

3. Reklamation är ett sätt för konsumenten att göra sina rättigheter gällande vid fel i entreprenaden.

Source URLs

https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/01/180613-_Allmanna_bestammelser_ABS_18-1.pdf
https://www.livspusslet.se/kunskap/dina-rattigheter-vid-fel-i-smahusentreprenad/
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/boende-och-hantverkstjanster/regler-for-smahusentreprenad/

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1483203

https://www.landahl.se/artiklar/smahusentreprenader-konsumenttjanstlagen-och-abs/

Facts about -Tvist vid slutbesiktning, Vanliga tvisteämnen vid småhusentreprenader enligt ABS 18

1. Tvist vid slutbesiktning kan endast gälla fel som har antecknats i besiktningsutlåtandet enligt ABS 18.

2. ABS 18 är ett standardavtal som används vid småhusentreprenader och kan leda till tvister vid slutbesiktningen.

3. Vanliga misstag kan uppstå vid användningen av ABS 18 avtalet och det rekommenderas att en Bostadsjurist granskar och justerar avtalet efter ens egna behov.

4. En vanlig tvist vid småhusentreprenader är ABS 18 och hur man löser tvister som uppstår med eller om avtalet.

5. Vid småhusentreprenader används ofta ABS 18 som ett standardavtal, som har utarbetats av olika företrädare.

Source URLs

https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/01/180613-_Allmanna_bestammelser_ABS_18-1.pdf
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/boende-och-hantverkstjanster/regler-for-smahusentreprenad/
https://www.livspusslet.se/kunskap/dina-rattigheter-vid-fel-i-smahusentreprenad/

Facts about -Noggrann genomgång av kontraktet, Så undviker man tvister vid ABS 18-entreprenader

1. ABS 18 är ett standardavtal för entreprenadkontrakt.

2. Kontraktet har tagits fram av Konsumentverket tillsammans med Villaägarnas riksförbund och representanter från byggbranschen.

3. Kontraktet behöver skrivas för att lagen ska kunna ersätta det.

4. ABS 18 är specifikt utformat för att skydda privatpersoner som konsumenter vid byggentreprenader.

5. Artikeln tar upp de 10 vanligaste misstagen som görs avseende ABS 18.

Source URLs

https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/01/180613-_Allmanna_bestammelser_ABS_18-1.pdf
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/boende-och-hantverkstjanster/regler-for-smahusentreprenad/

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1483203

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1563856/FULLTEXT01.pdf

Facts about -Tydliga kommunikationskanaler, Så undviker man tvister vid ABS 18-entreprenader

1. Tydliga kommunikationskanaler är viktiga för att undvika tvister vid ABS 18-entreprenader och för att lösa tvister som kan uppstå i samband med småhusentreprenader.

2. ABS 18 är standardavtalet som används för småhusentreprenader.

3. ABS 18 är baserat på konsumenttjänstlagen och reglerar entreprenadkontrakt vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus.

4. ABS 18 innehåller allmänna bestämmelser för småhusentreprenader och kan användas för att reglera entreprenadavtal i dessa fall.

5. Det är viktigt att följa ABS 18 och andra relevanta regelverk för att undvika tvister och konflikter i samband med småhusentreprenader.

Source URLs

https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/01/180613-_Allmanna_bestammelser_ABS_18-1.pdf

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1483203

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/boende-och-hantverkstjanster/regler-for-smahusentreprenad/

Facts about -Skriftliga avtal för allt arbete, Så undviker man tvister vid ABS 18-entreprenader

1. Artikeln betonar vikten av att använda skriftliga avtal för att undvika tvister vid entreprenader enligt ABS 18.

2. Det är vanligt att använda standardavtal vid entreprenader, men det är viktigt att undvika vanliga misstag kopplade till ABS 18.

3. En rekommendation är att låta en bostadsjurist granska och justera avtalet utifrån ens eget behov.

4. ABS 18 är allmänna bestämmelser för småhusentreprenader och används vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus.

5. Det finns även regler för småhusentreprenader för företag som följer ABS 18.

Source URLs

https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/01/180613-_Allmanna_bestammelser_ABS_18-1.pdf
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/boende-och-hantverkstjanster/regler-for-smahusentreprenad/

Facts about -Anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, Hur hantera en tvist med ABS 18 som grund

1. Allmänna reklamationsnämnden är instansen dit man kan anmäla tvister gällande ABS 18.

2. ABS 18 är standardavtalet för småhusentreprenader.

3. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister inom olika områden.

4. Det finns vissa krav på värdegränser och tidsramar för att en tvist ska kunna tas upp av ARN.

5. Vid en tvist om ABS 18 kan man välja att förhandla eller ta ärendet till domstol.

Source URLs

https://www.arn.se/tvisteomraden/
https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/01/180613-_Allmanna_bestammelser_ABS_18-1.pdf
https://www.arn.se/om-arn/tvister-som-vi-inte-provar/
https://www.livspusslet.se/kunskap/dina-rattigheter-vid-fel-i-smahusentreprenad/

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1483203

https://www.studocu.com/sv/document/hogskolan-i-gavle/fastighetsratt/abs-18-2-fastighetratt/21645935

Facts about -Kontakta juridisk hjälp för rådgivning och eventuell rättslig process, Hur hantera en tvist med ABS 18 som grund

1. “Kontakta juridisk hjälp för rådgivning och eventuell rättslig process” är en rekommendation i artikeln för att hantera en tvist med ABS 18 som grund vid småhusentreprenader.

2. ABS 18 är standardavtalet som används för småhusentreprenader och är det avtal som bör användas när en entreprenör väljs för byggprojektet.

3. ABS 18 är i stor utsträckning baserat på konsumenttjänstlagen och används i småhusentreprenader som riktar sig till privatpersoner.

4. ABS 18 används inom bygg- och anläggningsbranschen, tillsammans med andra avtal och bestämmelser som AB 18 och NS 8405.

5. Vid en entreprenadtvist är det viktigt att välja en lösning som bäst passar partens verksamhet och att involvera juridisk hjälp för att navigera genom processen.

Source URLs

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1483203

https://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9046423/file/9053754.pdf
https://www.studocu.com/sv/document/pahlmans-handelsinstitut/juridik/entreprenadkontrakt-abs-18/27098821
https://portal.research.lu.se/files/124563643/Marcus_Utterstr_m_avhandling.pdf

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1563856/FULLTEXT01.pdf

https://www.byggnyheter.se/20230515/28854/hur-ska-en-entreprenadtvist-losas-enligt-ab-04-och-abt-06

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1483203

https://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9046423/file/9053754.pdf
https://www.studocu.com/sv/document/pahlmans-handelsinstitut/juridik/entreprenadkontrakt-abs-18/27098821
https://portal.research.lu.se/files/124563643/Marcus_Utterstr_m_avhandling.pdf

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1563856/FULLTEXT01.pdf

https://www.byggnyheter.se/20230515/28854/hur-ska-en-entreprenadtvist-losas-enligt-ab-04-och-abt-06
(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om hur lösa tvist om abs 18 vid småhusentreprenader?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.