Entreprenad: Tvist om faktura eller utfört jobb

Ingen vill hamna i tvist, men tyvärr är händer det att de uppstår. Det är vanligt att en entreprenadtvist handlar om att beställaren och entreprenören inte är överens om hur något ska utföras, eller att beställaren inte är nöjd med hur arbetet utförts. Tvisten kan också handla om betalning. Oavsett anledning är det viktigt att vara beredd och veta hur man ska gå tillväga för att lösa tvisten så snabbt och smidigt som möjligt.

Entreprenad: Tvist om faktura eller utfört jobbRättslig reglering

När en entreprenör utför en beställning åt en privatperson så kallas det för konsumententreprenad. Konsumententreprenader regleras av konsumenttjänstlagen.

Om båda parterna är näringsidkare kallas det för kommersiell entreprenad. Det finns ingen lagstiftning som reglerar kommersiella entreprenader. Istället regleras kommersiella entreprenader i huvudsak av standardavtal, vilka utformats av branschorganisationer. Ett av de vanligaste standardavtalen är AB 04.

Betalningsföreläggande

Är du entreprenör och har kunden inte betala fakturan i tid bör du i första hand skicka en påminnelse till kunden. Har du skickat en påminnelse och betalar inte kunden trots detta kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden som hjälper dig att fastställa skulden.

För att Kronofogden ska kunna fastställa skulden krävs att fordran avser pengar och sista datum för betalning har passerat.

Efter att du lämnat in din ansökan kommer Kronofogden att skicka ett föreläggande till den kund som du vill få betalt av. Skulle kunden betala fakturan bör du ta tillbaka din ansökan.

Anser kunden att kravet är felaktigt kan kunden invända mot det. Invänder kunden mot kravet behöver du ta ställning till om du vill driva ärendet vidare eller inte. Vill du driva ärendet vidare kommer Kronofogden att överlämna ärendet till tingsrätten och målet kommer att handläggas som ett tvistemål. Vill du inte driva ärendet vidare kommer Kronofogden att avskriva ärendet.

Om kunden varken invänder mot kravet eller betalar skulden kommer Kronofogden i regel att fastställa skulden, efter det kan Kronofogden börja driva in skulden.

En ansökan om betalningsföreläggande är en summarisk process. Detta innebär att processen är enklare och billigare än ett domstolsförfarande. Den summariska processformen betalningsföreläggande är till för otvistiga fordringar, det vill säga fordringar där det är tydligt att ditt anspråk är riktigt. Har en kund bestridit din faktura är fordringen tvistig. I sådana fall bör du vända dig direkt till domstol.

Domstolsförfarande

Är du och kunden oense om fakturabeloppet eller är kunden inte nöjd med arbetet rör det sig inte om en ”otvistig fodran” och en summarisk process är då inte lämplig – istället bör du lämna in en ansökan om stämning till tingsrätten.

Den som stämmer en person kallas för käranden och den som blir stämd kallas för svaranden.

En stämningsansökan ska innehålla:

 1. Ett eller flera yrkanden
  I ditt yrkande ska du ange hur du vill att domstolen ska döma, till exempel att svaranden ska betala fakturan.
 2. Grund för yrkandet
  Vidare måste en stämningsansökan innehålla en utförlig redogörelse av de omständigheter som ligger till grund för yrkandet. En grund förklarar varför käranden har rätt till det som yrkas.
 3. Bevisning
  Av stämningsansökan ska även framgå vilken bevisning som du vill ska läggas fram i rättegången. Finns det bevisning som styrker ditt påstående, till exempel ett entreprenadavtal, ska detta bifogas. Både muntlig och skriftlig bevisning får åberopas. Du ska även ange vad det är du vill styrka med varje bevis.
På domstolens hemsida finns det en blankett ”ansökan om stämning” som du kan använda dig av och skicka till domstolen. När man ansöker om stämning behöver man betala en ansökningsavgift. För ett mål som rör ett krav på högst ett halvt prisbasbelopp (23 250 kronor) är ansökningsavgiften 900 kronor. För ett mål som rör ett krav på över ett halvt prisbasbelopp är ansökningsavgiften 2800 kronor.

Skiljeförfarande

Det är vanligt att standardavtalen som används för kommersiella entreprenader innehåller en skiljeklausul. En skiljeklausul innebär att eventuella tvister inte ska prövas av en allmän domstol utan av en skiljenämnd. Tvisten avgörs då av skiljemän. I regel utses de genom att vardera parten utser varsin skiljeman som i sin tur utser en tredje skiljeman.

En viktig skillnad mellan ett skiljeförfarande och ett domstolsförfarande är att skiljeförfarandet är en privat metod att lösa tvister på. Detta innebär att prövningen i skiljeförfaranden kan undandras offentlighet. På så sätt kan affärshemligheter förbli hemliga.

AB 04 innehåller bestämmelser om hur eventuella tvister ska lösas. Bland annat ska tvister av mer omfattande betydelse (över ett visst belopp) avgöras genom skiljeförfarande.

Tips för att undvika tvist

Som sagt regleras de flesta kommersiella entreprenader av standardavtal och vid konsmententreprenader är konsumenttjänstlagens bestämmelser tillämpliga. Det finns emellertid några saker som kan vara bra att tänka på oavsett om det rör sig om en kommersiell entreprenad eller konsumententreprenad.

 1. Avtala skriftligt
  En av de viktigaste sakerna man kan göra för att undvika tvist om faktura eller utfört jobb är att avtala skriftligt. Visserligen är ett muntligt avtal lika giltigt som ett skriftligt, men det är mycket enklare att bevisa innehållet i ett skriftligt avtal än i ett muntligt. I de fall standardavtal används kommer avtalet att vara skriftligt.
 2. Skriv ett detaljerat avtal
  Se till att avtala om allt sådant som är av betydelse exempelvis när betalningen ska ske, om priset ska vara fast eller om arbetet ska ske på löpande räkning eller vad som händer om arbetet drar ut på tiden. Har ni missat att avtala om till exempel när betalning ska ske är risken större att tvist om det uppstår.
 3. Skriv ett tydligt avtal
  Det är viktigt att avtal är klara och tydliga. Är avtalsvillkor otydliga finns det en risk att det uppstår tvist om hur avtalet ska tolkas. Se därför till att skriva ett så klart och tydligt avtal som möjligt. Är du osäker på hur ett avtalsvillkor ska tolkas är det viktigt att ni reder ut det innan du godkänner avtalet.
 4. Läs igenom avtalet!
  Detta gäller oavsett om standardavtal används eller inte. Har parterna inte läst igenom avtalet är det lätt hänt att tvist uppstår. Se därför alltid till att läsa igenom avtal noggrant innan du godkänner

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.