En fordran kan man säga är en rättighet som någon har att kunna kräva att någon annan, gör det som denne är förpliktigad att göra. När man tänker på fordran är det oftast penningfordran man tänker på, alltså att någon kräva av någon annan att den betalar en summa pengar. Men förpliktelsen kan även bestå av något annat än pengar, och det kallas för naturafordran. Den som kan kräva uppfyllelsen av förpliktelsen benämns vanligen som borgenär och den som har att uppfylla förpliktelsen kallas för gäldenär. I den här artikeln ska vi förklara hur en fordran kan uppkomma.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
fordran

Avtal och försträckning

Det vanligaste sättet som en fordran uppkommer på är genom att gäldenären och borgenären ingår ett avtal med varandra. Exempelvis kan det vara så att någon har behov av att låna pengar. Då kan kredittagaren och kreditgivaren ingå ett avtal om villkoren för lånet. Nämnda avtal som avser lån av pengar, kallas ofta för försträckning. En försträckning innebär att kreditgivaren nu har ställt en fordran mot kredittagaren, där kreditgivaren alltså har en rätt att kräva in betalning för lånet av pengarna.

Fordran utan avtal

Inte alla fordringar uppkommer genom att parterna har ingått ett avtal med varandra. Om någon orsakar skada på någons sak eller på personen själv, alltså sakskada eller personskada som de kallas inom skadeståndsrätten, kan den som lidit skada kräva ersättning genom ett utomobligatoriskt skadestånd. Att ett skadestånd är utomobligatoriskt, innebär att skadeståndet har uppkommit utan samband med ett avtal mellan parterna. Den skadelidande kan om ett skadeståndsansvar fastställs, ha rätt att ställa en fordran om att få skadeståndsersättningen av den som orsakat skadan.

Tjänst utan uppdrag

Som nämnt innan, uppkommer en fordran ofta genom ett avtal, vilket exempelvis kan vara ett avtal om att någon ska utföra en tjänst åt beställaren. Ibland kan dock en fordran uppkomma genom att någon utför en tjänst utan att den tjänsten är beställd, vilket på latin kallas för negotiorum gestio. Den som då utfört tjänsten kallas för gestor, och den som tjänsten är utförd för brukar benämnas huvudmannen. Gestorn kan i vissa situationer ha rätt att ställa en penningfordran mot huvudmannen för den utförda tjänsten.

Den typiska situationen då gestorn kan ha rätt att ställa en fordran för ett uppdrag som huvudmannen inte har beställt, är om gestorn utfört tjänsten i någon form av nödsituation. Ett exempel kan vara om en taxichaufför kör en huvudman till sjukhuset, för att rädda livet på denne. I ett sådant fall kan vi tala om att det uppstått en fordran genom negotiorum gestio.

Att tänka på:

Är det så att någon ställt en fordran mot dig som du av någon anledning anser är felaktig, skulle vi råda dig till att kontakta en jurist som hjälper dig att bestrida fordran. Vasa Advokatbyrå AB har hjälpt många klienter med avtalsrättsliga tvister. Kontakta oss så hjälper vi dig också med din tvist.

Läsvärt om fordran

Obehörig vinst-motiveringar | SvJT

Skadestånd | Kronofogden

Betalningsplan entreprenad – Inte få betalt! – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skadestånd – beräkning av personskada – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Så fungerar betalningsföreläggande och utslag – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt