Ultimata guiden om exekutiv auktion

Genom en exekutiv auktion kan Kronofogdemyndigheten sälja egendom som de utmätt från en gäldenär, i syfte att inbringa medel och täcka de skulder gäldenären har till sina borgenärer. Genom auktionen aktualiseras frågor rörande gäldenären, sökanden och köparen. Jag kommer i det fortsatta framställningen först redogöra för vad som motiverar att det överhuvudtaget hålls en auktion. Jag kommer sedan besvara ett antal frågor som kan uppkomma för olika parter både under och efter en exekutiv auktion.

Det exekutiva förfarandet

I fråga om egendom som utmätts för gäldenärens skulder är Kronofogdemyndigheten (KFM i fortsättningen) den myndighet som verkställer själva utmätningen. För att KFM ska verkställa en utmätning krävs en exekutionstitel, exempelvis en dom från tingsrätten. Det ska i domen framgå att gäldenären har en betalningsförpliktelse till en borgenär. KFM får bara utmäta egendom som tillhör gäldenären. Man brukar inom exekutionsrätten göra en skillnad mellan generalexekution och specialexekution. Konkurs är ett exempel på det förra. Utmätningen är ett exempel på det senare. Förenklat kan skillnaden förstås enligt följande; vid konkurs tas all egendom hos gäldenären i anspråk, vid utmätning är det endast till det värde gäldenärens skulder uppgår. Enligt den utmätningsordning som tillämpas i svensk rätt (enligt UB, Utsökningsbalken) gäller att utmätningen ska vara så effektiv som möjligt. I princip alltid består gäldenärens skuld till borgenären av pengar. Om gäldenären har pengar bör således utmätningen i första hand avse dem. Vad det gäller fordringar som gäldenären har på annan bör dessa drivas in hos sekundogäldenären. Det händer emellertid ofta att KFM utmäter annan egendom än pengar. I dessa fall måste egendomen säljas för att inbringa medel. Medlen, oftast pengar, används sedan för att täcka gäldenärens fordringar till sina borgenärer.

Ultimata guiden om exekutiv auktion

Hur avyttras det utmätta egendomen?

Enligt 9:1 UB framgår att försäljning av lösöre kan ske genom auktion eller underhand. Huvudregeln är att försäljning ska ske genom auktion. Enligt förarbetena till UB framgår att egendom bör säljas underhand om “det är sannolikt att högre köpeskilling kan uppnås därigenom”. Ska här tilläggas att man i litteraturen gjort en skillnad mellan olika slags auktioner, således är offentliga auktioner och slagauktioner två andra exempel. Jag kommer emellertid fokusera på just exekutiva auktioner.

Försäljning av utmätt egendom sker på exekutiv auktion genom KFM:s försorg. Det finns inga hinder för andra än KFM att hålla i auktionen, i sådana fall ger KFM annan i uppdrag att hålla i auktionen. Även om fysiska auktioner förekommer sker de allra flesta genom internet. Således är en exekutiv auktion en vanlig auktion men som företas av en exekutiv myndighet (eller genom dess försorg).

Den exekutiva auktionen ska kungöras minst en vecka innan auktionen. Auktionen i sig kan hållas antingen i en lokal, eller om egendomen är svår att förflytta, hos gäldenären. Som nämndes inledningsvis är exekutiva auktioner på nätet numera vanligast. Om egendomen som utbjuds på försäljning är belastad med exempelvis en panträtt måste denne (som innehar panträtten) få täckning på sin fordran, innan sökanden, för vars skull utmätning och försäljning sker, kan få täckning.

Bra att veta som köpare

Vad händer om gäldenären vägrar lämna tillträde till den utmätta och numera försålda fastigheten?

Utmätning är en exekutiv åtgärd som har till syfte att återställa balansen mellan gäldenären och borgenären, svensk rätt tillser att den som har en fordran på en annan, garanteras att få täckning för sin fordran. Det händer emellertid att gäldenären trilskar. Om du köpt exempelvis en fastighet på exekutiv auktion och säljaren (gäldenären) vägrar bereda tillträde, har du rätt att få handräckning av KFM enligt 8:18 UB. Härigenom garanteras köparen få besittning till varan, härtill hör även avhysning eller avlägsnande.

Vad händer om jag köpt en vara på exekutiv auktion och egendomen tas i anspråk från en annan borgenär medan den fortfarande är kvar hos gäldenären?

Frågan är när köparen erhåller ett skydd mot säljarens borgenärer. Huvudregeln i svensk rätt är att egendomen måste traderas mellan köparen och säljaren. Detta är ett uttryck för traditionsprincipen. Principen har under de senaste åren modifierats något och man skulle kunna säga att varan inte nödvändigtvis måste komma i köparens besittning. Vad som istället fordras är att säljaren beskärs sin rådighet över egendomen. Syftet är att motverka att köparen, vid en annalkande exekution, avhänder sig egendom till en vän (säljaren) för att undvika att den ifrågavarande egendomen undantas från exekutionen. Vid exekutiv auktion är dock reglerna annorlunda, här är avtalet i sig tillfyllest för att du som köpare ska anses ha ett skydd mot säljarens borgenärer. Regeln finns inte i lag utan framgår i rättsfallet NJA 1985 s 159. Enligt Torgny Håstad antyds i domen att samma gäller vid underhandsförsäljning av utmätt egendom. Anledningen till undantaget kan tänkas vara att risken för skentransaktioner inte är lika stor vid exekutiv auktion som vid andra försäljningar.

Bra att veta som sökande

Hur länge måste jag som borgenär vänta tills jag får betalt?

Generellt gäller att försäljning av utmätt egendom ska ske utan dröjsmål. I fråga om lös egendom är huvudregeln att inte mer än 2 månader får passera från utmätningen, tills egendomen läggs ut till försäljning. För fast egendom gäller 4 månader. Det är emellertid möjligt för KFM att acceptera anstånd med betalningen. Detta ska inte göras alltför lättvindigt.

KFM har också möjligt att ordna en ny auktion. Det kan vara så att de bud som inkommit vid auktioner inte ser ut att täcka sökandens fordran. Man gör här en avvägning mellan borgenärens rätt till betalning och KFM:s möjlighet att inbringa begärt belopp.

Bra att veta som utmätningsgäldenär

Om du har en fordran på annan

Det är lätt att bara ta för givet att gäldenären är den som ska lämna ut egendom och att det är borgenären som har rätt till egendomen. Det förekommer emellertid att utmätningsgäldenären har fordringar på andra. Beträffande just dessa fordringar är ju utmätningsgäldenären borgenär i förhållande till den som har en skuld till borgenären. Denna andra kallas i dessa fall för sekundogäldenär. Som jag redogjorde för ovan ska KFM, i möjligaste mån, driva in dessa från just sekundogäldenären.

Är det möjligt att undvika att KFM säljer mina saker på exekutiv auktion?

Det finns vissa möjligheter att egendom som i och för sig är utmätt men som ändå inte kan avyttras på exekutiv auktion. Exempelvis kan försäljning av utmätt egendom ej ske om exekutionstiteln vunnit laga kraft. Härmed avses andra domar än tredskodomar.

Beträffande just tredskodomar, är begränsningarna till försäljning snävare. Bara om egendomen (lös egendom eller tomrätt) har ett “betydande värde” är detta ett hinder för försäljning, trots att egendomen är utmätt.

Om tvist råder rörande äganderätten till den utmätta egendomen är detta ett hinder för försäljning. Således gäller att du är föremål för utmätning, och KFM tagit egendom i anspråk, får den ej säljas om tredje man hävdar äganderätt till egendomen.

Vad händer med min avkastning på fastigheten?

Vid utmätning och exekutiv försäljning av fast egendom finns delvis andra regler än för lös egendom. En som särskilt bör nämnas är vad du som gäldenär har rätt till efter att fastigheten har utmätts, och innan själva försäljningen. Ända tills tillträdesdagen (för köparen) har du som gäldenär rätt att “tillgodogöra sig vanlig avkastning” (se 12:6 UB). Härmeds inbegrips både civil och naturlig avkastning. Generellt får du som gäldenär inte använda fastigheten på en sådant sätt att värdet skadas. Inte heller får exempelvis olika bruksrätter upplåtas. Om KFM ser behoven kan de ta över förvaltningen av fastigheten.

Författat av: Faris Devic

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om exekutiv auktion

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.