Är du i en tvist med kommunen: Guide i 5 steg

Ta hjälp av en advokat vid en tvist med kommunen

Staten är ansvarig för att inte begå några misstag eller fel som kan orsaka privatpersoner eller företag skador, och tvister med kommunen gällande olika typer av ärenden är vanliga. Om din kommuns handläggning eller beslut har skadat dig kan du ha möjlighet att anmäla kommunen och ansöka om skadestånd.

Många beslut som kommuner tar gör att du kan hamna i underläge, men det är viktigt att känna till att det finns flera olika möjligheter att överklaga och få rätt om du tycker att kommunen har tagit ett felaktigt beslut eller på något sätt orsakat en skada som drabbat dig. I denna artikel kommer vi att ta upp några exempel på anledningar till att tvister kan uppstå med kommunen, informera om vad du kan göra om du blivit drabbad och tipsa om hur du kan öka dina chanser att vinna tvisten.

Är du i en tvist med kommunen: Guide i 5 steg

Olika anledningar till att en tvist kan uppstå med kommunen

Orsakerna till de olika tvister som kan uppstå mellan privatpersoner eller företag och kommunen är många. Det kan handla om allt ifrån bygglovsfrågor där du kanske fått ditt bygglov indraget av någon anledning, att kommunen har misslyckats med att omhänderta ett barn, att du drabbats av en personskada på grund av kommunens oaktsamhet eller att kommunen har begått ett avtalsbrott. Kommunen kan också bli skyldig att ersätta förmögenhetsskador, sakskador och personskador som uppstår efter försummelse eller fel under myndighetsutövning, eller om någon inom kommunen lämnar felaktiga råd eller upplysningar.

Uteblivet eller indraget bygglov

En mycket vanlig orsak till tvister med kommunen är uteblivna eller indragna bygglov. Att bygga ett hus medför höga kostnader, och om kommunen plötsligt drar in ett utfärdat bygglov kan det få ödesdigra konsekvenser, särskilt om huset redan hunnit börja byggas. Men trots detta så förekommer det att bygglov dras in när de överklagas av grannar eller andra som kan påverkas av bygglovet, och olika bedömningar görs av till exempel kommunen och länsstyrelsen. Ett uteblivet bygglov kan också orsaka en tvist mellan privatpersoner eller företag och kommunen. Om du anser att kommunen har tagit ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Om kommunen misslyckats med att omhänderta ett barn eller annan utsatt individ

Det är kommunens ansvar att agera om ett barn eller någon annan utsatt individ far illa. Det kan till exempel handla om ett barn som blir misshandlat i hemmet, vars föräldrars omsorg brister eller barn som far illa på annat sätt. När det gäller äldre personer handlar det ofta om missbruksproblem eller kriminalitet. Om socialtjänsten i kommunen gör ett felaktigt omhändertagande eller misslyckas med att omhänderta ett barn eller annan utsatt individ som egentligen behöver hjälp kan en tvist uppstå.

Personskador

En annan väldigt vanlig orsak till tvister med kommunen är personskador som har uppstått på grund av kommunens vårdslöshet eller underlåtenhet att handla som det står i lagen. Du kanske har skadat dig när du satt dig på en bänk i parken som gått sönder, snubblat på en sned stenplatta på gatan eller trampat snett på grund av ett hål i marken. Det första du behöver göra då är att kontrollera att det verkligen är kommunen som är ansvarig för marken där olyckan skedde. Det gör du enklast genom att kontakta kommunen.

För att kunna få skadestånd krävs att kommunen varit vårdslös, och detta avgörs genom att domstolen utvärderar risken för skada och om kommunen borde ha insett risken. Om du får rätt och kommunen anses ha varit vårdslös har du rätt till ersättning för eventuell inkomstförlust, sjukhuskostnader samt sveda och värk.

Fordonsskador

Fordonsskador är en annan anledning till tvister med kommunen, och det kan till exempel handla om ett vägarbete som orsakar skador på din bil, att vägens skick har brister i form av hål eller att du råkar ut för en halkskada för att kommunen inte underhållit vägen. I första hand bör du utnyttja din egen fordonsförsäkring om det är möjligt, men du kan också begära skadestånd från kommunen. Då krävs att skadan har orsakats av kommunens försummelse eller fel, och den får inte räknas som en olyckshändelse. Kommunens försäkringsbolag utreder orsaken till skadan när du har skickat in din skadeanmälan, och som underlag är det bra att lämna in kvitton på dina kostnader samt eventuella foton på skadan och vägens skick.

Skada på egendom

Kommunen är också skyldig att ersätta privatpersoner eller företag för skador på egendom. Det kan handla om att ett nedfallande träd förstör en del av en byggnad och trädet egentligen skulle ha sågats ned av kommunen, eller om det blir översvämning som orsakar fuktskador eller andra typer av skador på grund av kommunens underlåtenhet att till exempel rensa gallerbrunnar. Även om du ofta kan få ersättning av din hemförsäkring så kan kommunen ersätta självrisken och eventuella åldersavdrag eller avskrivningar.

Oväsen

Även oväsen och bullrande verksamhet som orsakats av kommunen kan ge dig rätten att ansöka om skadestånd. Det måste då handla om så kallad miljöfarlig verksamhet som utgör en risk för olägenhet för människors miljö eller hälsa. Denna typ av konflikter kan till exempel uppstå om kommunen håller på med ett byggnadsarbete eller vägarbete i närheten av din bostad som för ovanligt mycket oväsen. Då kan du i första hand kontakta kommunen för att informera dem om att du störs av oväsendet, och om de inte gör något åt situationen kan du skicka in en ansökan om skadestånd.

Avtalsbrott

Det är vanligt att en kommun ingår olika slags avtal med privatpersoner och företag. De gäller bland annat sådant som vilket företag som ska bedriva kollektivtrafiken, ta hand om snöröjningen på kommunens vägar eller bedriva hemtjänst i kommunen. Om företagen och kommunen inte kan komma överens om hur avtalet ska tillämpas eller om kommunen plötsligt bryter avtalet så kan ärendet prövas i domstol. Då behöver någon av parterna ansöka om stämning hos tingsrätten, och handlar det om ett företag som stämmer kommunen så kallas det för en civilrättslig process.

En annan typ av avtalsbrott kan ske vid markanvisningsavtal, när en privatperson eller ett företag har ensamrätt på att förhandla med kommunen om ett markområde. Då gäller det att du som intressent presenterar ett förslag som kommunen sedan får ta ställning till. Om kommunen trots detta börjar förhandla med andra om markområdet handlar det också om ett avtalsbrott som kan prövas i domstol.

Så här gör du om du hamnat i tvist med kommunen

Vad som kan göras om du eller ditt företag hamnat i tvist med kommunen varierar en del beroende på vad tvisten gäller, som du kan läsa ovan. Här kommer vi att beskriva de olika åtgärder du kan ta till för att försöka lösa tvisten. Vi rekommenderar också att du tar hjälp av en advokat eller jurist som kan företräda dig och hjälpa dig med rådgivning och tips på hur du kan öka dina chanser att vinna tvisten. Till exempel är det bra att beskriva felet du tycker att kommunen har begått och vilka beslut kommunen har fattat så att din advokat kan utvärdera möjligheten att lösa situationen.

Om det handlar om ett skadeståndsärende så kan du lämna in en ansökan om skadestånd till kommunen, medan du i annat fall kan göra en JO-anmälan för att få ett rådgivande beslut i ärendet. I de fall då inget av dessa alternativ löser tvisten kan du stämma kommunen för att ta ärendet vidare till domstol.

Begära skadestånd från kommunen

Många tvister med kommunen kan resultera i utbetalning av skadestånd som till exempel kan täcka dina sjukvårdskostnader eller eventuell utebliven inkomst efter en olycka. Det som gäller för att kunna få skadestånd är att kommunen måste ha visat försumlighet eller oaktsamhet. Om det däremot handlar om en olycka så går det inte att få något skadestånd. Om du till exempel springer och halkar inne i någon av kommunens lokaler räknas det till exempel som en olycka, medan du som snubblar på en sned golvplatta och slår dig kan ha rätt till skadestånd eftersom kommunen då försummat lokalens underhåll.

Bedömningen av olika skadeståndsanspråk varierar mycket i tid, eftersom en del är mer komplicerade än andra. För att öka dina chanser att få rätt mot kommunen är det bra om du har tillgång till så mycket bevis som möjligt.

Vanliga fel som kommunen gör vid bygglov

Det går inte generellt att nämna något fel som kommunen gör vid bygglov. Men det finns ett misstag som kommunen kan göra. Det är nämligen så att enligt 9 kapitlet 41 § plan- och bygglagen (PBL), ska byggnadsnämnden informera en viss krets om att den fattat ett bygglovsbeslut, och byggnadsnämnden är alltså den som hanterar den av kommunens verksamhet som regleras i PBL.

Den kretsen rör de personer som ska anses beröras av beslutet som fattats. Ibland kan det vara så att kommunen missar att delge någon eller några som enligt lagens mening tillhör nämnda krets. I första stycket i nämnda bestämmelse anges att sökande eller annan part ska delges information.

Exempelvis kan annan part vara en fastighetsägare, för det fall att den som ansökt om bygglovet är annan person än fastighetsägaren. Alla som står som ägare till en fastighet har i regel rätt att bli delgivna beslutet om bygglov. Att byggnadsnämnden då skulle delge information till endast en i hushållet räcker alltså inte, utan det skulle innebära ett fel från byggnadsnämndens sida.

Det finns även ett annat fel som kommunen kan göra. Enligt huvudregeln i 9 kapitlet 2 § PBL krävs i regel bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring än tillbyggnad. I 1 kapitlet 4 § PBL anges definitionen av de nämnda begreppen. Med nybyggnad avses antingen att du bygger en helt ny byggnad eller att du har en byggnad som du sedan väljer att placera på en annan plats.

Tillbyggnad innebär att du ökar storleken på en befintlig byggnad, genom att du bygger ut den. Ändring av en byggnad kan exempelvis vara förändring i konstruktionen på byggnaden, att byggnaden får en annan funktion, eller att byggnaden i och med ändringen får ett annat utseende. Vissa ändringar är undantagna från krav på bygglov, och dessa undantag framgår av 9 kap 4a § PBL.

Det kan exempelvis vara ett byggande av en komplementbostad som understiger 30 kvadratmeter. Då skulle ett fel som kommunen skulle kunna göra vara att den inte ger dig bygglov för en sådan byggnad, istället för att informera dig om att du generellt sätt inte ens behöver bygglov för en komplementbostad av den byggnadsarean.

JO-anmälan

Om du anser att du blivit felaktigt behandlad av en kommunal tjänsteman eller myndighet under handläggningen av ett ärende kan du göra en anmälan till JO (justitieombudsmannen). JOs uppgift är att se till tjänstemän och myndigheter uppfyller sina skyldigheter. Vem som helst kan göra en anmälan, och det kostar ingenting. På JOs hemsida finns ett formulär du kan fylla i, och anmälan bör bland annat innehålla en beskrivning av ärendet, vilken tjänsteman eller myndighet som du tycker har agerat felaktigt, när händelsen inträffade och kopior på de dokument som bevisar att tjänstemannen eller myndigheten har agerat felaktigt.

Tänk på att JO-anmälningar behöver lämnas in inom två år efter händelsen för att de ska kunna utredas. JO har ingen möjlighet att ändra ett beslut, utan då måste du överklaga till högre instans. Däremot fungerar JO rådgivande och rekommenderande, och många kommuner brukar rätta sig efter JOs beslut. Om ditt ärende gäller skadestånd kan du inte lämna in en JO-anmälan, utan då måste du i stället göra en ansökan om skadestånd till kommunen.

Stämma kommunen

Om du inte lyckas komma överens med kommunen i en tvist kan du ta ärendet vidare till tingsrätten, och detta görs genom att du fyller i en stämningsansökan. Den ska skrivas under av antingen dig själv eller ditt juridiska ombud. Stämningsansökan skickas sedan till tingsrätten som kommunen tillhör, och du behöver också bifoga skriftliga bevis på händelsen som orsakat tvisten.

Om det i stället är ditt företag som hamnat i tvist med kommunen behöver du också inkludera företagets registreringsbevis. Ifall du förlorar i tingsrätten behöver du vanligen betala motpartens rättegångskostnader, men tack vare rättsskyddet som vi beskriver mer ingående nedan så ersätts större delen av dessa kostnader oftast av din hemförsäkring.

Få hjälp med advokatkostnaderna via rättsskyddet

Om du behöver anlita en advokat i samband med en tvist med kommunen bör du känna till att du kan få ekonomisk hjälp via rättskyddet i din hemförsäkring. De flesta hemförsäkringar inkluderar rättsskydd, och det som gäller för att kunna utnyttja det är att du måste ha varit försäkrad vid tidpunkten som tvisten uppstod.

Innan domstolsprövningen behöver du däremot betala dina advokatkostnader själv, om du till exempel bestämmer dig för att anlita en advokat för rådgivning i ärendet för att se om det är värt att ta vidare till tingsrätten. Ersättningen från rättsskyddet brukar uppgå till cirka 80 % av den totala kostnaden, normalt mellan 75 000 och 250 000 kronor. Självrisken blir alltså 20 %, och den lägsta summan du behöver betala ur egen ficka ligger på 1000 kronor. Ersättningen täcker till exempel kostnader för advokat, bevisning och den tid och inkomstförlust som drabbar dig på grund av rättegången.

Du som inte har någon hemförsäkring kan i vissa fall få så kallad rättshjälp, som kan sökas av dig som tjänar mindre än 260 000 kronor om året. Du kan också få en kortare rådgivning enligt rättshjälpslagen, som innebär att alla kan få tillgång till högst två timmars juridisk rådgivning till ett lägre fast pris.

Om du vill ta del av rättsskyddet behöver du skicka in en skriftlig ansökan till ditt försäkringsbolag. Att få hjälp ekonomiskt via rättsskyddet gör det lättare för dig att ha råd med att stämma din kommun om du tycker att de agerat fel och ni inte kan komma överens.

5 tips för att vinna en tvist med kommunen

Som privatperson kan det ofta kännas hopplöst att lyckas vinna en tvist mot kommunen, och många gånger är det faktiskt svårt att få ersättning eller upprättelse om man anser att kommunen har agerat fel i någon fråga. Men det är absolut inte omöjligt att få rätt mot kommunen om du ser till att vara noga förberedd. Detta inkluderar att samla in så mycket bevis du kan gällande händelsen, till exempel läkarintyg, kvitton, fotografier och skriftliga utlåtanden.

Om du har hamnat i en tvist med din kommun är det bästa alltid att försöka komma överens med kommunen genom diskussioner och kompromisser för att undvika att ta ärendet vidare till tingsrätten. Går detta inte kan nästa steg vara att göra en JO-anmälan, vilket är helt kostnadsfritt.

Eftersom JOs beslut fungerar rådgivande så finns det stor chans att kommunen faktiskt rättar sig efter det. Annars bör du ta kontakt med en advokat för att diskutera igenom dina möjligheter att vinna tvisten i tingsrätten. Många advokater har lång erfarenhet av tvister med kommuner och kan ge dig nya råd och tips gällande hur du kan öka dina chanser att vinna. Genom att söka efter tidigare domar som utfärdats i liknande tvister kan du också se hur domstolen brukar döma och om det är värt att faktiskt stämma kommunen i ditt ärende.

1. Samla in så mycket bevis du kan

För att kunna vinna en tvist i tingsrätten måste du kunna bevisa att du lidit skada av kommunens misstag eller fel. Hur du kan göra detta beror till stor del på vilken typ av tvist det handlar om. Gäller det personskador behöver du till exempel ett läkarintyg och bevis på eventuell utebliven inkomst, handlar det om fordonsskador måste du visa upp fotografier och kvitton på reparationskostnader och handlar det om ett avtalsbrott så behöver du visa avtalet och gärna även ett uttalande från en jurist om varför och på vilket sätt som avtalet har brutits.

2. Försök att komma överens med kommunen

Innan du tar ärendet vidare till tingsrätten och skickar in en stämningsansökan så kan det vara värt att försöka komma överens med kommunen. Om ni lyckas enas om en lösning sparar du mycket tid och pengar eftersom en stämning kan vara en utdragen process och du dessutom kommer att behöva betala minst 20 % av advokatkostnaderna ur egen ficka. Kontakta gärna den kommunala tjänsteman som haft hand om ditt ärende och föreslå ett möte där ni diskuterar igenom konflikten för att försöka uppnå en lösning.

Då är det viktigt att du är beredd att acceptera en kompromiss, till exempel en lägre ersättning än du har tänkt dig eller ett mindre fördelaktigt avtal. Resultatet kanske inte blir vad du tänkt dig från början, men många gånger kan det vara värt att kompromissa med kommunen för att slippa en domstolsprocess. Vi rekommenderar också att du anlitar en advokat eller jurist för en kortare rådgivning i ärendet för att få reda på vilka möjligheter du har att få rätt mot kommunen.

3. Gör en JO-anmälan

Att göra en JO-anmälan kan också hjälpa dig att vinna tvisten eftersom JOs beslut är rådgivande. De flesta kommuner brukar faktiskt rätta sig efter besluten även om de inte är bindande. Dessutom förlorar du ingenting på att göra en JO-anmälan eftersom det är helt gratis. Det enda kravet för att du ska kunna JO-anmäla tvisten är att händelsen du vill anmäla inte har inträffat tidigare än två år tillbaka och att ärendet inte gäller skadestånd. Om du får ett negativt beslut av JO kan detta inte ändras, utan då behöver du gå vidare med ärendet i domstol.

4. Ta hjälp av en advokat

Om du inte har nått någon framgång i tvisten trots att du försökt diskutera och kompromissa med kommunen och gjort en JO-anmälan om det är möjligt så är nästa steg att ta kontakt med en advokat om du inte redan har gjort det tidigare i processen.

Särskilt när det gäller tvister med kommunen kan det vara skönt att få juridisk hjälp eftersom man ofta kan känna sig maktlös vid en konflikt mot myndigheter som har större resurser och erfarenhet av liknande ärenden. Eftersom du som har en hemförsäkring kan få hjälp via rättsskyddet behöver kostnaderna inte heller bli särskilt höga. En advokat med erfarenhet av tvister med myndigheter kan vara till stor hjälp när det gäller att ge dig råd om vilka bevis som krävs, hur stor chans du har att vinna och vilken typ av kompromiss med kommunen du bör gå med på.

5. Läs igenom tidigare domar

Vid tvister med kommuner kan det vara ganska svårt att vinna, beroende på vilket ärende det gäller. Du som söker efter tidigare domar kan därmed upptäcka att många av dem är till kommunens fördel. Därför är det extra viktigt att ta fram så mycket bevis som möjligt som stöd för att du ska lyckas vinna. Genom att tillsammans med din advokat gå igenom tidigare domar kan ni få ledtrådar till vilken typ av tvister som oftast vinns av de som stämt kommunen, och vilka bevis som i så fall har lämnats in.

Du som upplever att du behandlats fel av kommunen eller råkat ut för en olycka eller skada på grund av kommunens vårdslöshet eller underlåtenhet att handla kan alltså försöka lösa tvisten på flera olika sätt. Vi rekommenderar verkligen att du anlitar en advokat för åtminstone en kortare rådgivning för att få reda på vilka bevis du behöver samla in, vilka möjligheter du har att få skadestånd och för att förbereda dig inför en eventuell rättegång.

Kan en advokat hjälpa till med bygglov?

Om du har fått ett beslut om bygglov som du på något sätt anser är felaktigt, kanske du önskar överklaga det beslutet. Att överklaga själv kan vara krångligt och det kan därför öka dina chanser att det blir rätt och även att du vinner framgång med din överklagan, om du tar hjälp av en advokat eller av en jurist.

För att över huvud taget kunna överklaga ett beslut om bygglov är det tre förutsättningar som i regel måste vara uppfyllda. Den första av dessa förutsättningar är just att det rör ett sådant beslut som går att överklaga. Andra förutsättningen är att du är en av de personerna som har rätt att överklaga i just det ärendet. Slutligen rör tredje förutsättningen att beslutet om bygglov som du fått har gått emot dig.

Gällande första förutsättningen är huvudregeln att beslut som gäller en enskild går att överklaga. Andra förutsättningen gäller då vem som är klagoberättigad, som det kallas på det juridiska språket. Att du anses som klagoberättigad betyder på vanlig svenska att du är den som påverkas av beslutet, vilket normalt sätt är den personen som ansökt om bygglovet eller annan förmån. Ibland kan dock även grannar vara klagoberättigade just när det kommer till bygglov.

Tredje förutsättningen är att beslutet gått dig emot, vilket innebär att beslutet du fått inte har varit gynnande för dig. Skulle dessa förutsättningar vara uppfyllda kan en jurist hjälpa dig att driva tvisten. Du kan också boka in ett möte med en jurist som kan utreda om förutsättningarna för en överklagan är uppfyllda. Den informationen som står i den här artikeln är inte tillräckligt utförlig för att du själv ska kunna göra den bedömningen, varför du alltid bör låta en jurist göra den.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om är du i en tvist med kommunen: guide i 5 steg

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.