För att ett avtalsbrott kan se behöver man bryta ett ingånget avtal. Ett avtal är en överenskommelse mellan två – eller fler – parter, där den ena parten ger ett erbjudande som den andra parten accepterar. Om en överenskommelse inte efterföljs kallas det för att ett avtalsbrott föreligger. För att det ska definieras som avtalsbrott krävs det att den ena parten gjort sig skyldig till att bryta mot avtalet, enbart på grund av sitt eget agerande. Om avtalsbrottet beror på motpartens agerande, till exempel att denne har undanhållit information som behövts för att den andra parten ska kunna utföra sitt arbete, är det motparten som bär ansvar för det inträffade (se punkt 1 nedan) .

, Avtalsbrott

Det finns vissa omständigheter som gör att avtalsbrott ses som ursäktliga. Det kan till exempel vara om den utförande parten har blivit hindrad att utföra sitt arbete på grund av omständigheter hen själv inte kunnat påverka och som inte kunnat förutsetts och därmed undvikits. Det kan också vara att det bara är en tillfällig fördröjning av utförandet, varpå det kan ses som ursäktande så länge tiden är rimlig i förhållande till det som hindrar aktören från att utföra sitt jobb enligt avtalet. Om hindret som har uppstått däremot visar sig vara permanent, och hindrar parten från att följa avtalet, upphör också dennes prestationsansvar.

Ersättningsskyldig vid avtalsbrott

När ett hinder av ursäktande slag upptäcks av den presterande parten ska detta, samt hur det påverkar kommande arbetsutförande i förhållande till avtalet, direkt meddelas till motparten. Om motparten inte mottager detta meddelande inom vad som anses vara en rimlig tid, sett utifrån när den andra parten fick reda på informationen, kommer det presterande parten bli ersättningsskyldig om det har inneburit skada för motparten. Det finns inget i de ursäktliga omständigheterna som hindrar att avtalet hävs, utan det fungerar främst för att reglera den utförande partens rätt till att förändra tidsramen för färdigställandet samt motpartens rätt till skadestånd och prisavdrag.

Vi hjälper dig om du har drabbats av avtalsbrott, ring 08 – 678 43 00

, AvtalsbrottOm det finns risk för avtalsbrott

Om ett avtalsbrott föreligger får den drabbade parten ta ställning till det inträffade. Om hen godkänner de nya riktlinjerna som gäller för arbetet förlorar personen rätten att göra gällande eventuella påföljder. Godkännandet kan både ske uttryckligen, genom att personen ger sitt godkännande till hur arbetet kommer fortlöpa, eller underförstått, genom att personen inte har gjort gällande för några påföljder när hen fick reda på att överenskommelsen kommer förändras.

Den part som drabbas av avtalsbrott kan acceptera att ge den avtalsbrytande parten längre tid för att utföra sitt arbete, vilket kallas för tilläggstid. Under tilläggstiden har den drabbade parten rätt till skadestånd, samtidigt som den utförande parten förväntas utföra det arbete som har kommit överens om. Om den utförande parten inte skulle göra det arbete som förväntas av den under den angivna tiden kan parten som drabbas av detta göra gällande med påföljder för detta.

Den avtalsbrytande parten har rätt att försöka lindra eller åtgärda de misstag som har gjorts som har lett till att avtalet bröts emot. Detta kallas för avhjälpande och ska alltid ske på den avtalsbrytande partens egen bekostnad. Det måste även ske inom en tid som anses vara rimlig i förhållande till dröjsmålet det har inneburit och kommer att innebära. Förutsättningarna för att kunna göra detta är att hen direkt meddelar den drabbade parten hur detta ska åtgärdas och när detta kommer ske. Samtidigt måste den drabbade parten godta detta, vilket enbart sker om denne inte har rimliga skäl till att vägra detsamma. Den drabbade parten har i dessa fall rätt att göra prisavdrag samt har rätt att få skadestånd för den skada som dröjsmålet har inneburit. Under tiden som utföraren fixar till det som ska bli gjort har den drabbade parten även rätt att avvakta med sin del av avtalet, till exempel att betala för bostadsrätten.

Vi hjälper dig om du har drabbats av avtalsbrott, ring 08 – 678 43 00

Påföljder vid avtalsbrott

Vilka påföljder avtalsbrott kan innebära beror lite på hur avtalet är utformat och vad som har kommit överens om. Det kan till exempel handla om när utbytet av pengar och bostaden ska ske. I vissa fall kan utbytet ske samtidigt, och i andra fall ska den ena parten delge sin del av utbytet i förväg. I fall där utbytet ska ske samtidigt kan den part som drabbats av avtalsbrott avvakta med att tillhandahålla sin del av avtalet, exempelvis i form av pengar, tills dess att bostadsrätten är färdig och allt juridiskt kring avtalsbrottet är avklarat. När detta görs är det en form av säkerhet för den drabbade parten, då denne inte kommer ligga ute med en större summa pengar om det visar sig att bostadsrätten inte är färdigställd vid den avtalade tidpunkten.

I vissa fall kan den ena parten ha rimliga anledningar till att anta att den andra parten kommer bryta mot avtalet. I den situationen kan den parten avvakta med att delge sin del av överenskommelsen tills dess att den andra parten kan uppvisa en säkerhet på att avtalet kommer att följas. För att den part som tror sig komma att drabbas av avtalsbrott ska kunna avvakta med sin del krävs det att denne direkt meddelar den andra parten om att denne befarar avtalsbrott. Om detta inte görs kommer den andra parten kunna kräva ersättning för den skada det inneburit för denne. Den del som den ena parten avvaktar med att tillhandahålla ska alltid stå i proportion till det befarade avtalsbrottet och får ej vara godtyckligt.

Att föra fram sina krav

Den part som drabbas av avtalsbrott har rätt att kräva att den utförande parten ska utföra det som kommit överens om i avtalet. Om den avtalsbrytande parten berättar om avtalsbrottet måste den drabbade personen föra fram sina krav i samband med, eller i anslutning till, detta för att rätten ska fortsätta gälla. Om inga krav kommer fram från den drabbade parten upphör också dennes rätt att kräva en viss prestation. Oavsett hur den drabbade parten agerar i denna situationen har denne fortfarande rätt till både hävning av avtalet, prisavdrag och skadestånd.

, Avtalsbrott

Vi hjälper dig om du har drabbats av avtalsbrott, ring 08 – 678 43 00

Hävning innebär att den drabbade parten vid händelse av avtalsbrott har rätt att upphäva avtalet. Omständigheter som kan vara relevanta att ta hänsyn till i bedömningen kring huruvida ett avtal skall upphävas eller inte kan vara saker som vilken påverkan det inneburit för den drabbade parten, såsom att den inte kunnat ta del av det som utlovats enligt avtalet. Även avtalsbrottets allvarlighetsgrad bör beaktas, till exempel om avtalsbrottet skedde på grund av vårdslöshet eller gjordes avsiktligt.

Om den drabbade parten inte vill häva avtalet kan denne istället ha rätt att göra prisavdrag. Prisavdraget som görs ska göras i enighet med prisskillnaden som finns mellan det som avtalats om och det som faktiskt presterats. Prisavdraget kan inte kombineras med andra påföljder, såsom skadestånd – däremot kan skadestånd i vissa fall utgå för andra skador som avtalsbrottet kan ha inneburit.

Rätt till skadestånd vid avtalsbrott

Parten som drabbas av avtalsbrott har generellt rätt till skadestånd, såvida det inte anses finnas en ursäktlig anledning till att avtalsbrottet skedde. Skadeståndets storlek ska alltid stå i proportion till det avtalsbrott som har gjorts. Det kan till exempel handla om att skador och kostnader som uppstått i samband med avtalsbrottet ska ersättas, om avtalsbrottet har hindrat den drabbade parten från att göra vinst eller om avtalsbrottet begicks avsiktligt.

, Avtalsbrott

Samtliga av dessa påföljder kan ske i varierande utsträckning, både fullständigt och delvis, och vissa av dem kan kombineras med varandra. Oavsett vilka eventuella påföljder avtalsbrottet kan komma att innebära är det alltid viktigt att ha koll på sina – och motpartens – rättigheter och skyldigheter när man ingår i ett avtal, och vad som gäller om avtalet skulle brytas emot.

Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av att hjälpa klienter som har drabbats av avtalsbrott. Det är jobbigt och tråkigt att drabbas av ett avtalsbrott och vi hjälper dig igenom processen på ett enkelt och smidigt sätt. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.

Vi hjälper dig om du har drabbats av avtalsbrott, ring 08 – 678 43 00

  1. I det här fallet definieras den ”presterande/utförande/avtalsbrytande parten” som ’entreprenören som ska utföra arbetet’, såsom att färdigställa bostadsrätter. ”Motparten/drabbade parten” definieras i det här fallet som ’beställaren som ska få tillgång till bostadsrätten’.

Läsvärt

https://lagen.nu/1915:218

http://www.avtalslagen2010.se/Section/10

https://sv.wikipedia.org/wiki/Avtalslagen

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt