Såväl privatpersoner som juridiska personer kommer ofta i kontakt med avtalsrätten. Ett avtal är en överenskommelse mellan fysiska eller juridiska personer som ingått ett rättsförhållande mellan varandra. Ett avtal kan vara både muntligt eller skriftligt. Det finns olika typer av avtal och vissa avtal har särskilda formkrav som måste vara uppfyllda för att avtalet ska vara giltigt. Om avtalet inte följs sker ett så kallat avtalsbrott.

Lagen (1915:218) om avtalsrätt och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, är den lag som kallas avtalslagen och av den framgår vissa grundläggande avtalsrättsliga regler.

Behöver du hjälp med avtalstolkning eller biträde vid en domstolsprocess är du välkommen att kontakta oss.

AvtalVad innebär och innehåller avtalsrätten?

Vi ger dig en bild av hur ett avtal fungerar och mellan vilka parter det berör. Utöver nedanstående finns det självklart andra fall än dessa och alla fall behandlas unikt just för dig och den tvist, eller det avtal du behöver hjälp med.

När två juridiska personer (företag eller som privatperson) är bundna av ett avtal har de ett obligatoriskt förhållande vilket innebär skyldigheter mellan varandra som regleras i avtalet. Avtalsrätten har en allmän del, som innehåller de regler som finns i lagstiftningen och andra regler som kan användas på alla eller i flera olika typer av avtal. Sedan finns det en speciell del, som behandlar de olika reglerna för speciella avtalsförhållanden. Vanligtvis används termerna allmän avtalsrätt respektive speciell avtalsrätt för att uttrycka denna distinktion.

När man delar in avtalsrätten i allmän och i en speciell del inkluderar man inte sällan också kontraktsrätten. Den behandlar parternas rättigheter och skyldigheter i ett avtalsförhållande. Reglerna för ett avtal kommer dels från lagstiftning och rättspraxis men också från avtalet i sig, allmänna avtalsrättsliga principer, samt handelsbruk och sedvänja.

Inom avtalsrätten finns flera allmänna rättsprinciper som gäller vid ingåendet och fullbordandet av avtal. Dessa principer behandlar många gånger avtalsparternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och kompletterar den avtalsrättsliga lagstiftningen.

Allmänna avtalsrätten omfattar vanligen avtalets uppkomst och när det skapades. Avtalets ramar och innehåll. Finns det förändringar i avtalets innehåll? Avtalet och god avtalsrätt skall också innehålla vad som händer om avtalet inte följs, efterverkningar och kostnader.

Frågor inom den allmänna avtalsrätten som man bör ta upp eller tänka på. Finns det överhuvudtaget ett skriftligt avtal mellan parterna? Är parterna beträdda av behörig juridiskt kunnig person? Till sist hur ska avtalet tolkas?

Avtalsrätten i historien

Den svenska avtalsrätten har sina rötter i den romerska och kristna rätten och påverkades vid tiden för tillkomsten av avtalslagen om avtal. Den och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område var starkt influerade av tysk rätt något senare i historien om avtalsrätt.

Den grundläggande principen inom avtalsrätten pacta sunt servanda, det vill säga avtal är bindande.Latinska termer används mer frekvent förr i tiden och har ersatts av så kallat dagligt tal även om latinska uttryck fortfarande finns kvar precis som inom medicin.

Teoribildningen inom avtalsrätten är starkt påverkad av affärsrelaterade och ekonomiska ideal, framför allt tanken om avtalsfrihet, det vill säga tanken om att parterna fritt får välja avtalspart och fritt bestämma avtalets innehåll är en grundläggande tanke. Denna grundsyn står sig alltjämt starkt inom det kommersiella området, medan tvingande rättsregler, formkrav, legala förbud och andra inskränkningar i avtalsfriheten blivit vanligare inom områden där speciella intressen gör sig gällande.

Ring, vi hjälper dig