Tvist med försäkringsbolag: 5 tips för att vinna mot försäkringsbolaget

Det är alltid en lättnad att ha en försäkring om något skulle hända, till exempel vid en vattenläcka i badrummet, om en ficktjuv stjäl din plånbok eller om du drabbas av en sjukdom under semestern. Men vad kan du göra om försäkringsbolaget vägrar att ersätta dig för din förlust, eller om du på något annat sätt är missnöjd med ditt försäkringsärende?

I första hand kan du oftast ompröva beslutet hos försäkringsbolaget, men om du ändå inte är nöjd är det dags att be om juridisk hjälp. En jurist eller advokat kan hjälpa dig att driva tvisten för att försöka få rätt mot försäkringsbolaget, och du kan dessutom ofta få ekonomisk hjälp via rättsskyddet i din hemförsäkring. I denna artikel kommer vi att gå igenom hur du gör om du är missnöjd med ett försäkringsärende, de olika anledningarna som kan göra att en tvist med ett försäkringsbolag uppstår, och tipsa om hur du kan öka dina chanser att vinna tvisten.

, Tvist med försäkringsbolag: 5 tips för att vinna mot försäkringsbolagetDe första stegen om du är missnöjd med ett försäkringsärende

Om du har fått ett beslut i ett försäkringsärende som du inte är nöjd med finns det en del steg du bör gå igenom innan du ber om juridisk hjälp i frågan. Först bör du begära omprövning av ärendet hos ditt försäkringsbolag. Efter detta kan du gå vidare till en oberoende nämnd som till exempel Allmänna reklamationsnämnden som prövar ärendet. Du kan också kontakta Konsumentverket som i ett fåtal fall kan ta sig an ditt ärende. Om ingen av dessa åtgärder hjälper kan du ta försäkringsärendet vidare till tingsrätten i form av en tvist som drivs av en advokat.

5 tips för att vinna en tvist mot ditt försäkringsbolag

Det finns en del tips att ta till för att öka dina chanser att vinna en tvist mot ditt försäkringsbolag i tingsrätten. För det första bör du rådfråga en advokat för att se vilka möjligheter du har att faktiskt vinna. Du bör också noga läsa igenom försäkringsvillkoren en extra gång, samla in bevis och information om ditt försäkringsärende, begära en rimlig ersättning samt konsultera tidigare domar som kan fungera som vägledning i just ditt ärende.

1. Ta hjälp av en advokat för att ta reda på hur stora möjligheterna är att vinna

Om du är missnöjd med utfallet av ditt försäkringsärende och funderar på att ta ärendet vidare till tingsrätten bör du först rådfråga en advokat. Det är ingen idé att driva en tvist som är omöjlig att vinna eftersom det bara kommer att kosta dig både tid och pengar. Välj att konsultera en advokat som har lång erfarenhet av att arbeta med försäkringsärenden, och be om ett ärligt svar på om det finns någon chans att vinna tvisten och vad du kan göra för att öka dina chanser att få den ersättning du begärt.

2. Läs noga igenom försäkringsvillkoren

Försäkringsvillkor kan ofta vara lite krångliga att förstå sig på som privatperson, men det är nödvändigt att du ensam eller tillsammans med din advokat noga läser igenom alla villkor som har med ditt försäkringsärende att göra. Då har du chansen att förbereda dig på vilka möjligheter du har att vinna tvisten, och kanske till och med kan upptäcka nya villkor som ökar dina chanser att få den ersättning du har krävt.

3. Samla in så mycket bevis och information som möjligt

För att underlätta för din advokat att vinna målet, och öka dina chanser att få den ersättning du begärt av försäkringsbolaget, behöver du samla in så mycket information om ditt ärende som möjligt och bevis på att det du påstår har skett faktiskt stämmer. Trots allt är det du som måste bevisa att du har rätt i en domstol för att lyckas vinna tvisten, och det spelar ingen roll hur rätt du har om du inte har tillräckligt med bevis.

Det handlar till exempel om att samla ihop kvitton på värdesaker som stulits, be om utlåtande från läkare om du skadats i en trafikolycka eller be om intyg från din arbetsgivare om du på grund av sjukdom eller skada inte kunnat arbeta under en period. Förmodligen har du redan lämnat in en del av denna information till försäkringsbolaget när du öppnade försäkringsärendet, men tänk noga efter om du har mer bevis som kan stärka ditt ärende och dela med dig av dessa till din advokat.

4. Begär rimlig ersättning

Genom att ta reda på vad som är en rimlig ersättning för din skada kan du ytterligare öka chansen att vinna tvisten och bli nöjd med utfallet av ditt försäkringsärende. Om du begär en för hög ersättning finns risken att du blir besviken, så det är bäst att vara realistisk och noga utvärdera vilka möjligheter som finns tillsammans med din advokat. Din advokat har säkert också erfarenhet från tidigare liknande ärenden och kan informera dig om vilken ersättning som är rimlig att begära.

5. Konsultera tidigare domar

För att få mer kött på benen om hur det har gått i tidigare tvister som rör samma typ av försäkringsärenden kan du läsa tidigare domar. Då kan du få tips om hur andra försäkringstagare lyckats vinna över försäkringsbolagen, och vilka bevis de har visat upp. Tidigare domar kan också vara vägledande när det gäller hur domstolen ställer sig till din tvist med försäkringsbolaget. Det lönar sig alltså att göra efterforskningar och ta reda på så mycket som möjligt om både ditt försäkringsbolag och din skada för att öka dina chanser att vinna tvisten.

, Tvist med försäkringsbolag: 5 tips för att vinna mot försäkringsbolaget

Begär omprövning

För det första bör du kontakta din försäkringshandläggare för att se om det går att ompröva beslutet. Det kan mycket väl vara så att försäkringsbolaget behöver mer information eller uppgifter från dig för att kunna ta ett korrekt beslut i ärendet. För att bättre förstå beslutet kan du också be om en skriftlig motivering som förklarar mer i detalj anledningen till varför du inte får någon ersättning eller varför ersättningen blev lägre än du tänkt dig. Oavsett anledning har du ändå alltid rätt till en omprövning, och den görs inte av din försäkringshandläggare utan av en klagomålsansvarig, skadechef eller kundombudsman, beroende på vad som gäller på just ditt försäkringsbolag. En omprövning av ärendet hos ditt försäkringsbolag måste göras inom sex månader efter att du fått beslutet.

Begär prövning av en nämnd

Om du inte heller är nöjd med resultatet av försäkringsbolagets omprövning kan du vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som är en statlig myndighet som kan hjälpa till att pröva de flesta typer av tvister. De kontrollerar då om försäkringsbolagets bedömning av ditt ärende är korrekt eller inte. Om ditt försäkringsärende däremot gäller medicinska tillstånd måste du i stället vända dig till antingen Ansvarsförsäkringens personskadenämnd, Personförsäkringsnämnden eller Trafikskadenämnden. En omprövning hos en nämnd måste göras inom ett år efter att du först klagat hos försäkringsbolaget.

Kontakta Konsumentverket

I ett fåtal fall finns det möjlighet att låta Konsumentverket driva ditt ärende, men detta gäller endast om det finns särskilda skäl eller om tvistens utfall kan påverka rättstillämpningen. Det är helt gratis att anlita ett KO-biträde som utses åt dig av Konsumentverket, förutsatt att ditt ärende uppfyller kraven.

Gå vidare till domstol

Om du fortfarande inte är nöjd med resultatet av ditt försäkringsärende kan du gå vidare till domstol. Då handlar det om en tvist som innebär att du har ett krav på försäkringsbolaget som de har sagt nej till. Tvisten drivs i tingsrätten som ett tvistemål, och då behöver du hjälp av en jurist eller advokat.

Olika anledningar till att en tvist med ett försäkringsbolag kan uppstå

Eftersom det finns många olika försäkringar och anledningar till att man kan behöva få ersättning från försäkringsbolag finns det också olika anledningar till att tvister uppstår. Självklart är både ditt och försäkringsbolagets mål att undvika en tvist, men kan ni inte komma överens om beslutet i försäkringsärendet så kan det till slut gå så långt att det behöver avgöras i domstol. Detta gäller både privatpersoner och företag som begär ersättning från försäkringsbolag, och oavsett ärende så går det alltid att få råd och hjälp av en advokat. Ofta behövs både utlåtanden och intyg av till exempel läkare eller värderingsmän för att styrka din rätt till ersättning, och även detta kan en advokat hjälpa dig med.

Trafikskador

Du som har skadat dig i trafiken och upplever att du inte får den ersättning du har rätt till från försäkringsbolaget kan få hjälp av en advokat vid en tvist i tingsrätten. Det kan till exempel handla om en whiplashskada eller någon annan typ av skada som berättigar dig till ersättning. Du kan till exempel ha rätt att få ersättning för invaliditet, inkomstförlust och kostnader som uppkommit i samband med skadan. Vid trafikskador kan du också ha rätt att få hjälp av ett kostnadsfritt juridiskt ombud.

Anledningen till att en tvist kan uppstå vid trafikskador är att försäkringsbolaget kanske inte anser att det är trafikolyckan som orsakat din skada, eller att det inte är trafikolyckan som gjort att du blivit oförmögen att arbeta. Tyvärr händer det att många försäkringsbolag accepterar att det finns ett samband mellan olyckan och dina skador, men bedömer att invaliditetsgraden är så låg att besväret inte påverkar din arbetsförmåga. Även om du har läkarintyg på sambandet mellan en trafikolycka och din arbetsförmåga så gör försäkringsbolaget en egen bedömning, och det är då som en tvist kan uppstå.

Efter att ditt försäkringsärende har prövats i Trafikskadenämnden måste du ta ärendet vidare till tingsrätten inom sex månader. Då kan du inte längre dra nytta av det kostnadsfria juridiska ombudet, utan behöver i stället få ekonomisk hjälp via rättsskyddet i din hemförsäkring som vanligen brukar täcka upp till 80% av omkostnaderna upp till en viss gräns. Din advokat kommer att berätta för dig om du har möjlighet att vinna en tvist utifrån den medicinska bevisning du har, eller om chansen är så liten att du bör avstå.

Sjukdom, person- eller arbetsskador

Om du inte är nöjd med ditt försäkringsbolags beslut när du ansökt om ersättning vid sjukdom eller arbetsskada kan du ta kontakt med en advokat som kan hjälpa till att driva ärendet vidare i tingsrätten. Det övergår då i en tvist, och du kan få ekonomisk hjälp via rättsskyddet i din hemförsäkring. Det är viktigt att du kontaktar en advokat inom sex månader efter att du fått det slutgiltiga beslutet eftersom du inom denna tid måste stämma försäkringsbolaget i tingsrätten eller ta ärendet vidare till en nämnd.

Du som har råkat ut för en skada under tiden du har vårdats som patient i samband med hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ersättning via patientskadelagen hos LÖF. Om du inte är nöjd med beslutet kan du ta ärendet vidare till Patientskadenämnden, eller stämma LÖF i tingsrätten.

Du som i stället har råkat ut för en arbetsskada kan du ha rätt till ersättning från AFA-försäkring, men om en tvist uppstår gäller tyvärr inte din hemförsäkrings rättsskydd. Detta innebär att du måste betala alla advokatkostnader själv om du vill driva tvisten i tingsrätten.

Skadestånd på grund av brott

Du som drabbats av ett brott kan ha rätt till skadestånd, och hur stort skadeståndet blir avgörs när den misstänkte åtalas och döms för brottet. Om den dömde inte har möjlighet att betala skadeståndet till dig kanske du har en försäkring som täcker en del eller hela skadeståndsbeloppet. Detta gäller även om gärningsmannen är okänd och det därför inte går att kräva någon ersättning från denne.

För att kunna få ersättning från ditt försäkringsbolag måste du ha gjort en polisanmälan, och det är också viktigt att du uppger vilka eventuella skador och kostnader som du drabbats av på grund av brottet. Försäkringsbolagen behöver så mycket bevis som möjligt på att du faktiskt drabbats av de skador och kostnader som du uppger, till exempel i form av sjukhusjournaler, kvitton eller intyg från din arbetsgivare om du drabbats av en inkomstförlust på grund av att du inte kunnat arbeta. En tvist kan uppstå om ditt försäkringsbolag anser att du inte lämnat in tillräckliga bevis för hur brottet har drabbat dig, och då kan du ta ärendet vidare till tingsrätten med hjälp av en advokat.

Överfallsskydd

Om du har blivit överfallen och skadats kan du ha rätt till ersättning från din försäkring, men det finns ett antal regler som är viktiga att känna till som begränsar ersättningsmöjligheterna. För det första kan du inte få ersättning om du varit påverkad av antingen alkohol eller narkotika vid tiden för överfallet. Dessutom får du ingen ersättning om du utsatt dig för risk att skadas ”utan skälig anledning”. Du kan inte heller få ersättning från ditt försäkringsbolag på grund av psykiska skador som uppkommit i samband med överfallet, utan då får du vända dig till Brottsoffermyndigheten.

På grund av dessa regler kan det lätt uppstå tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag, eftersom det till exempel ofta råder delade meningar om man utsatt sig för risken att skadas utan skälig anledning eller ej. Då är det bra att veta att det är försäkringsbolaget som måste bevisa att du till exempel inte handlade i nödvärn och det var därför du blev överfallen. Om det uppstår en tvist kan du kontakta en advokat för att få hjälp att driva ärendet vidare i tingsrätten och öka dina chanser att få ersättning för överfallet.

Egendomsskydd

De flesta som är försäkrade idag har ett egendomsskydd, och detta innebär att du kan få ersättning om dina saker förstörs eller stjäls vid till exempel en brand eller ett inbrott. Hur stor ersättningen blir avgörs av försäkringsbolagets värdering av de saker som du blivit av med, och bedömningen görs bland annat utifrån sakernas skick och ålder. Här kan en tvist med ett försäkringsbolag uppstå om ni inte är överens om hur mycket en eller flera av de förlorade sakerna är värda, eller vilka saker som faktiskt förstörts eller stulits. Du kan ta ärendet vidare till tingsrätten om du upplever att försäkringsbolaget inte gjort en korrekt bedömning, och då kan du med hjälp av en advokat försöka bevisa att du bör få en högre ersättning, till exempel med hjälp av kvitton, kontoutdrag eller fotografier.

Få hjälp med advokatkostnaderna via rättsskyddet

Om du vill driva en tvist mot ditt försäkringsbolag är det viktigt att känna till att du kan få hjälp med advokat- eller juristkostnaderna via rättsskyddet i din hemförsäkring. Detta gäller endast dig som privatperson, och du måste ha tecknat försäkringen innan tvisten uppstod. Även om försäkringen inte gäller längre så kan du ta del av rättskyddet om själva grunden till tvisten uppkom medan försäkringen fortfarande gällde.

För att kunna utnyttja rättsskyddet måste du göra en ansökan hos ditt försäkringsbolag, och detta kan göras av den advokat du anlitar. Hur stor ersättning din advokat får bestäms av försäkringsbolagets skadereglerare, men normalt ligger den på 80 % av de nödvändiga kostnaderna. Om du skulle förlora tvisten täcker rättskyddet alltså 80 % av motpartens rättegångskostnader om domstolen beslutar att du måste betala dem. Det finns också ett maxbelopp för rättsskyddet som brukar variera mellan 75 000 kronor och 250 000 kronor beroende på ditt försäkringsbolag. Självrisken ligger vanligen på 20 % av kostnaden, men som minst behöver du betala grundsjälvrisken som brukar utgöras av 1000 kronor.

Rättsskyddet täcker till exempel din advokats arvode och omkostnader, utredningen av ärendet samt bevisningen under rättegången. Däremot får du inte någon ersättning för resor, förlorad inkomst eller eget arbete inför rättegången. Det är också viktigt att veta att rättsskyddet i vissa fall inte gäller vid tvister i småmål som gäller belopp som är mindre än halva prisbasbeloppet (22 750 kr), men oftast går det ändå att få ersättning om tvisten gäller ditt eget försäkringsbolag. Du kan se all information om ditt rättsskydd och vad som ingår i dina försäkringsvillkor.

Om du inte har någon hemförsäkring kan du i stället få rättshjälp vid en tvist, men då får du inte ha en inkomst som är högre än 260 000 kronor per år. Det bästa alternativet är därför att ha en hemförsäkring med rättsskydd så att du kan känna dig trygg att få ekonomisk hjälp med eventuella rättegångskostnader vid en tvist.

Några tips för att undvika tvister

För att undvika att hamna i en tvist med ett försäkringsbolag kan du vidta en del åtgärder. Till exempel vill försäkringsbolagen ha bevis på att du har rätt till ersättning vid olika försäkringsärenden. Det kan handla om att de behöver läkarutlåtanden, kvitton, fotografier eller kontoutdrag. Se därför till att alltid spara kvitton på dyra saker du köper, och gärna också fotografier på dem så att du kan bevisa vilket skick de var i om de skulle bli förstörda eller stulna. Det är också bra att skapa en lista över dina mest värdefulla ägodelar, värdera ärvda saker du inte har kvitto på och spara all information i en digital molntjänst.

Det kan också vara klokt att diskutera igenom försäkringsärendet med en advokat innan det leder till en tvist, för att få mer information och stöd under processen. En advokat kan också hjälpa dig med att tolka försäkringsavtal och undersöka hur stor chansen är att vinna en tvist i tingsrätten.

I en del fall kan försäkringsärenden bli komplicerade eftersom du och försäkringsbolaget har helt olika åsikter om vilken ersättning som ska betalas ut. Det kan till exempel handla om att försäkringsbolaget inte anser att en skada har uppstått i samband med den olyckshändelse som anmälts, att ersättningen är betydligt mindre än vad du väntat dig eller att din läkare och försäkringsbolagets läkare inte har samma uppfattning om en skada eller sjukdom. Då är det bäst att direkt kontakta en advokat för att be om råd och hjälp hur du ska gå vidare.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt