Rättsskydd – Så här fungerar det och vad täcks?

Rättsskydd är en försäkring som hjälper dig om du har hamnat i en juridisk tvist. Rättsskydd ingår i de flesta hemförsäkringar och företagsförsäkringar. Vi går igenom hur försäkringen fungerar och vad som brukar och inte brukar ingå. Kolla med ditt försäkringsbolag för att ta reda på precis vad som gäller i ditt fall!

, Rättsskydd – Så här fungerar det och vad täcks?För privatpersoner: Hemförsäkring

Vilka kostnader ersätts?

Rättsskyddet ersätter kostnader för att anlita juridisk hjälp, ett så kallat ombud. Ombudet ska vara en advokat eller en biträdande jurist som jobbar på advokatbyrå. Dessutom ger rättsskyddet ersättning om du förlorar en rättegång och blir tvungen att betala motpartens rättegångskostnader.

Det går inte att få ersättning för kostnader som har ett göra med den tid du själv lägger ner på processen, exempelvis förlorad arbetsinkomst eller resor.

Vilka tvister omfattas av försäkringen?

En av de viktigaste begränsningarna i rättsskyddet är att det bara omfattar tvister som handlar om ett belopp som överstiger ett halvt så kallat prisbasbelopp. Prisbasbeloppet höjs normalt sett lite varje år och för 2019 är beloppet 46 500 kronor. Det innebär att tvisten måste handla om minst 23 250 kronor för att omfattas av rättsskyddet.

Kontakta oss, så hjälper vi dig - artikeln fortsätter efter formuläret

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Artikeln fortsätter nedan...

En annan begränsning är att rättsskyddet i princip bara gäller för tvister som kan prövas av tingsrätten, hovrätten eller Högsta domstolen. Det innebär att man inte har rätt till ersättning för sådant som prövas hos till exempel Trafikskadenämnden, Allmänna reklamationsnämnden eller Kronofogden. Däremot krävs det inte att tvisten faktiskt går hela vägen till domstol – om ditt ombud lyckas ordna en uppgörelse med motparten innan det går så långt har du ändå rätt till ersättning.

Dessutom gäller rättsskyddet i hemförsäkringen gäller för tvister som har att göra med dig som privatperson. Det innebär att tvister som har att göra med företagande eller annan näringsverksamhet inte omfattas. Det kan också vara så att tvister om andrahandsuthyrning av lägenhet inte omfattas.

Liten checklista: omfattas tvisten av rättsskyddet i hemförsäkringen?

  1. Handlar tvisten om mer än 23 250 kronor?
  2. Kan frågan prövas i tingsrätten?
  3. Har du hamnat i tvisten i egenskap av privatperson?

3 vanliga tvister som omfattas av rättsskyddet:

  • Dolda fel i hus och bostadsrätt
  • Tvist med byggfirma
  • Tvist med bostadsrättsförening

3 vanliga tvister som inte omfattas av rättsskyddet:

  • Skador på bilen
  • Tvist med någon du är eller har varit gift eller sambo med
  • Bestrida faktura på mindre än 23 500 kronor

Vilka andra villkor gäller?

För att rättsskyddet ska gälla krävs det att hemförsäkringen gällde när tvisten uppkom och att den då hade gällt i minst två år. Om man nyligen har bytt försäkringsbolag kan man ofta tillgodoräkna sig tiden man har haft hemförsäkring hos ett annat bolag.

Hur mycket pengar kan man få?

Hur stor ersättning man har rätt till varierar mellan olika försäkringsbolag. Hos Länsförsäkringar är det högsta belopp man kan få för en tvist 240 000 kronor, hos Folksam är det 300 000 kronor och hos If 250 000 kronor. Självrisken är ofta kring 20 procent av kostnaderna.

För privatpersoner: Bilförsäkring

Skador på bilen ersätts normalt inte ur hemförsäkringen, utan en särskild bilförsäkring behövs. Detsamma gäller för tvister om skador på bilen. Rättskydd ingår inte i trafikskadeförsäkringen men ingår i de flesta halv- och helförsäkringar.

Villkoren liknar villkoren som gäller för rättsskyddet i hemförsäkringen, det vill säga att ersättning kan utgå för ombudskostnader och motpartens rättegångskostnader, tvisten måste handla om ett belopp på minst 23 250 kronor och det ska vara en tvist som kan prövas av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.

För företagare: Företagsförsäkring

Det finns en mängd olika företagsförsäkringar varav de flesta innehåller rättsskydd. Kolla vad som gäller för din företagsförsäkring!

Vilka kostnader ersätts?

Rättsskyddet ersätter kostnader för att anlita juridisk hjälp, ett så kallat ombud. Ombudet ska vara en advokat eller en biträdande jurist som jobbar på advokatbyrå. Dessutom ger rättsskyddet ersättning om du förlorar en rättegång och blir tvungen att betala motpartens rättegångskostnader.

Vilka tvister omfattas av försäkringen?

I försäkringsavtalen definieras ”tvist” normalt sett som att du eller den du tvistar med har framställt ett krav, som den andra parten sedan helt eller delvis har avvisat. Kravet kan bland annat handla om att få betalning, att en avtalad tjänst ska utföras eller att en köpt vara ska levereras.

Kravet som tvisten rör sig om måste vara på minst ett halvt så kallat prisbasbelopp. Prisbasbeloppet brukar höjas något varje år och är 2019 46 500 kronor. Det innebär att tvisten måste handla om över 23 250 kronor för att omfattas av rättsskyddet.

Rättsskyddet gäller tvister som kan prövas av allmän domstol eller genom skiljeförfarande samt skattetvister som kan prövas av förvaltningsdomstol. Brottmål och arbetstvister omfattas normalt sett inte.

Hur mycket pengar kan man få?

Rättsskyddet ersätter aldrig mer än de faktiska kostnader företaget har haft för tvisten. Det finns också ett tak på hur mycket pengar företaget maximalt kan få i ersättning för varje tvist. Taket ligger ofta omkring fem prisbasbelopp, alltså cirka 230 000 kronor. Det kan också finnas ytterligare ett tak för hur stor ersättning som går att få ut från rättsskyddet på ett år.

(MR)

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt