Rättsskydd – Så här fungerar det och vad täcks?

Rättsskydd är en försäkring som hjälper dig om du har hamnat i en juridisk tvist. Rättsskydd ingår i de flesta hemförsäkringar och företagsförsäkringar. Vi går igenom hur försäkringen fungerar och vad som brukar och inte brukar ingå. Kolla med ditt försäkringsbolag för att ta reda på precis vad som gäller i ditt fall!

Rättsskydd – Så här fungerar det och vad täcks?

Vi förklarar juridisk tvist

Med tvist avses att minst två parter inte kan komma överens med varandra om en juridisk angelägenhet. Det kan också vara en part som tycker att dennes motpart har gjort fel och vill ha juridisk hjälp att få motparten att antingen rätta till felet eller på något sätt ge ersättning för felet. Kort och gott rör en tvist en juridisk osämja mellan parter, som de försöker lösa inom ramen för tvisten.

Beroende på vilka som är parter i målet blir olika lagregler tillämpliga. Vanligast är kanske en tvist som rör parter där vardera parten antingen är näringsidkare eller privatperson. I dessa tvister är det civilrättsliga regler som blir tillämpliga. Men det förekommer också tvister mellan privatpersoner och myndigheter, där förvaltningsrättsliga regler istället blir tillämpliga.

Om du bestrider ett krav är du i en tvist. Tvister kan bli kostsamma och speciellt om de går så långt att de slutligen ska avgöras i domstol. Ett sätt att hålla nere kostnaderna en aning är om du och din motpart når en förlikning. Det innebär att ni kommer överens om en lösning som kanske är sämre än vad ni hade önskat, men som är tillräckligt bra för er båda att ni ska tycka det är värt att slippa gå till domstol.

Det finns alltid en risk med att gå till domstol, då det aldrig går att veta hur domstolen ska bedöma. Genom en förlikning har ni mer kontroll över vad utgången ska bli i tvisten. Förutom att ni kan spara pengar på att förlikas, sparar ni också tid. Förlikning kan ni nå när som helst, medan en huvudförhandling kan äga rum ett år efter inkommen stämningsansökan. Så har man en önskan att hålla nere utgifterna och bli klar så fort som möjligt, är en förlikning att föredra.

För privatpersoner: Hemförsäkring

Täcker min hemförsäkring advokatkostnaden?

Genom din hemförsäkring har du i regel ett rättsskydd, som kan ge dig ersättning för dina kostnader som uppstår inom ramen för din tvist. Hur mycket ersättning du får för dina advokatkostnader och rättegångskostnader, skiljer sig en aning mellan olika försäkringsbolag. Det finns två olika belopp som skiljer sig mellan olika försäkringsbolag och deras respektive hemförsäkringar. Det ena är att försäkringsbolagen betalar en viss procent av dina totala kostnader, vilket brukar vara omkring 75 %. Det andra är att försäkringsbolagen betalar den procentandelen upp till ett visst belopp och överstiger slutsumman det beloppet får du betala 100 % av den överstigande summan.

En annan viktig sak att ha i åtanke är att alla tvistekostnader inte täcks av rättsskyddet. Exempelvis måste det röra sig om en tvist som vanligtvis avgörs i allmän domstol. De allmänna domstolarna är tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Tvisten behöver alltså inte sluta i domstol för att täckas av rättsskyddet, det krävs bara att den typ av tvist som du driver normalt sätt avgöras i allmän domstol. Driver du en tvist som vanligtvis avgörs i hyresnämnden kommer du i regel inte få ersättning för dina advokatkostnader och rättegångskostnader. Därför är det alltid en bra idé att rådfråga en jurist om dina kostnader täcks av rättsskyddet och sedan be juristen undersöka hur stor del av dina kostnader som täcks av just din hemförsäkring.

Vilka kostnader ersätts?

Rättsskyddet ersätter kostnader för att anlita juridisk hjälp, ett så kallat ombud. Ombudet ska vara en advokat eller en biträdande jurist som jobbar på advokatbyrå. Dessutom ger rättsskyddet ersättning om du förlorar en rättegång och blir tvungen att betala motpartens rättegångskostnader.

Det går inte att få ersättning för kostnader som har ett göra med den tid du själv lägger ner på processen, exempelvis förlorad arbetsinkomst eller resor.

Rättshjälp motpartens rättegångskostnader

Om man har en hemförsäkring brukar det även ingå något som kallas för rättsskydd, vilket kan täcka kostnader för en tvist, vilket kan inkludera motpartens rättegångar. I vissa fall kan man få ett sådant skydd utan att ha en hemförsäkring och det kallas för rättshjälp. För att få rättshjälp uppställs ett krav på att din årsinkomst understiger 260 000 kronor (2023), vilket framgår av rättshjälpslagen.

För att få rättshjälp behöver ditt ärende bedömas vara en rättslig angelägenhet. Med det menas att det inte är ett krav att ärendet ska handläggas inom en myndighet eller domstol. Det är även möjligt att kunna använda sin rättshjälp om ärendet behandlas av skiljemän eller om det rör sig om utomprocessuella angelägenhet. Med utomprocessuell angelägenhet avses ett ärende som hanteras utanför domstol eller skiljeförfarande. Exempel på angelägenhet som kan vara utomprocessuell är om du får hjälp av en jurist att utanför domstol försöka nå en överenskommelse med din motpart, vilket ofta kallas att parterna försöker nå en förlikning. Även hjälp att upprätta ett avtal kan anses som en utomprocessuell angelägenhet.

Utöver att ärendet rör en rättlig angelägenhet och att din inkomst ska understiga 260 000 kronor, ställs även upp vissa andra krav för att få beviljad rättshjälp. Exempelvis krävs för beviljad rättshjälp:

 • Antingen att du är fysisk person eller dödsbo. Om ärendet gäller ditt företag kan det finnas möjlighet till rättshjälp, men då krävs att det finns särskilda skäl.
 • Det ska finnas behov av juridiskt biträde i ditt ärende.
 • Ärendet får inte röra att du är misstänkt för ett brott eftersom du då istället ska vända dig till en offentlig försvarare.
 • Det ska vara rimligt att staten betalar en del av dina kostnader.

Vilka tvister omfattas av försäkringen?

En av de viktigaste begränsningarna i rättsskyddet är att det bara omfattar tvister som handlar om ett belopp som överstiger ett halvt så kallat prisbasbelopp. Prisbasbeloppet höjs normalt sett lite varje år och för 2023 är beloppet 52 500 kronor. Det innebär att tvisten måste handla om minst 26 250 kronor för att omfattas av rättsskyddet.

En annan begränsning är att rättsskyddet i princip bara gäller för tvister som kan prövas av tingsrätten, hovrätten eller Högsta domstolen. Det innebär att man inte har rätt till ersättning för sådant som prövas hos till exempel Trafikskadenämnden, Allmänna reklamationsnämnden eller Kronofogden. Däremot krävs det inte att tvisten faktiskt går hela vägen till domstol – om ditt ombud lyckas ordna en uppgörelse med motparten innan det går så långt har du ändå rätt till ersättning.

Dessutom gäller rättsskyddet i hemförsäkringen gäller för tvister som har att göra med dig som privatperson. Det innebär att tvister som har att göra med företagande eller annan näringsverksamhet inte omfattas. Det kan också vara så att tvister om andrahandsuthyrning av lägenhet inte omfattas.

Liten checklista: omfattas tvisten av rättsskyddet i hemförsäkringen?

 1. Handlar tvisten om mer än 23 250 kronor?
 2. Kan frågan prövas i tingsrätten?
 3. Har du hamnat i tvisten i egenskap av privatperson?

3 vanliga tvister som omfattas av rättsskyddet:

3 vanliga tvister som inte omfattas av rättsskyddet:

 • Skador på bilen
 • Tvist med någon du är eller har varit gift eller sambo med
 • Bestrida faktura på mindre än 26 250 kronor

Vilka andra villkor gäller?

För att rättsskyddet ska gälla krävs det att hemförsäkringen gällde när tvisten uppkom och att den då hade gällt i minst två år. Om man nyligen har bytt försäkringsbolag kan man ofta tillgodoräkna sig tiden man har haft hemförsäkring hos ett annat bolag.

Hur mycket pengar kan man få?

Hur stor ersättning man har rätt till varierar mellan olika försäkringsbolag. Hos Länsförsäkringar är det högsta belopp man kan få för en tvist 240 000 kronor, hos Folksam är det 300 000 kronor och hos If 250 000 kronor. Självrisken är ofta kring 20 procent av kostnaderna.

För privatpersoner: Bilförsäkring

Skador på bilen ersätts normalt inte ur hemförsäkringen, utan en särskild bilförsäkring behövs. Detsamma gäller för tvister om skador på bilen. Rättskydd ingår inte i trafikskadeförsäkringen men ingår i de flesta halv- och helförsäkringar.

Villkoren liknar villkoren som gäller för rättsskyddet i hemförsäkringen, det vill säga att ersättning kan utgå för ombudskostnader och motpartens rättegångskostnader, tvisten måste handla om ett belopp på minst 23 250 kronor och det ska vara en tvist som kan prövas av tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen.

För företagare: Företagsförsäkring

Det finns en mängd olika företagsförsäkringar varav de flesta innehåller rättsskydd. Kolla vad som gäller för din företagsförsäkring!

Rättsskydd för företag vid tvist

Rättsskyddet som finns inom ramen för din hemförsäkring, täcker som huvudregel inte tvister för ditt företag. Om du önskar rättsskydd för ditt företag får du istället teckna en företagsförsäkring, som brukar innehålla ett rättsskydd. Genom rättsskyddet får företaget ersättning för ombudskostnader och rättegångskostnader. I händelse av att företaget förlorar tvisten, kan ersättning även utges för motpartens rättegångskostnader.

Inom ramen för företagets verksamhet finns det många olika situationer som kan leda till kostsamma tvister. Det kan vara en kund som inte vill betala en faktura, eller så kan det uppstå en tvist om ett kontrakt för att din avtalspart inte förhåller sig till det som ni har avtalat om. Om ditt företag saknar en försäkring med tillhörande rättsskydd kan företaget drabbas av stora ekonomiska utgifter. Det kanske till och med är så att det inte ens finns ekonomiskt utrymme att driva tvisten överhuvudtaget vid avsaknad av rättsskydd, vilket det annars hade funnits möjlighet till.

Ett rättsskydd oavsett vilket försäkringsbolag du tecknar det hos, är som huvudregel billigt i årsavgift i förhållande till vad det kan kosta att själv stå alla kostnader för en tvist. Exakt hur mycket en försäkring kostar går inte att svara på, då det skiljer sig beroende på hur stor omsättning ditt företag. Även hos vilket försäkringsbolag du tecknar din företagsförsäkring har betydelse. Men i regel är en dags arbete på en advokatbyrå mer kostsamt än vad din försäkring kostar per år. En försäkring ger därför dig en trygghet att ditt företag kan driva tvister om det skulle behövas, utan att du eller företaget får bära alltför stora utgifter.

Vilka kostnader ersätts?

Rättsskyddet ersätter kostnader för att anlita juridisk hjälp, ett så kallat ombud. Ombudet ska vara en advokat eller en biträdande jurist som jobbar på advokatbyrå. Dessutom ger rättsskyddet ersättning om du förlorar en rättegång och blir tvungen att betala motpartens rättegångskostnader.

Vilka tvister omfattas av försäkringen?

I försäkringsavtalen definieras ”tvist” normalt sett som att du eller den du tvistar med har framställt ett krav, som den andra parten sedan helt eller delvis har avvisat. Kravet kan bland annat handla om att få betalning, att en avtalad tjänst ska utföras eller att en köpt vara ska levereras.

Kravet som tvisten rör sig om måste vara på minst ett halvt så kallat prisbasbelopp. Prisbasbeloppet brukar höjas något varje år och är 2023 52 500 kronor. Det innebär att tvisten måste handla om över 26 250 kronor för att omfattas av rättsskyddet.

Rättsskyddet gäller tvister som kan prövas av allmän domstol eller genom skiljeförfarande samt skattetvister som kan prövas av förvaltningsdomstol. Brottmål och arbetstvister omfattas normalt sett inte.

Hur mycket pengar kan man få?

Rättsskyddet ersätter aldrig mer än de faktiska kostnader företaget har haft för tvisten. Det finns också ett tak på hur mycket pengar företaget maximalt kan få i ersättning för varje tvist. Taket ligger ofta omkring fem prisbasbelopp, alltså cirka 260 000 kronor. Det kan också finnas ytterligare ett tak för hur stor ersättning som går att få ut från rättsskyddet på ett år.

(MR)

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om rättsskydd – så här fungerar det och vad täcks?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.