Kravet på fackmannamässigt utförande – Entreprenadrätt

Kravet på ett fackmannamässigt utfört arbete ställs på entreprenörer i konsumenttjänstlagen men finns också i flera standardavtal. Men vad innebär det? I denna artikel går vi igenom kravet på fackmässigt utförande och hur det ska tolkas.

, Kravet på fackmannamässigt utförande – Entreprenadrätt

I 4§ konsumenttjänstlagen anges att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt. Det innebär bland annat att entreprenören inte ska åta sig uppgifter som de inte har kunskap om. De flesta entreprenörer är medvetna om att arbete ska utföras fackmässigt. Men uppfattningen av termens innebörd kan skilja sig åt.

Vad som utgör fackmässighet ska bedömas objektivt. Vägledning kan tas av olika anvisningar och beskrivningar som ges ut av branschorganisationer och myndigheter. Fackmässighet är inte beroende av att önskat resultat uppnås, utan är som huvudregel kopplat till sättet för utförandet. Ofta förutsätts, eller kanske till och med avtals det om att besiktningsmannen ska följa Allmänna Material och Arbetsbeskrivningar, AMA. Det är möjligt att skriva särskilt i avtalet att AMA ska följas. Det kan också vara bra att gå igenom boverkets byggregler, BBR, för det tilltänkta objektet som ni avser att bygga.

Utgångspunkten är alltid avtalet som finns mellan beställaren och entreprenören. Det vill säga de funktioner eller tekniska lösningar som ska utföras. Det går således att komma överens om att en lösning som annars inte anses fackmässig ska användas.

Så kontrollerar du fackmannamässighet

Fackmässighet kontrolleras bl.a. vid besiktningen. Besiktningsformerna är förbesiktning, särskild besiktning, efterbesiktning, överbesiktning, kontrollbesiktning, statusbesiktning och tvåårsbesiktning. De två sistnämnda är de vanligast förekommenade. Slutbesiktningen brukar företas för att avsluta entreprenaden. Tvåårsbesiktningen genomförs innan garantitiden går ut för att kontrollera om fel har uppstått som ska omfattas av garantin.

Vid besiktningen görs vanligen en sk. okulär besiktning. Det innebär att besiktning görs av sådant som går att observera med synen. För att få en uppfattning om vilka undersökningar som besiktningsmannen bör göra kan du läsa besiktningsmannaboken. Det är en relativt lättläst handbok för besiktningar av nybyggda småhus.

Om det uppstår en tvist

Om det skulle uppstå en tvist om entreprenören har utfört en tjänst fackmässigt går det vanligen att få frågan prövad hos allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN ger dock endast ut rekommendationer som inte är juridiskt bindande för företaget. Om entreprenören inte vill acceptera ARN:s avgörande måste man få frågan prövad i domstol för att den ska bli slutligt avgjord (eller skiljenämnd om det står i ert avtal).

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Om du/ni skulle hamna i en tvist kan vi hjälpa med att medla och om det skulle behövas företräda dig/er i skiljedom eller domstol.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

  • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
  • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

  • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
  • Medla mellan dig och motparten.
  • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
  • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
  • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
  • Bevaka era rättigheter. 
  • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Det här samtalet kostnadsfritt