Säga upp avtal – när du kan säga upp avtal innan uppsägningstid gått ut

Avtal kan sägas upp om det är avtalat att man har en viss uppsägningstid. Avtalet går då i regel inte att frånträda förrän den uppsägningstiden har gått ut. Ibland kan man ha skäl för att vilja säga upp avtalet och att det ska sluta gälla innan uppsägningstidens slut. I den här artikeln kommer vi redogöra för situationer då avtal går att komma ifrån innan avtalad uppsägningstid gått ut.

, Säga upp avtal – när du kan säga upp avtal innan uppsägningstid gått ut

Uppsägning på grund av avtalsbrott

Om din avtalspart gjort sig skyldig till avtalsbrott kan du ha rätt att säga upp avtalet utan beaktande av uppsägningstid. För att kunna göra det krävs det att din avtalspart begått ett väsentligt avtalsbrott. Den bedömningen ska bedömas både utifrån den skada som du lidit till följd av avtalsbrottet och sedan hur hårt den som drabba dig av skadan kommer lida till följd av uppsägningen. Det kommer även tas med i bedömningen om du skulle kunna tillgodoses tillräcklig kompensation genom att annan konsekvens riktas mot din avtalspart, till exempel genom att du får avdrag på priset.

Omförhandlingsklausuler

Marknadsvärdet på en vara kan variera över tid. I avtal om sådan vara kan det vara bra att avtalsparterna för in en omförhandlingsklausul i avtalet. Den klausulen brukar ange att parterna ska förhandla om nytt pris, om marknadspriset på varan förändras till ett lägre eller högre pris. Hur mycket priset ska öka eller minska varierar mellan avtal. När prisförändringen skett ska avtalsparterna alltså enligt klausulen sätta sig ner och avtala om ett nytt pris. Skulle förhandlingen dra ut på tiden och parterna inte verkar kunna komma överens, kan respektive part ha rätt att säga upp avtalet utan att beakta uppsägningstiden. En rätt att dra sig ur avtalet kan till exempel ske om priset skulle öka så pass mycket att priset är orimligt, och din motpart trots det vägrar att gå med på ett ökat pris.

Olagliga avtalsvillkor för konsument

Om du är konsument och företaget har avtalsvillkor i avtalet som strider mot lag kan du ha rätt att säga upp avtalet direkt. Det kan vara så att du har vissa rättigheter och företaget har avtalsvillkor i avtalet som strider mot lag, och företaget hävdar att du måste rätta dig efter de lagstridiga villkoren. Många regler som gäller mellan företagare och konsumenter är tvingande till fördel för konsument. Konsumenter kan ibland vara ovetande om sina rättigheter och ska inte behöva uppfylla sina förpliktelser som strider mot tvingande lag. Så även om ett sådant avtal gäller med en uppsägningstid kan du ha rätt att säga upp det avtalet utan att behöva beakta uppsägningstiden. För att kunna säga upp avtalet måste samtliga avtalsvillkor strida mot lag, annars kommer bara det villkoret som strider mot lag att förklaras ogiltigt medan resten av villkoren i avtalet fortfarande kommer gälla.

Att tänka på

Att säga upp ett avtal kan vara krångligt eftersom din avtalspart ofta vill att avtalet ska gälla när du själv vill komma ifrån det. Det finns fler exempel än de som är angivna i den här artikeln som ger dig rätt att säga upp ett avtal utan att du behöver beakta den avtalade uppsägningstiden. Exempelvis kan det vara så att uppsägningstiden ni avtalat om bedöms av domstol som orimligt lång, så att du i vart fall inte behöver beakta en så pass lång uppsägningstid. Känner du att du vill säga upp ett avtal av någon anledning rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist som kan hjälpa dig att utreda om det är möjligt. En jurist kan sedan också hjälpa dig att driva en tvist mot din avtalspart om att du ska ha rätt att få säga upp avtalet. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av såväl avtalsrätt som tvistelösning. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig med din tvist!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Få hjälp att utreda om du har rätt att häva avtal som du ingått.

* Skapa dig en bild om vilka grunder som kan ge dig rätt att häva avtalet.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån avtalsvillkor, lag och gällande rättsläge.

* Maximera dina chanser att få häva avtalet.

* Minska risken för att behöva rätta dig efter ett ogiltigt avtal.

* Slipp att behöva tvista själv mot din avtalspart.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Det här samtalet kostnadsfritt