Processrätten – civilprocess

Processrätten – civilprocess

Inom processrätten görs en uppdelning mellan och ena sidan straffprocess och andra sidan civilprocess. Den här artikeln kommer fokusera på civilprocess, som rör tvister på privaträttens område. Sådan tvist kan exempelvis gälla ett avtal, som avtalsparter i ett mål har olika uppfattning om hur det ska tolkas. Om du vill…

Read More

Utomobligatoriskt skadestånd och olika skadetyper

Utomobligatoriskt skadestånd och olika skadetyper

Skadestånd kan delas upp i två huvudkategorier, inomobligatoriskt skadestånd och utomobligatoriskt skadestånd. Inomobligatoriskt skadestånd bygger i regel på ett avtal, medan utomobligatoriskt skadestånd normalt sätt gäller skadestånd då parterna inte har ingått något avtal. Reglering av inomobligatoriskt skadestånd kan du bland annat finna i köplagen. Vanligt är också att parter som ingår ett avtal anger i avtalet vad som kan leda till skadeståndsansvar. Den här artikeln kommer dock handla om utomobligatoriskt skadestånd, vilket till största del regleras i skadeståndslagen.

Read More

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt