Fastighetsrätt, plan- och bygglagen

Om du har hamnat i en tvist gällande bygglov eller detaljplan kan du ha nytta av att läsa den här artikeln. Jordabalken är en vanlig lag när det kommer till köp av fastighet eller fel i fastighet, men den huvudsakliga regleringen om bygglov och detaljplan regleras i plan- och bygglagen, vilket är lagen som vi kommer gå igenom i den här artikeln.

plan- och bygglagen

När plan- och bygglagen kan bli tillämplig

Plan- och bygglagen reglerar förutom detaljplaner och bygglov även planläggning avseende hur mark och vatten får användas och även planläggning gällande byggnation. Syftet som lagstiftaren önskat vilja uppnå med lagen, är att samhällsutvecklingen och den hållbara utvecklingen för nästkommande generationer, ska utvecklas i positiv riktning. Nämnda syfte med lagen framgår även av 1 § plan- och bygglagen. Om du vill ta reda på diverse definitioner av begrepp som byggnad, anläggning och byggnadsnämnd, så anges dessa definitioner i 1 kapitlet 4 § plan- och bygglagen.

Prövning av detaljplaner och bygglov

Enligt bestämmelserna i 2 kapitlet plan-och bygglagen, behöver såväl privata intressen som allmänna intressen beaktas vid prövning av detaljplaner och bygglov. Målet med bestämmelserna i 2 kapitlet är att utifrån allmän synpunkt, sträva efter att få till den mest lämpade markanvändningen och god hushållning, vilket anges i 2 kapitlet 1–2 §§ plan- och bygglagen.

Viktiga intressen vid prövningen

I 2 kapitlet 3 § plan – och bygglagen har lagstiftaren valt att beskriva de intressen som kan tagas hänsyn till när prövningen genomförs. Bland dessa intressen kan nämnas natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, god bebyggelsemiljö, samt god ekonomisk tillväxt. Vad beträffar lokaliseringen, ska beaktas huruvida det allmännas inställning är att lokaliseringen anses lämplig eller ej. Jord- och vattenförhållanden är faktorer som brukar tagas hänsyn till när det gäller bebyggelse. Kommunikation och samhällsservice är andra faktorer, som normalt sett även dessa tas i beaktande när det kommer till bebyggelse.

Allmänt om detaljplaner

Bestämmelser som styr detaljplaner finner du i 4–6 kapitlet plan- och bygglagen. Detaljplan brukar ofta gälla ett utvecklingsområde i kommunen som gäller sammanhållen bebyggelse. Huvudregeln är också att detaljplaner är juridiskt bindande. Inom juridiken är sällan en slump vilket ordval som gjorts i en mening, utan varje ord har ofta en betydelse. När det kommer till detaljplaner framgår av 4 kapitlet 1 § plan- och bygglagen att inom kommunen får mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och byggnadsverk regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser enligt detta kapitel. När det står ”får”, brukar det innebära att möjligheten finns men att det inte är ett krav, och det är också vad som borde gälla enligt nämnda bestämmelse. Däremot framgår av 4 kapitlet 2–3 §§ plan- och bygglagen några situationer då markanvändning ska regleras på så sätt, som det endast är möjligt att göra enligt 4 kapitlet 1 § plan- och bygglagen. När det däremot står ”ska” är huvudregeln att det inte finns någon möjlighet att göra på något annat sätt. Exempel på då markanvändning i vanliga fall ska regleras med detaljplaner, är när det gäller sammanhållande bebyggelse.

Att detaljplanen är rättsligt bindande

Ovan angav vi att detaljplaner är rättsligt bindande, men för många kanske det inte säger någonting. Med formuleringen rättsligt bindande menas i den här situationen, att markanvändning som avviker från detaljplanen regelmässigt inte är tillåten. Det innebär att även om annan lagstiftning skulle medge tillstånd till en viss markanvändning, blir den i regel ändå inte tillåten om den står i strid med en detaljplan.

Att tänka på:

Om du har blivit nekad ett bygglov som du tror att du ändå har rätt till och du är osäker på om byggnationen du nekats bygglov för faktiskt står i strid med en detaljplan, gör du rätt i att anlita en jurist som gör en rättsutredning åt dig och som även företräder dig i en eventuell tvist. Vasa Advokatbyrå AB har arbetat många år med att hjälpa klienter att lösa tvister rörande frågor som regleras i plan- och bygglagen. Du är välkommen att vända dig till oss för att få assistans med en rättsutredning och med din eventuella tvist.

Läsvärt om plan- och bygglagen

Nyheter på PBL kunskapsbanken – PBL kunskapsbanken – Boverket

Olagligt långsamma bygglovsärenden | Kvällsposten (expressen.se)

Plan och bygglagen- Överklaga bygglov – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Är du i en tvist med kommunen: Guide i 5 steg – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Mark – och miljödomstolen i nytt avgörande gällande beteckningen bensinstation – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.