Entreprenadrätt och praktik

Vanliga misstag och hur du undviker dem

Ofta går inte en entreprenad till på det sättet som juridiken förespråkar. Det är först när problem uppstår som parterna vänder sig till lagboken för att se vad som gäller. I denna artikel går vi igenom några vanliga inom entreprenadrätt problem och hur du kan gå tillväga om du skulle hamna i en sådan situation.

 1. Bristfälliga avtal
Det är vanligt att avtalet mellan parterna är bristfälligt. Det kan vara otydligheter i den skriftliga utformningen, eller så finns det inte alls ett skriftligt avtal. Även muntliga avtal är bindande. Men det kan bli svårare att bevisa vad som muntligen har överenskommits. Därför bör alla tillägg som görs till ett befintligt avtal dokumenteras skriftligen så att det inte uppstår problem i efterhand.

Avtalen kan ofta ha grundat sig på en offert från entreprenadfirman eller ett förfrågningsunderlag från beställaren. De kan orsaka oklarheter. För att avtalet ska vara så tydligt som möjligt gäller att skriva det i så mätbara termer som möjligt.

Ofta kan det vara bra att använda sig av standardavtal. För konsumenter finns ABS 18 som gäller för entreprenader och hantverkarformuläret för ombyggnadsarbeten -och reparationer. De går att ladda ner på konsumentverkets hemsida. För arbeten som ska utföras åt ett aktiebolag eller förening går det att använda standardkontrakten ABT 06 eller AB 04 beroende på om det är en total – eller utförandeentreprenad.

För större arbeten kan det vara bra att ta hjälp av sakkunniga, jurister och byggnadstekniker, för att se till så att allt blir korrekt. På det sättet kan man undvika att konflikter uppstår i framtiden.

 1. Viktiga reservationer och punkter försvinner
Både entreprenören och beställaren kan göra viktiga reservationer eller ha andra påpekanden som de anser är viktiga som diskuteras i det tidiga skedet av förhandlingen. Om senare avtal skrivs är det viktigt att ni ser till att ni får med de viktiga punkterna även i de senare handlingarna. Annars kan det uppstå tolkningsproblematik gällande vilken handlings uppgifter som ska prioriteras. Om det är många personer involverade är det än viktigare att bevaka eftersom alla kanske inte annars är införstådda med vad som gäller.

 1. Känner inte till vad som gäller enligt lag
Det är desto viktigare att skriva ett avtal om det är två juridiska personer som tecknar avtal. Tillexempel en bostadsrättsförening och entreprenör eller aktiebolag och entreprenör. Då finns det nämligen ingen lag som reglerar avtalsförhållandet. Lagstiftaren förutsätter att parterna skriver avtal.

För konsumenter finns konsumenttjänstlagen. Gällande småhusentreprenader finns specialregler. Konsumenttjänstlagen är en lag som är till för att skydda konsumenten. Ofta gör dock lagen avvägd mellan entreprenörens och konsumentens intressen.

 1. Skriver inget avtal för ändrings – och tilläggsarbeten
Ofta inser beställaren eller entreprenören under arbetets gång att fler arbeten behöver göras som inte är inräknade i det ursprungliga kontraktet. För sådana arbeten bör man skriva tilläggsavtal, så att alla parter vet vad som gäller. Ofta kanske man bara kommer överens muntligen om att tillägg behöver göras. Då kan det uppstå problem om beställaren anser att det ingick i priset för det ursprungliga avtalet och entreprenören är av motsatt uppfattning. Det kan också bli frågor om hur tilläggsarbetet ska prissättas om inget avtal skrivs om det.

Vasa Advokatbyrå hjälper i entreprenadrätt och praktik

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Om du/ni skulle hamna i en tvist kan vi hjälpa med att medla och om det skulle behövas företräda dig/er i skiljedom eller domstol.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning om entreprenadrätt och praktik

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan dig och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.