En fråga som fler och fler har börjat ställa är vad skillnaden är mellan en totalentreprenad och en utförandeentreprenad är? En fråga som ofta följer kort efter är vad ansvarsskillnaderna är för entreprenören, särskilt vad gäller totalentreprenader. Denna artikel kommer kort förklara vad en totalentreprenad är samt hur dessa sker i praktiken. Vi kommer även kort diskutera entreprenörens ansvar gentemot beställaren.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Vi förklarar totalentreprenad

Entreprenaden

En av de huvudtyper av entreprenadarbeten som förekommer är totalentreprenader. En totalentreprenad går till som att man inom ramen för en och samma tjänst köper allt från projektering till utförandet; alltså att entreprenören åtar sig att utföra allt arbete inom ramen för entreprenadarbete. När man upphandlar en totalentreprenadtjänst är det vanligt att man för entreprenören helt enkelt förklarar vad man behöver för byggnation i vilket man anger funktionen eller den avsedda användningen. Det åligger sedan entreprenören att uppnå det målet.

Rent praktiskt sett är det väldigt ovanligt att entreprenören själv utför allt det arbete som denne åtar sig genom kontraktet. Detta gäller även större aktörer. Det vanligaste är att entreprenören för totalentreprenören (s.k. huvudentreprenören) i sin tur delegerar delar av arbetet till underentreprenörer. Dessa underentreprenörer är oftast specialiserade inom en särskild del som gipsarbete, betongarbete, elektriker, VVS etc. Ibland kan det t.o.m. hända att en underentreprenör får ett så pass omfattande arbete att dessa i sin tur anlitar en underentreprenör.

Ansvar

Som vi förklarat tidigare i artiklar från Vasa Advokatbyrå så saknas en allmängiltig lag gällande köp av tjänster mellan näringsidkare. Av detta följer att entreprenadarbetet, vid tvister, endast kan lösas med grund i det avtal som ingåtts mellan parterna samt ev. branschpraxis till viss del. Istället för en allmängiltig lag har standardavtal kommit att dominera entreprenadrätten. Dessa standardavtal utformas främst av Byggandets Kontraktskommitté (BKK). Dessa avtal är inte bindande för marknadens aktörer att använda sig av men har ändock fått ett så pass starkt genomslag att avsteg är relativt ovanliga. Det avtal som särskilt utarbetats för just totalentreprenader är ABT 06. Detta avtal kommer att ligga som grund för denna artikels utredning om ansvar.

Entreprenörens ansvar vid utförandet av tjänsten har samma grunddrag som det ansvar entreprenören har vid utförandeentreprenader. Detta innebär att entreprenören ska leverera sitt färdiga arbete per det datum som avtalats. Arbetet ska dessutom vara utfört efter instruktioner och i övrigt utförts fackmannamässigt. Entreprenören brukar även till viss del ansvara för material, anställda och underleverantörer.

P.g.a. totalentreprenadens speciella omfattning har dock entreprenören även tillskrivits ett funktionsansvar. Med funktionsansvar menad att entreprenören är ansvarig för att det slutliga arbetet besitter de funktioner som beställaren köpt. Skulle dock beställaren har uttryckt en speciell metod eller annat tillvägagångssätt som entreprenören ska följa, så bär beställaren ansvaret för den delen. Av detta följer således att entreprenören dels bär ett ansvar för fel och brister i entreprenaden och dels att entreprenören bär ett ansvar för själva funktionen.

Hybrider

Entreprenadformerna totalentreprenader och utförandeentreprenader utgör branschens huvudtyper av arbeten. Det är dock viktigt att tänka på att typer av arbete som ska utföras är helt upp till parterna i vilket de fritt kan bestämma vad som ska gälla. Ett exempel är att ett entreprenadarbete kan delvis vara en totalentreprenad och delvis en utförandeentreprenad (en form av begränsad totalentreprenad). Det kan även vara så att man anlitar flera entreprenörer som ska arbete tillsammans med direkt under beställarens ansvar (s.k. delat entreprenad). Man kan även hitta på ett nytt upplägg som ingen tänkt på innan.

Författad av jur. trainee Henrik Berg

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt