Konsulter spelar ofta stor roll vid entreprenadarbeten. Konstruktörer, geotekniker, arkitekter är alla exempel på konsulter. De besitter ofta specialkunskaper som är viktiga för att entreprenaden ska kunna genomföras. I denna artikel förklarar vi vad du måste tänka på vid konsultuppdrag.

ABK 09 - 3 saker att tänka på vid konsultavtal
 1. Skriv ett avtal

Det är viktigt att skriva avtal med konsulter. ABK 09 är ett standardkontrakt som har plockats fram för konsultuppdrag. Kontraktet kan användas vid de flesta former av konsultuppdrag och är vanliga att använda för byggkonsulter och arkitekter. Ofta är det konsulter som utför projekteringen. Det är viktigt att projekteringen blir rätt eftersom den lägger grunden för entreprenaden.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Precis som vid entreprenader har en konsult en skyldighet att utföra sitt arbete fackmannamässigt, med omsorg samt att iaktta god yrkessed. Av denna skyldighet följer även att konsulten ska kontrollera uppgifter och komplettera utredningar som har lämnats av beställaren.

Avtal reglerar också andra viktiga saker gällande vad som omfattas av tjänsten och tjänstens pris m.m. Genom att ha ett avtal som reglerar dessa frågor kan man undvika många framtida konflikter.

 1. Planera för att det kan gå fel

Även om konsultarbetet förhoppningsvis flyter på utan problem är det viktigt att ha en plan för de fall att något går fel. Om konsulten till exempel inte håller tiderna som de har lovat kan hela bygget bli försenat. Det kan i sin tur orsaka problem för den som har anlitat konsulten, eftersom han är ansvarig för de person som han anlitar. Gällande just förseningar är det går det att avtala om ett förseningsvite. Ett förseningsvite är ett belopp som löper för varje påbörjad vecka som arbetet är försenat.

Det går också att avtala om ett visst skadeståndsbelopp, men då behöver det särskilt avtalas om. Om ni inte avtalar om vite eller ett visst skadeståndsbelopp kan konsulten ändå bli skadeståndsskyldig men beloppet är då begränsat.

 1. Var försäkrad

Det är viktigt att se till så att alla försäkringar finns på plats. Från konsultens sida ska det finnas en konsultansvarsförsäkring. Denna bestämmelse är en täckbestämmelse. Den anger att konsulten ska teckna och under ansvarstiden ha en konsultansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp som motsvarar avtalat skadeståndsansvar. Det anges också att självrisken ska vara högst ett prisbasbelopp om inte annat avtalas. Anges inget skadeståndsbelopp i avtalet är det 120 prisbasbelopp som gäller eftersom det är vad man maximalt kan bli skadeståndsskyldig för om inget annat anges i avtalet.

Vasa Advokatbyrå hjälper dig med ABK 09 och konsultavtal

Om du hamnar i tvist med en konsult kan frågan avgöras i allmän domstol. Den omständighet att man hamnar i en tvist ger inte konsulten rätt att avbryta uppdraget. Det finns också en möjlighet enligt avtalet att besluta om sk. förenklad tvistelösning. Förenklad tvistelösning är ett alternativ om parterna inte vill gå i domstol. Parterna enas då om en skiljeperson som ska döma i frågan.

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Vi kan hjälpa dig om du skulle behöva hjälp att utforma ett avtal eller om du behöver annan rådgivning gällande entreprenadrätt.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning om abk 09

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning om konsultavtal

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan er och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt