Entreprenadrätt och juridik

Vasa advokatbyrå AB har stor erfarenhet av entreprenadtvister. Advokatbyrån biträder både privatpersoner och företag eller bostadsrättsföreningar i tvister avseende avtalstolkning, hantverkstjänster, bygg- och reparationsarbeten, nyproduktion samt större eller mindre ombyggnationer.

Vad är entreprenadrätt- och juridik?

Lagen tillämpas i de fall en företagare utför tjänster åt en privatperson eller konsument. Det förutsätts att arbetet beställs för eget bruk och att den som utför arbetet gör det yrkesmässigt. Konsumenttjänstlagen är till stor del tvingande det vill säga ett måste. Det betyder att om ett avtalsvillkor som är sämre för konsumenten än vad som föreskrivs i konsumenttjänstlagen då gäller inte det ingångna avtalet mot konsumenten.

När gäller entreprenadrätt?

Även i de fall som bekymren bara drabbar materiella ting kan det bli besvärligt för en fastighetsägare. Ta till exempel ett stambyte, som ju ofta innebär renovering av alla badrum, kanske i flera trappuppgångar. Inom entreprenadjuridikens område ingår många olika ämnen.

Ring 08 – 678 43 00, så hjälper vi dig

Om till exempel något blir fel vid bytet. Bara för att illustrera, som att de nya badrummen inte är brandsäkra, kan det bli oerhört dyrt att riva upp allihop igen och bygga nytt.

Vad menas med entreprenadrätt?

Entreprenadrätt är en del av kontraktsrätten men är i sin karaktär annorlunda från andra kontraktuella avtalstyper. I ett entreprenadavtal ska entreprenören uppnå ett visst resultat, entreprenaden, för vilket ett pris ska fastställas. Entreprenadavtalet är ett varaktigt avtal, med vilket menas att naturaprestationen inte sker vid ett och samma tillfälle. Jämfört med vissa andra varaktiga avtal, exempelvis hyra, har entreprenadavtalet ett bestämt slut och är inte ett avtal som i princip kan fortgå utan begräsning i tiden.23 Entreprenadavtalet går således ut på att ett visst resultat ska uppnås genom utförande av vissa arbetsprestationer. Det finns många olika typer av entreprenader, allt ifrån stora kommersiella byggen där flera tusen människor arbetar till småhusentreprenader där en till två personer bygger en sommarstuga.

Vad är det för skillnad mellan kommersiell och konsumententreprenad?

Kommersiell entreprenad är mellan företag, där den ena är beställare och den andra är entreprenör. Standardavtal brukar reglera kommersiell entreprenad.

Konsumententreprenad, även kallad småhusentreprenad, regleras i konsumenttjänstlagen (1985:716) (KtjL). Med småhusentreprenad menas ett uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, där en näringsidkare utför arbetet åt en konsument, 1 § KtjL. Ett exempel är när du som privatperson anlitar en hantverkare att utföra ett arbete, exempelvis att måla om huset.

Vilka lagrum?

Det finns ingen lagstiftning som är direkt tillämplig på kommersiella entreprenadavtal och därför regleras den kommersiella entreprenaden genom avtal. Bristen på lagstiftning på det kommersiella området har gjort det nödvändigt för branschen att skapa standardavtal på området. Standardavtalen tas fram av en förening som heter BKK i vilken PVföretagen är med och påverkar. De vanligast förekommande standardavtalen för våra medlemsföretag är AB 04, ABT 06 och ABK 06.

Hur ska ett entreprenadavtal se ut?

Skriftliga avtal underlättar självklart vid en tolkning av vad som avtalats. Muntliga överenskommelser gör det ofta svårt att ge råd då tvist uppstår om hur det muntliga avtalet skall tolkas. Oklara muntliga avtal är en risk för bägge parter varför det alltid lönar sig att teckna skriftliga avtal, helst med en referens till något av standardavtalen. Vid upprättande av ett avtal kan de vara en idé att anlita ett ombud som kan granska handlingarna innan de skrivs under.

Ring 08 – 678 43 00, första samtalet kostnadsfritt