Totalentreprenad och ABT 06: Del 3

Del 3 av 3

Totalentreprenad är en entreprenadform som innebär att entreprenören sköter både projektering och utförande. Ett vanligt standardkontrakt vid totalentreprenader är ABT 06. Detta är den tredje artikeln i denna artikelserie och här går vi igenom garantiansvar, slutbesiktning och garantibesiktning.

När kontraktstiden har gått ut ska arbetet vara färdigställt och tillgängligt för besiktning. Det är dock vanligt att under arbetets gång behöva göra ändrings – eller tilläggsarbeten. I så fall kan kontraktstiden förlängas alternativt förkortas. Entreprenaden får som huvudregel inte heller överlämnas för tidigt om man inte kommer överens om det.

Efter att arbetet är färdigställt och godkänt i besiktning följer en garantitid. Garantitiden för arbetet är 5 år och material som huvudregel 2 år. Ansvarstiden är dock 10 år vilket innebär att det går att reklamera vissa fel i entreprenaden efter 10 år, till exempel fel som kan anses ha orsakats genom grov vårdslöshet. Det senare gäller alltså en rätt att reklamera fel men felet måste också bevisas.

Garantiansvaret gäller normalt både projektering och utförande och hänför sig bla till en skyldighet för entreprenören att avhjälpa fel som uppstår. Entreprenören ansvarar dock inte för det fall att beställaren har utfört viss projektering och det visar sig vara en bristfällig projektering. Entreprenören är inte heller ansvarig för bristande underhåll, skötsel eller förslitning.

Besiktning

Entreprenadtiden brukar vanligen anses avslutad efter godkänd slutbesiktning. Entreprenadtiden upphör då vilket också innebär att entreprenörens ansvar för skador som uppstår under entreprenadtiden upphör. Efter den godkända slutbesiktningen brukar garantitiden starta. Skulle entreprenören anse att fel inte föreligger under garantitiden har entreprenören bevisbördan för detta.

Det är också vanligt att ha sk. garantibesiktning. En garantibesiktning brukar förläggas så att den genomförs strax innan garantitiden går ut. Men bör förläggas så att ev fel m.m. hinner upptäckas och åberopas. En garantibesiktning påkallas av beställaren för att upptäcka fel som uppstått under garantitiden, som entreprenören ska ansvara för. Här bör dock märkas att fel endast kan åberopas som inte har påtalats under slutbesiktningen.

Är parterna inte överens efter besiktningen kan de göra en ytterligare besiktning, sk överbesiktning. Det går också att pröva en tvistig fråga i domstol. Det finns det bestämmelser i standardkontrakten som reglerar tvistelösning. Beroende på vilket belopp parterna tvistar om kan tvisten avgöras i domstol eller skiljedom. Då kan det vara lämpligt att få juridisk rådgivning.

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Vi kan bistå med både tvistelösning och avtalsskrivning.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan er och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Läsvärt

Del 1

Del 2

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.