Force majeure – rekvisitet väsentlig ändring

I en tidigare artikel från Vasa Advokatbyrå presenterades en grundläggande utredning om vad oskälighet och force majeure innebär samt dess utveckling och plats i svensk rätt. Vi presenterade även de rekvisit som föranleder principen om oskälighet och därmed även force majeure. Denna artikel kommer att fördjupa sig inom vilka grunder som utgör force majeure, mer konkret vad rekvisitet väsentlig påverkan innebär?

Detta är endast ett av fyra rekvisit för att force majeure ska anses föreligga. Se gärna våra andra artiklar om force majeure och kontakta oss om ni har några frågor. P.g.a. ämnets komplexitet och oprecist kan en konkret prövning komma att se något annorlunda ut.

Force majeure – rekvisitet väsentlig ändring/hardship

Ett exempel på force majeure kan vara om en fabrik som producerar en viss produkt drabbas av en naturkatastrof eller en brand och därför inte kan producera under en viss period. Då kan företaget hänvisa till force majeure och slippa betala skadestånd till kunder som inte får leverans i tid. Ett annat exempel kan vara om en flygning inte kan genomföras på grund av en oväntad flygledarstrejk, vilket leder till att flygbolaget inte kan uppfylla sina avtal med passagerare. I det här fallet kan flygbolaget hänvisa till force majeure och undvika att betala skadestånd till passagerare som inte kan resa som planerat.

Rekvisiten

Som skrevs i föregående artikel kan oskälighet och force majeure föreligga om följande rekvisit föreligger;

  • Avtalsförhållandet ska väsentligen påverkats av den yttre händelsen/omständigheten,
  • Parterna ska inte insett eller bort insett den senare händelseutvecklingen,
  • Händelsen/omständigheten ska ligga utanför parternas kontroll och
  • Riskfördelningen mellan parterna ska vara lämplig.

Väsentlig påverkan?

Att avtalsförhållandet väsentligen ska påverkas framgår inte direkt av regleringen i 36§ avtalslagen eller någon annan reglering heller, det framgår endast att ändringen ska medföra oskälighet. I internationella källor diskuteras att, för att force majeure ska föreligga, avtalets uppfyllelse enligt de nya omständigheterna inte längre ska omfattas av avtalsunderlaget. UNIDROIT Principles uttrycker rekvisitet som ”There is hardship where the occurence of event fundamentally alters the equilibrium of the contract” (art. 6.2.2). Det framgår av art. 7 i UNIDROIT Principles att samma tolkning ska göras vid frågan om force majeure. Det krävs således att omständigheterna föranleder en relativt omfattande ändring av avtalets premisser. Rent praktiskt ter sig denna bedömning väldigt olika från fall till fall, dock kan två ”delar” av prövningen utläsas vilka är (i) nivån av påverkan samt (ii) hur länge hindret består.

Frågan om vilken nivå av påverkan som händelsen ska ha på avtalet ska som sagt vara grov. Av art. 6.2.2 i UNIDROIT Principles exemplifieras termen ”väsentlig ändring” som följande; I DDR (Östtyskland) köper en elektronikhandlare in varor från Sovjet-unionen med leverans i december 1990. I november 1990 öppnas DDR mot övriga världsmarknaden i vilket varorna från Sovjet inte längre har något värde. Handlaren i DDR borde på denna grund kunna åberopa att rekvisitet om att ”avtalet väsentligen påverkats” är uppfyllt då prestationen nu är värdelös för ena parten.

Samma reglering i UNIDROIT Principles stadgar även att som väsentlig påverkan räknas även om prestationen väsentligen fördyras för ena parten. Denna fråga prövades av en norsk skiljedomstol i RG 1976 s. 650. I ärendet hade ett företag åtagit sig att leverera nafta till ett kommunalt gasverk. I och med energikrisen 1973 höjdes råvarupriserna med 3 – 400 procent. Skiljenämnden ansåg att detta var att beteckna som en väsentlig ändring med grund i att företagets prestation väsentligen fördyrats.

Frågan om hur länge ett sådant hinder ska bestå är ovisst men torde vara så pass långt att man skäligen inte kan vänta ut situationen. Visserligen kan man alltid hävda att en situation går att vänta ut, frågan är bara hur länge? Bedömningen om hur lång tid som är skälig bör ses mot samma faktorer som ovanstående bedömning om väsentlig påverkan. Om det är så att händelsen föreligger under så lång tid att ena parten kommer att gå med förlust på samma sätt som ovan, så bör parten även kunna åberopa oskälighet/force majeure.

Sammanfattat så handlar rekvisitet om väsentlig ändring dels om en viss nivå av påverkan samt om viss tid får hur länge händelsen/omständigheten ska vara. Rent allmänt utgår regleringen från att avtalsparterna ska ha ett visst ekonomiskt skydd gentemot en oskälig, ovillkorad, skyldighet att prestera. Detta oavsett om oskäligheten visar sig i en fördyring eller värdeminskning. För att oskälighet/force majeure ska föreligga kan således många olika händelser föreligga, i vilket oskälighet inte är begränsad till krig, pandemier eller börskrascher även om dessa används som exempel i denna artikel. Det viktiga är hur händelsen påverkar avtalets premisser och avtalsparternas prestationers ekonomiska värde. Av denna anledning uppfattas inte händelser om de är snabbt övergående eller går att ta sig runt relativt lätt som oskäligt. I sådant fall påverkas ju inte avtalets prestationers ekonomiska värde till en nivå som innebär oskälighet.

Avslutande exempel

A köper en leverans med te från B som har sitt företag i Tyskland. Te-transporten ska gå igenom Tyskland och Danmark till Sverige där B har ansvar för transporten tills det avlämnas i Iran. När parterna ingår avtalet verkar allt vara lugnt och köpeskillingen erläggs. När te-leveransen är iväg kommer ett extremt oväder som förstör hela leveransen. A hävdar således avtalsbrott från B:s sida och yrkar skadestånd. B har inte heller råd att skicka en ny leverans utan nytt kapitel.

Om man enbart prövas situationen utifrån det första rekvisitet för force majeure som är ”väsentlig påverkan” torde rekvisitet vara uppfyllt. Detta då den yttre omständigheten (stormen) föranlett en enorm fördyring av B:s avtalade prestation i vilket oskälighet kan anses föreligga. B kan således, i vissa fall, befrias från sin avtalsprestation i vilket bådas prestationer ska gå åter. Om dock B kunnat skaffa fram nytt te för ett rimligt pris inom rimlig tid har B en skyldighet att göra detta.

Frågan om när man kan anse att ett avtal väsentligen påverkats av yttre omständigheter är svårt att avgöra i det konkreta fallet där många olika aspekter måste beaktas. Vasa Advokatbyrå har arbetat med avtalsrätt sedan byrån grundades av advokat Per-Ulrik Andersson 2002. Vasa Advokatbyrå har således en lång och gedigen erfarenhet av sådana frågor, en erfarenhet vi använder för att värna om just dina intressen.

Andra artiklar i serien om force majeure

Force majeure och oskälighet – Covid 19

Force majeure och oskälighet – effekten av jämkning

Force majeure och oskälighet – konsument

Force majeure och oskälighet – konsument II

Force majeure och oskälighet – klausulen?

Force majeure och oskälighet – utom kontroll

Force majeure och oskälighet – rimlig riskfördelning

Force majeure och oskälighet – rekvisitet oförutsägbarhet

Force majeure – rekvisitet väsentlig ändring

Force majeure – avtal

Författad av jur. trainne Henrik Berg

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om force majeure – rekvisitet väsentlig ändring

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.