Efter slutbesiktning börjar normalt en garantitid att löpa. Under garantitiden är entreprenören ansvarig för fel som uppstår. Entreprenören är emellertid inte skyldig att ersätta alla typer av fel. I denna artikel reder vi ut garantiansvaret för entreprenörer.

Garantitid- så fungerar det

Garantitid finns angivet både i standardavtalen AB 04 och ABT 06 och i konsumenttjänstlagen. AB 04 och ABT 06 är vanliga standardavtal som används för kommersiella tjänster. Konsumenttjänstlagen gäller i konsumentförhållanden där beställaren är en privatperson som inte beställer tjänsten för en förening/företag eller liknande.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Garantitiden gäller fem år får arbetsprestationer i AB 04 för och två år i konsumenttjänstlagen efter att entreprenaden har avslutats. Vanligen anses en entreprenad avslutad när den blivit godkänd på slutbesiktning. Garantitiden innebär att fel som upptäcks under garantitiden presumeras eller med andra ord förutsätts bero på entreprenören. Entreprenören har därför bevisbördan för att bevisa att felet inte beror på entreprenören.

Efter garantitidens utgång börjar en ansvarstid istället att löpa. Ansvarstiden är i AB 04 10 år från entreprenadens godkännande. Konsumenttjänstlagen fastslår också en tioårig ansvarstid från det att småhusentreprenaden godkändes om inte annat följer av en avtalad garanti. När garantin inte gäller och det endast är ansvarstid, presumeras inte entreprenören vara ansvarig för felet. Istället måste beställaren visa att felet beror på entreprenören.

Vilka fel går att åberopa?

Alla fel som upptäcks under garantitiden är inte entreprenören ansvarig för. Som huvudregel är entreprenören endast ansvarig för fel som inte kunde ha upptäckts under slutbesiktningen.

AB 04 framgår detta av 5kap 5§ där det anges att entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitiden.

I konsumenttjänstlagen regleras frågan i 60§ konsumenttjänstlagen. Där anges som huvudregel att konsumenten endast får åberopa fel som antecknas på besiktningsprotokollet. Undantaget är dock det som

1. konsumenten har påtalat vid slutbesiktningen men som besiktningsmannen inte har ansett utgöra fel,
   2. besiktningsmannen varken har märkt eller borde ha märkt vid slutbesiktningen, eller
   3. har påtalats av konsumenten för näringsidkaren inom sex månader från slutbesiktningen. 

Vasa Advokatbyrå hjälper dig i entreprenadfrågor

Om du hamnar i en tvist gällande garantitid och det inte går att kommunicera med motparten kan det vara nödvändigt att anlita en advokat. Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Vi kan bistå med att skriva ett välanpassat avtal, medla med motparten och företräda er i domstol.

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan er och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal