Mark – och miljödomstolen i nytt avgörande gällande beteckningen bensinstation

I P 10914-18 som beslutade 2019 beslutade mark och miljööverdomstolen att meddela bygglov för en biltvättsanläggning. Målet som avgjordes på den gamla plan -och bygglagen handlade om en bensinstation med tillhörande biltvätt. Grannarna till bensinstationen ansåg att biltvätten inte borde beviljas bygglov och att det inte rörde sig om en mindre avvikelse från detaljplan.

, Mark – och miljödomstolen i nytt avgörande gällande  beteckningen bensinstation

Biltvättsanläggningen avvek från detaljplan. Frågan som domstolen hade att ta ställning till var om det rörde sig om en mindre avvikelse som ändå kunde beviljas bygglov. Förutsättningarna för att det ska räknas som en mindre avvikelse är att det stämmer överens med detaljplanens syfte. Det innebär att det måste vara i enlighet med detaljplanens ändamål för att det ska räknas som en mindre avvikelse. Domstolen angav att ”frågan om en avvikelse ska betraktas som mindre däremot inte ska bedömas i absolut bemärkelse utan avvikelsens art och storlek måste bl.a. relateras till skalan och karaktären hos miljön. Detta innebär att en bedömning av om avvikelsen ska godtas alltid måste göras från fall till fall.” I målet hänvisade domstolen till (prop. 1989/90:37 s. 56) där det anges att mindre avvikelser för att tillgodose den allmänna nyttan så vida läget inte är så känsligt att ändring behövs.

I målet angav mark -och miljödomstolen att detaljplanen syftade till att skapa ett större sammanhängande industriområde. Lager och kontorsbyggnader samt bensinstation fanns med i planbestämmelserna. Domstolen tog hänsyn till att användningen av fastigheten som bensinstation var känd och att den typ av omgivningspåverkan som en biltvättsanläggning har anses likvärdig med de andra typer av verksamheter som hade godkänts med stöd av planbestämmelserna.

Nu har mark -och miljödomstolen dömt i ett nytt mål gällande biltvätt

I ett nytt avgörande från mark och miljödomstolen, som är andra instans i plan -och byggärenden, har domstolen haft att döma i bygglov gällande en separat biltvätt. I målet beviljade domstolen bygglov och hänvisade till P-10914-18 i sin bedömning. I sitt resonemang angav domstolen att detaljplanen för området angav att det fick användas för bensinstationsändamål. Den omgivningspåverkan som biltvätten innebär bedömdes därför vara likvärdig den som tilläts enligt planbestämmelsen. Domstolen gjorde bedömningen att detta var möjligt trots att tvättanläggningen inte kommer ligga i anslutning till försäljning av drivmedel.

Vasa advokatbyrå hjälper dig

Om du skulle behöva hjälp att överklaga ett bygglov eller skicka in bygglovsansökningar kan vi på Vasa Advokatbyrå hjälpa dig. Vi kan också företräda dig i domstol.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning om mark – och miljödomstolen

  • Få hjälp att utforma bygglovsansökan.
  • Få hjälp att skriva överklagande handlingar.
  • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.

Tvistelösning

  • Få en juridisk bedömning utifrån detaljplan och gällande rättsläge. 
  • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
  • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
  • Bevaka dina rättigheter. 
  • Slipp att slösa tid och energi på tvister med byggnadsnämnden.

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister. 

Det här samtalet kostnadsfritt