PBL – så bestäms detaljplaner

När det blir aktuellt att bygga nytt måste du söka bygglov. Ett bygglov behöver vanligen vara i linje med gällande detaljplan. Men vad är en detaljplan? Vem väljer en detaljplan och går den att överklaga? I denna artikel förklarar vi detaljplaner, hur de bestäms och något om vad som gäller.

, PBL – så bestäms detaljplaner

Genom planbestämmelser går det att planera hur områden får bebyggas. Det är kommunen som fattar beslut gällande planbestämmelser. För hela kommunens yta finns en så kallad översiktsplan. Detaljplaner är till för att reglera markanvändning och vattenanvändning, bebyggelse och byggnadsverk och är vanliga i tätbebyggda områden. Detaljplaner används således för att detaljplanera vissa områden. I områden som inte behöver detaljplaneras finns istället områdesbestämmelser.

Regler om detaljplan finns i kapitel 4 – 6 plan -och bygglagen (PBL). När kommunen plockar fram en detaljplan ska de bedöma vad som kan anses vara en lämpligt för bebyggelse och byggnadsverk. Kommunen ska också reglera bebyggelsemiljöns utformning bland annat i förhållande till en ny och sammanhållen bebyggelse, en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, ett nytt byggnadsverk kräver bygglov, ett byggnadsverks användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande m.m.

En detaljplan ska bestämma gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Samt bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för och bestämma användningen av kvartersmark och vattenområdet. Vidare ska detaljplanen innehålla en karta över område och fastighetsföreteckning.

Kan kommunen ändra en fastställd detaljplan?

Detaljplanen har vad som kallas för en genomförandetid. Den anger tidsramen för detaljplanens tilltänkta genomförande. Genom att det finns en genomförandetid kan en fastighetsköpare få en uppfattning om hur området kan komma att ändras. Genomförandetiden får inte vara kortare än 5 år och inte längre än 15 år. Det ska finnas rimliga möjligheter att genomföra planen. Innan genomförandetiden har startat kan inte bygglov för den nya planen ges.

Huvudregeln är att detaljplanen inte får ändras, ersättas eller upphävas under genomförandetiden om någon fastighetsägare motsätter sig det. Mot detta finns undantag. Det handlar då att det på grund av nya förhållanden är av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid planläggningen, samt i vissa frågor gällande fastighetsindelning.

Enligt 14 kap 9§ PBL har en fastighetsägare i huvudregel rätt till ersättning för skada om en detaljplan ändras eller upphävs före genomförandetiden utgång.

Vasa Advokatbyrå ger juridisk rådgivning i bygglovsärenden

Om du hamnar i en tvist i ett bygglovsärende kan du anlita oss för juridisk rådgivning. Vi kan också företräda dig som behöver gå i domstol.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva bygglovsansökan.
 • Få hjälp att överklaga beslut från byggnadsnämnden.
 • Få en bedömning om den situation som uppstått kan ge rätt till skadestånd.
 • Få hjälp att skriva ett uppdragsavtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik arbete som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter.
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla med byggbolaget.

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister.

Det här samtalet kostnadsfritt