I juridisk mening utgör en fastighet en fast egendom, medan en cykel exempelvis utgör lös egendom. Beroende på om ett köp rör fast egendom eller om det köp av lös egendom, är det olika lagar som gäller. Om du ska köpa en lös egendom, finner du huvudsakligen regleringen i köplagen, medan om du i stället köper en fast egendom, regleras det köpet i 4 kapitlet jordabalken. I den här artikeln kommer vi berätta om skillnader mellan lös egendom och fast egendom. Sedan kommer vi bland annat redogöra för köp av fast egendom.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
köp av fast egendom

Krav på skriftlighet vid köp av fast egendom

Eftersom det finns olika lagar för köp av fast egendom och köp av lös egendom, finns det vissa skillnader mellan dessa köp. Kanske den viktigaste skiljelinjen mellan dessa köp är formkravet, som i regel endast gäller för köp av fast egendom. Det formkravet innebär att avtalet behöver ingås skriftligen. Oftast inom svensk rätt blir avtal lika giltiga om de ingås muntligen, som om de ingås skriftligen. Köp av fast egendom är alltså ett av undantagen från den avtalsfriheten. Köp av fast egendom brukar förklaras ogiltiga om de inte ingåtts skriftligen. Att avtal om köp av fast egendom behöver ingås skriftligen, regleras i 4 kapitlet 1 § jordabalken.

Skillnad på fastighet och fastighet

Det finns en stor variation mellan hur olika fastigheter ser ut. Att så är fallet återspeglas bland annat i reglerna i jordabalken, som rör ansvar för fel. Det normala är att en fastighet inrymmer småhus, vilket är lätt att se vid en läsning av Högsta domstolens domar. Men sedan finns det även de som köper en fastighet med bara mark, för att kunna bygga småhus själva. För den andra typen av överlåtelse av fastighet, är det inte ovanligt förekommande att den som säljer fastigheten även vill teckna ett entreprenadavtal. Det avtalet brukar gå ut på att säljaren av fastigheten även får utföra byggnationen av småhus på fastigheten. Genom en sådan konstellation är ofta den positiva sidan att lagfartskostnaden vanligtvis kan hållas nere. I ett sådant fall är det visserligen jordabalken som blir tillämplig på själva överlåtelsen av fastigheten. Men gällande entreprenaden blir i stället konsumenttjänstlagen tillämplig, vilket är en lag som förutsätter att det rör ett avtal mellan en näringsidkare och en konsument.

Köpet av fast egendom

Som nämnt innan ska köp av fastighet regelmässigt ingås skriftligen. Med skriftligen menas att båda parter ska skriva under köpehandlingen, vilket utgör avtalet för fastighetsköpet. Avtal för köp av fastighet brukar bestå av två överlåtelsehandlingar. Den ena handlingen är köpekontraktet, vilket är en relativt omfattande överlåtelsehandling, där parterna anger samtliga villkor som ska gälla för köpet. Den andra överlåtelsehandlingen är köpebrevet, vilket i stället är av avsevärt mindre omfattning än köpekontraktet. I köpebrevet anges normalt sett endast de i jordabalken uppställda minimikraven, för att formkravet ska anses vara uppfyllt. Det är också i regel köpebrevet som sedan ligger till grund för ansökan om lagfart.

Att tänka på:

För det fall att du köpt en fastighet och du hamnat i en tvist med säljaren, kan vi informera dig om att bestämmelserna som rör fastighetsköp inte är helt enkla att sätta sig in i. Därför råder vi dig starkt att överväga att anlita en jurist. Dessutom är det även inte att rekommendera att driva en tvist själv, om du vill ha en verklig chans att vinna framgång med din tvist. Det är troligt att din motpart kommer anlita ett juridiskt ombud och då är du i regel chanslös. Vasa Advokatbyrå AB hjälper gärna dig med att driva din tvist. Tveka inte att kontakta oss!

Läsvärt om köp av fast egendom

Funktionalismen och bättre rätt till fast egendom | SvJT

Microsoft Word – Anonymiserad dom T 2126-19 (domstol.se)

Fastighetsrätt – fast egendom – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Fastighetsrätt – lös egendom – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Konsumenttjänstlagen – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt