När en konsument köper en vara av en näringsidkare, alltså av någon som driver en näringsverksamhet, gäller konsumentköplagen för det köpet. Men när konsumenten istället köper en tjänst av näringsidkaren gäller i regel inte konsumentköplagen. Däremot kan konsumenttjänstlagen gälla när konsument köper tjänst av näringsidkare. I den här artikeln kommer redogörs för när konsumenttjänstlagen gäller.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
konsumenttjanstlagen

Vilka fall konsumenttjänstlagen gäller för

När lagen kom till gällde den för tjänster till konsumenter där tjänsten bestod av arbete på lösa saker, arbete på fast egendom (jord) och förvaringstjänst. När det kom en ny konsumentköplag ändrades också konsumenttjänstlagen. I och med ändringen blev den nya konsumenttjänstlagen obligatoriskt gällande vid småhusentreprenader. Tjänster som erbjuds konsumenter av det offentligrättsliga exempelvis av myndigheter, gäller lagen inte för.

Vad som krävs för att konsumenttjänstlagen ska bli tillämplig

Till att börja med måste det röra sig om ett privaträttsligt avtal, dvs. ett avtal mellan två privata rättssubjekt såsom privatperson eller näringsidkare. Det ska alltså inte vara ett avtal mellan privatperson och det allmänna, vilket exempelvis kan vara stat eller kommun. Undantag från det är om privatpersonen har ett avtal med någon som företräder det allmänna, men som ingår avtalet utanför sin egenskap som företrädare av det allmänna. Avtalet behöver inte ingås skriftligen utan konsumenttjänstlagen är även tillämplig på privaträttsliga avtal som ingås muntligen.

Tjänst som avser materiellt arbete på egendom

Som nämnt innan gäller konsumenttjänstlagen tjänst genom utförande av arbete på egendom, men det kan också gälla arbete kring egendom. Arbetet måste i stort sett vara ett materiellt arbete. Med materiellt arbete avses sådant arbete där när det är slutfört ska den som utfört tjänsten ha uppnått materiellt eller fysiskt resultat. Exempel på materiellt arbete är städning eller renovering. Vid städning så är egendomen renare än innan tjänsten utfördes och vid reparationen är egendomen mer hel än innan tjänsten utfördes, alltså har tjänsteutövaren uppnått ett resultat som är antingen fysiskt eller materiellt. De flesta tjänster som erbjuds av hantverkare faller in under lagens tillämpningsområde.

Tjänst på fast egendom

Lagen gäller som sagt också arbeten på fast egendom. Det kan vara tjänst att bygga om uppförande av byggnad och även tillbyggnad av en befintlig byggnad på en fastighet. Även tjänst om att bygga kringliggande anläggningar runt byggnaderna på fastigheten omfattas, exempelvis byggande av brunnar. Det behöver inte vara tjänst om byggande på den fasta egendomen. Exempelvis tillämpas konsumenttjänstlagen vid köp av tjänst att reparera fastigheten eller om tjänsten avser underhåll av fastigheten. Underhåll kan vara såväl utanpå byggnader som putsning av fasaden, som underhåll på insidan av byggnader såsom tapetsering.

konsumenttjanstlagen2

Tjänst som avser arbete på lösa saker

Lös egendom är lösa saker som går att flytta på, men även exempelvis hur faller in under lös egendom. Så när man pratar om lösa saker innefattar det endast saker som kan förflyttas. Exempel på sådana lösa saker är möbler, skor, bilar mm. Konsumenttjänstlagen gäller alltså när någon har utfört ett arbete på din lösa sak.

Att tänka på

Vad som redogjorts för i den här artikeln gällande situationer då konsumenttjänstlagen är tillämplig är endast översiktligt. Det kan även vara andra fall än de som nämnts där lagen är tillämplig och det kan även finnas undantag där de situationer som nämnts i artikeln inte regleras av konsumenttjänstlagen. Om du har köpt en tjänst och vill veta vad som gäller och vilken lag som blir tillämplig rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har under många år arbetat med juridiska frågor om köp av tjänst. Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig!

konsumenttjanstlagen3

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Ta reda på vad som gäller för den tjänst du har beställt.

Tvistelösning

* Få en bedömning för vilka rättigheter du har vid en tvist om din beställda tjänst.

* Maximera dina chanser att göra gällande dina rättigheter i en tvist.

* Slipp använda din egen energi att försöka hävda dina rättigheter exempelvis om du vill göra gällande fel i den utförda tjänsten.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt