Entreprenadkontrakt- vad bör det innehålla?

Du bör alltid ha ett kontrakt om du ska låta utföra en entreprenad. Med hjälp av ett entreprenadkontrakt kan du förhindra många tvister som annars hade kunnat uppstå i framtiden. Kontraktet är en skriftlig handling att falla tillbaka på när ni behöver veta vad som gäller.

, Entreprenadkontrakt- vad bör det innehålla?

Det finns olika entreprenadformer, vanligen talar man om utförandeentreprenad eller totalentreprenad. Den förstnämnda entreprenadformen syftar till att beställaren ansvarar för projektering och entreprenören för arbetets utförande enligt kontraktshandlingarna. Den sistnämnda formen innebär att entreprenören sköter både projektering och arbetets utförande. Vid en totalentreprenad är det således entreprenören som i huvudregel ansvarar för att entreprenaden får en viss funktion. Medan det i en utförandeentreprenad är beställaren som svarar för att arbetet får en viss funktion.

Det finns flera standardkontrakt som är bra att utgå ifrån. Om du som är beställare gör det som privatperson och inte för ett företag/förening etc. räknas du troligtvis som en konsument och då är det lämpligt att använda standardkontraktet ABS 18. Om du istället företräder ett företag/förening kan du använda AB 04 för utförandeentreprenader och för totalentreprenader ABT 06.

Förutom att specificera vilka avtalsparterna är så är det viktigt att kontraktet innehåller en tydlig beskrivning av arbetets omfattning. Exakt vad ska utföras? Om det lämnas till entreprenören att sköta projekteringen ska avtalet helst ändå innehålla en tydlig beskrivning av vilken funktion som beställaren önskar att arbetet får.

Priset ska vara tydligt angett. Om ni gör tilläggsarbeten bör ni skriva tilläggsavtal så att ni vet vad tilläggsarbetet kommer kosta. Utöver detta bör ni ha en tydligt angiven tidsplan så att ni vet hur länge arbetet ska pågå och vilket datum ni förväntar er att arbetet ska vara färdigställt men också när det räknas som att det påbörjas. Ni bör även bestämma hur många och när ni vill besiktiga.

Det är också bra att avtala om arbetsmiljön. Det är i huvudregel byggherren, det vill säga du som beställer arbetet, som är ansvarig för arbetsmiljön. För konsumenter tar emellertid entreprenören ofta över det ansvaret. Det kan också avtalas om. Utöver detta bör man se till att ha ett färdigställandeskydd då det är lagkrav på att färdigställandeskydd ska finnas. Samt att entreprenören har en allriskförsäkring som ni kan vara medförsäkrade på.

I övrigt bör man se till att andra saker som är särskilt viktiga för er kommer med i avtalet. Det är betydligt svårare att bevisa vad som muntligen har kommit överens om.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning om entreprenadkontrakt

  • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.
  • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.

Tvistelösning inom entreprenadkontrakt

  • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
  • Medla mellan dig och motparten.
  • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
  • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
  • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
  • Bevaka era rättigheter. 
  • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Det här samtalet kostnadsfritt