Entreprenad – brist och avhjälpande

Entreprenadbranschen är en av Sveriges större marknader med en årlig omsättning överstigande 200 miljarder kr där varje individuellt bygge, utan problem, uppgår till mångmiljonbelopp. Av detta följer att entreprenadmarknaden är väldigt viktig att reglera då även ett väldigt litet fel kan innebära enorm skada. I många fall kan bristen avhjälpas innan dess att en skada verkligen uppstår, t.ex. att konsultens handlingar justeras innan de används. Ibland kan skadan inte undvikas. Frågan som då uppkommer är vem som bär ansvaret för bristen och skadan samt vilken sanktion som då kan aktualiseras? I denna artikel kommer vi att, utifrån de olika standardavtalen som bygger entreprenadrätten, fokusera på avhjälpande.

Entreprenad – brist och avhjälpande

Denna artikel utgår från följande avtal;

 • AB 04; avser utförandeentreprenader,
 • ABT 06; avser totalentreprenader,
 • ABK 09; avser konsultuppdrag

AB 04

AB 04 är ett av flera allmänna råd som med jämna rum ges ut av den ideella föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK). Det är inte obligatoriskt att tillämpa AB 04 eller något annat allmänt råd som ABT 06 eller ABK 09. Avtalen är dock framtagna med en sammanvägning av båda utförarens och beställarens intressen och bygger på djup kunskap inom branschen i vilket egna avvikelser, vid tillämpningen av de allmänna råden, inte rekommenderas. Det finns dock något som kallas för en ”täckbestämmelse”. Täckbestämmelser innebär att det står parterna helt fritt att avtala om bestämmelsen. Det följer av stark sedvänja och praxis inom många av de avsedda branscherna att de allmänna råden tillämpas helt/nästan fullt ut. Bundenhet kan således uppstå av detta skäl.

AB 04 riktar sig specifikt mot entreprenörer och beställare av utförandeentreprenader; alltså där beställaren givit entreprenören klara direktiv som t.ex. ritningar vilka ska följas fullt ut. Av vad som följer av 1 kap. 1§ AB 04 är att uppdragets omfattning bestäms av handlingarna.

Enligt AB 04 står entreprenören för fel och skada i följande fall;

 • Om skadan uppkommit under entreprenadtiden på ej avlämnad del av entreprenaden och skadan inte beror på beställaren eller krig, uppror, naturkatastrof eller liknande omständighet.
 • Om felet framträder under den i AB 04 stadgade garantitiden (fem år avseende prestationen och två år avseende material). Entreprenören ansvarar dock inte för fel som uppstår p.g.a. felaktig projektering, bristande underhåll, felaktig skötsel eller förslitning. Garantin avseende material förlängs dock i de fall en leverantör har utfäst en längre garanti än två år. Den allmänna ansvarstiden är 10 år.
 • Entreprenören ansvarar för väsentliga fel som framträder först efter utgången av garantitiden om felet har sin grund i entreprenörens vårdslöshet. Här måste således två kumulativa rekvisit vara uppfyllda; nämligen att felet som sådant är väsentligt och att entreprenören varit vårdslös. I denna prövning har beställaren bevisbördan avseende entreprenörens felansvar. Vid bedömningen om felet ska anses som väsentligt ska även skadans omfattning/eventuella omfattning beaktas och inte enbart skadan som sådan. Om felet påverkar beställarens möjlighet att använda byggnaden bör väsentligt fel presumeras.

Om entreprenören bär ansvar för fel så tillkommer även ett ansvar för den skada som vållas p.g.a. felet. Ansvaret gäller även för den part som anlitat underleverantör, entreprenörer, anställda eller annan person. Detta gäller dock inte om beställare anlitat en sidoentreprenör som vållar entreprenören egendomsskada, i så fall förutsätts medvållande.

Entreprenören ansvarar även gentemot tredje man. Om beställare blir skadeståndsskyldig gentemot någon annan ska alltså entreprenören hålla beställaren skadefri. Från denna bestämmelse finns vissa undantag som när entreprenören inte rimligen kunnat förebygga skadan.

Om fel eller skada upptäcks, som entreprenören är ansvarig för, har beställaren en skyldighet att utan dröjsmål skriftligen underrätta entreprenören om detta. För det fall beställaren dröjer med att underrätta entreprenören bär beställaren ansvaret för de merkostnader som uppstår p.g.a. dröjsmålet. Detsamma gäller om beställaren borde ha upptäckt felet eller skadan tidigare.

Sanktion

Sanktionen om entreprenören ansvarar för felet, är en skyldighet och rätt att avhjälpa felet. Det innebär även att om fel eller skada upptäcks så kan inte beställaren direkt rikta ett skadeståndskrav gentemot entreprenören utan att ge tillfälle för entreprenören att åtgärda felet och skadan. Först efter dess att entreprenören inte kunnat eller helt enkelt vägrat att avhjälpa felet kan skadeståndskrav riktas.

Avhjälpandet ska ske på entreprenörers bekostnad och hanteras skyndsamt, dock senast två månader efter besiktningsutlåtandet eller den skriftliga underrättelsen tillställdes entreprenören. Om avhjälpandet kräver avvaktan på lämplig årstid ska detta ske. Om inte felet medför risk för skada på byggnaden eller är till olägenhet av betydelse för beställaren kan parterna komma överens om en annan tid. Om entreprenören inte ansvarar för felet har entreprenören rätt till ersättning.

Om entreprenören inte anser att denne bär ansvaret ska beställaren skriftligen underrättas om detta. Om entreprenören inte avhjälper felet får beställaren låta åtgärda felet själv, varpå prisnedsättningsrätt/skadeståndsrätt uppstår.

Om inte felet i väsentlig grad påverkar byggnadens utseende, bestånd eller möjlighet att använda på ett ändamålsenligt sätt så kan entreprenören välja att inte avhjälpa bristen om det skulle vara oskäligt sett till åtgärdernas kostnad och andra omständigheter. I så fall ska entreprenören istället bevilja prisnedsättning.

ABT 06

ABT 06 är menade för totalentreprenader vilket huvudsakligen innebär att entreprenören ansvarar för såväl projektering som utförande. En vanlig situation som kvalificerar som totalentreprenad är när beställaren lämnas ett antal egenskaper eller en referensbyggnad som instruktion. Entreprenören ska då vidta alla de nödvändiga åtgärderna från start till slut.

De grundläggande bestämmelserna för när entreprenören bär ansvar för fel och skada liknar de i AB 04. Den största skillnaden är framförallt garantins omfattning. Vid totalentreprenader brukar entreprenören även ansvara för byggnadens funktionskrav och inte begränsas till själva prestationen. Entreprenören brukar dock ha ett begränsat ansvar på de områden där beställaren anvisat ett speciellt material, konstruktion eller dylikt.

I övrigt motsvarar bestämmelserna om entreprenörens felansvar enligt ABT 06 de i AB 04 till stor del. Dock uppkommer vissa tolkningsskillnader och olika grad av omfattningar i vilket man fortfarande alltid måste pröva en händelse utifrån de avsedda bestämmelserna.

Sanktion

Entreprenören har enligt ABT 06 samma rätt och skyldighet att avhjälpa felet och skadan som AB 04. Detta innefattar även en rätt att inte avhjälpa oskäliga fel utan istället erbjuda prisnedsättning. Avhjälpandet ska ske skyndsamt, dock senast två månader efter att entreprenören tillställts besiktningsutlåtandet eller den skriftliga underrättelsen. Om entreprenören anser att denna inte är ansvarig ska detta meddelas beställaren skriftligen.

Beställaren har även en skyldighet att skriftligen meddela entreprenören om det upptäckta felet eller skadan och kan bli skyldig avseende merkostnaden om denne inte meddelar entreprenören för sent. Detta gäller även om felet eller skadan bort upptäckts senare.

ABK 09

ABK 09 är liksom AB 04 och ABT 06 allmänna bestämmelser. ABK 09 är menad att användas vid konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet och är anpassade för användning från idéstadiet till dess att uppdraget är slutfört.

Som de flesta konsulterna inom branschen vet om kan ett uppdrag variera från att omfatta kort rådgivning angående rekommendationer om en projektering till ett totalt uppdrag från början till slut. Då uppdragen varierar något enormt är det inte konstigt att ABK 09:s första bestämmelse stadgar att konsulten och beställaren ska börja med att utförligt specificera uppdraget gällande allt från kvalité och omfattning till betalningsvillkor, form och detaljgrad för redovisningen m.m. Till detta stadgas ett tolkningsunderlag om osäkerheter skulle uppkomma vilken främst hänvisar till det kontrakt som ingåtts.

Vid utförandet av uppdraget ska konsulten agera fackmannamässigt, med omsorg samt i övrigt iaktta god yrkessed. Kraven på konsulten innefattar bl.a. en aktiv skyldighet att, om omständigheterna kräver det, kontrollera uppgifter och komplettera utredningar inom ramen för uppdraget. Konsulten har även, som huvudregel, sekretess gällande de handlingar och den information som erhålls från beställaren.

Sanktion

Om skada, sakskada eller ekonomisk skada, uppstår p.g.a. konsultens bristande i uppdraget gällande statsmannamässighet, omsorg eller övrig god yrkessed står konsulten för ansvaret. Konsulten står även för ansvaret vid övrig vårdslöshet. Konsulten står för detta ansvar i en tid om 10 år efter uppdragets slutförande, eller upphörande av annat skäl, och omfattar även det arbete som underkonsult eller annan anställd utfört.

Liksom vid tillämpningen av AB 04 och ABT 06 har även konsulten en skyldighet att avhjälpa fel som förekommer i de överlämnade handlingarna om de upptäcks inom 10 års-fristen. För de fall beställaren gör gällande avhjälpandeansvaret står konsulten denna kostnad. Dock har konsulten i detta fall ingen rättighet till att avhjälpa felet i vilket det för en beställare står fritt att rikta ett direkt skadeståndskrav mot konsulten.

Skadeståndskravet ska framföras i skrift, till konsulten, senast tre månader från dess att beställaren fått skälig misstanke om att skadan är konsultens ansvar. Skadeståndskravet får dock inte lämnas till konsulten om det gått mer än 9 månader från dess att beställaren upptäckt skadan.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om entreprenad – brist och avhjälpande

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.