Coronavirusets påverkan på entreprenader – vad gäller?

Covid-19 kan ha stor påverkan på en entreprenad. Det kan innebära att leveranser blir inställda eller inte kommer fram i tid. Anställda kan behöva stanna hemma i större utsträckning än vanligt för att inte riskera att sprida smittan vidare. Situationen innebär således att entreprenadprojekt kan bli försenade. I denna artikel diskuterar vi ansvaret för förseningar i entreprenadarbeten till följd av covid-19.

, Coronavirusets påverkan på entreprenader – vad gäller?

I entreprenader är det vanligt att använda standardavtalen AB 04 och ABT 06. Den förstnämnda är tillämpbar för utförandeentreprenader och den sistnämnda för totalentreprenader. Det går att använda andra avtalsformer. Det är vanligast att standardkontrakten används och denna artikel är därför skriven utifrån det.

En fråga somdiskuterats är om force majeure kan vara tillämpbart på coronaviruset. Termen syftar på en omständighet som är bortom kontroll för parten vilket resulterar i ett legitimt avtalsbrott. Det handlar om situationer som gör att entreprenören hindras på ett sätt som gör att han begår ett avtalsbrott, men som på grund av den extra ordinära omständigheten är en godtagbar ursäkt för att inte fullgöra förpliktelser enligt avtal. En sådan omständighet kan exempelvis vara krig, upplopp, terrorbrott eller naturkatastrofer.

*Entreprenader kan vara kommersiella tjänster eller utföras för konsumenter. Om det är en entreprenad som utförs för en konsument gäller konsumenttjänstlagen, den kommer inte närmare behandlas i denna artikel men läs gärna våra andra artiklar om konsumenttjänstlagen.

AB 04 och ABT 06 och force majeure

Huvudregeln i AB 04 och ABT 06 är att entreprenören ska betala förseningsvite om entreprenaden överskrider kontraktstiden. Emellertid anger 4.kap 3§ AB 04 och 6 kap. 3§ ABT 06 att entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om han hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden bl.a. på grund av krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad eller lockout (..).

För att åberopa grunden epidemi som ett skäl för tidsförlängning måste entreprenören kunna visa att en epidemi föreligger och att det dessutom utgör ett hinder för att slutföra arbetet. Det måste därför ha skett en faktisk påverkan på entreprenaden till följd av epidemin. Ett exempel på sådan påverkan torde vara om flera i personalen insjuknar i covid-19 och entreprenaden därför inte kan fortgå som vanligt. Skulle myndigheterna ta ett beslut om att entreprenadarbetet måste pausas som ett led att förhindra spridningen eller om personal på annat sätt hindras från att arbeta skulle det kunna utgöra skäl för tidsförlängning. Frågan har dock inte prövats i domstol och det är därför inte möjligt att ge ett säkert svar på hur frågan skulle bedömas.

Vidare finns ytterligare hinder som enligt samma paragraf i avtalet kan vara grund för tidsförlängning. Exempel på det är om ett myndighetsbeslut medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller begränsning av arbetskraft.

Underrätta beställaren

När entreprenören inser att arbetet kan komma att förlängas på grund av Covid-19 ska entreprenören underrätta beställaren om det. I avtalet anges att part utan dröjsmål ska underrätta motparten om förhållanden som parten insett eller bort inse skulle medföra rubbning av tidsplanen.

Vasa advokatbyrå tolkar avtal

Om du har hamnat i en tvist om tidsförlängning av entreprenadavtal kan du kontakta oss. Vi kan hjälpa dig att förhandla med din motpart och om det behövs gå i domstol. Vi har en lång erfarenhet av arbete inom processrätt och entreprenadjuridik.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

  • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
  • Få hjälp att tolka ert avtal.

Tvistelösning

  • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
  • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
  • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
  • Bevaka era rättigheter. 
  • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Det här samtalet kostnadsfritt