Ångra köp av bostadsrätt

Har du köpt en bostadsrätt och ångrat dig? Dina möjligheter att häva ett bostadsrättsköp skiljer sig åt beroende på när i processen du ångrar dig. Att bryta ett bostadsrättsköp kan bli dyrt. Vi går här igenom vilka möjligheter du har att häva ett köp och vad du bör tänka på.

Innan avtalet skrivits på

Huvudregeln inom svensk rätt är att avtal kan ingås formlöst. Detta innebär att ett muntligt avtal i regel är bindande i samma utsträckning som ett skriftligt avtal. En grundläggande princip inom avtalsrätten är” pacta sunt servanda” vilket är latin för “avtal ska hållas”.

Ibland uppställs dock krav i lag på att avtal ska ingås på visst sätt, det vill säga i viss form. Enligt bostadsrättslagen ska ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp upprättas skriftligen och skrivas under av köparen och säljaren. Avtalet ska också innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt ett pris.

Nyproduktion av bostadsrätt

Ett överlåtelseavtal som inte uppfyller formkraven är ogiltigt. Ett muntligt avtal har alltså inte samma verkan som ett skriftligt avtal vid köp av en bostadsrätt. I regel har alltså både köparen och säljaren rätt att dra sig ur en bostadsrättsaffär innan avtalet har skrivits på.

Skulle någon av parterna dra sig ur affären innan kontraktet skrivits på skulle möjligen den parten kunna bli skadeståndsskyldig på grund av vårdslöshet vid avtalets ingående. Detta förutsätter förstås att du som säljare eller köpare kan bevisa att personen faktiskt har varit vårdslös. Vidare krävs att du kan visa att du lidit ekonomisk skada.

Efter avtalet skrivits på

Efter att ett avtal om köp av en bostadsrätt har skrivits på blir det genast mycket svårare att häva köpet. Då gäller nämligen principen “pacta sunt servanda”.

Villkor i köpekontraktet

När en privatperson köper någonting av en annan privatperson eller när en näringsidkare köper något av en annan näringsidkare gäller köplagens bestämmelser. Köplagen reglerar köp av lös egendom. En bostadsrätt utgör lös egendom och således ska köplagens bestämmelser tillämpas.

Köplagens bestämmelser är dispositiva vilket innebär att det är möjligt för parterna att komma överens om andra villkor än de som framgår av lagen. Detta innebär att köplagens bestämmelser bara ska tillämpas i fall att inte annat följer av avtalet. Börja därför alltid med att ta reda på vad som står i avtalet.

Är ditt köp av en bostadsrätt beroende av om du får bolån, att du får din nuvarande bostad såld eller någon annan liknande omständighet bör du tala om detta för säljaren. Säljaren är förstås inte skyldig att gå med på dina villkor, men det kan vara värt ett försök. Har ni avtalat om att köpet ska genomföras endast om du som köpare får din egen bostad såld – och blir den inte det – kan du dra dig ur köpet utan att bli skadeståndsskyldig. Som nämnt ska köplagens bestämmelser tillämpas i fall att inte annat följer av avtalet.

Se alltid till att läsa igenom avtalsvillkoren innan du skriver på avtalet. I och med att bestämmelserna i köplagen är dispositiva är det inte bara möjligt att avtala om villkor som är bättre för dig som köpare än de som står i lagen, utan också om villkor som är sämre för dig som köpare. Läs därför igenom avtalet noggrant för att undvika jobbiga överraskningar.

Fel i bostadsrätt

Är bostadsrätten felaktig kan du under vissa förutsättningar ha rätt att häva köpet utan att bli ersättningsskyldig gentemot säljaren.

Enligt köplagen får en köpare inte åberopa fel som hen måste antas ha känt till vid köpet. Som köpare har man ingen skyldighet att undersöka bostaden. Har du emellertid före köpet undersökt bostaden eller utan godtagbar anledning underlåtit att göra det trots att säljaren uppmanat dig att göra det får du som huvudregel inte åberopa fel som du borde ha märkt vid undersökningen.

En bostadsrätt är felaktig om den avviker från vad som avtalats. Utgångspunkten för felbedömningen är således avtalet. Som sagt ansvarar man som säljare inte får sådana fel som gått att upptäcka vid en undersökning av bostaden – utan endast för s.k. dolda fel. Dolda fel är fel som inte har gått att upptäcka vid en noggrann undersökning av bostaden Det kan till exempel röra sig om felaktig konstruktion, fuktskador i badrum på grund av avsaknad av tätskikt eller skadedjur.

Enligt köplagen har man som köpare rätt att häva ett köp på grund av fel om felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare och säljaren insett eller borde ha insett detta. Vid bedömningen av om ett fel är av väsentlig betydelse ska man ta hänsyn till vilka möjligheter det finns för säljaren att avhjälpa felet. Säljaren ska i första hand ges möjlighet att avhjälpa felet, det är först om detta inte är möjligt som hävning kan komma på tal. Vill du häva ett bostadsrättsköp på grund av fel är det viktigt att du gör detta inom skälig tid. Gör du inte det faller rätten till hävning som huvudregel bort.

Avtalsbrott bostadsrättsköp

Eftersom bostadsrätt är en typ av lös egendom, och köplagen är tillämplig på köp av lös egendom, är det också köplagen som blir tillämplig vid avtalsbrott av bostadsköp. Enligt 51 § köplagen kan du som köpare bli ansvarig för avtalsbrott vid köp av bostadsrätt om du exempelvis inte betalar i tid till säljaren av bostadsrätten. Att det är ett avtalsbrott innebär inte att det behöver anses vara ett brott på så sätt som man menar i straffrätten med fängelse som konsekvens, utan här menas i stället att du som köpare på något sätt brutit mot det avtal som du och säljaren har slutit med varandra. Genom att inte betala vid den tiden som du och säljaren avtalat innebär i regel att du brutit mot avtalet, vilket gör att det kan anses som att du har begått ett avtalsbrott.

Slutligen kan vi nämna att ”kontraktsbrott” också en vanlig synonym som ofta används i stället för ”avtalsbrott”. Så när du kommer i kontakt med något av begreppen avtalsbrott eller kontraktsbrott, kan det vara bra att veta att de begreppen ofta innebär samma sak.

Skadeståndsskyldighet

Fullföljer du inte avtalet trots att du skrivit på ett kontrakt och har du ingen rätt att häva köpet kan har du brutit mot avtalet. Vid avtalsbrott har säljaren rätt att kräva skadestånd. Detta kan bli väldigt dyrt för dig som köpare. Bryter du avtalet har säljaren rätt att behålla handpenningen. Skulle handpenningen inte täcka den ekonomiska skadan som säljaren lidit kan du även bli skyldig att betala ytterligare ersättning.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ångra köp av bostadsrätt

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.