Totalentreprenad är en vanlig entreprenadform som innebär att entreprenören sköter både projektering och utförande. Entreprenören är då ansvarig för byggets funktion. I denna artikel går vi igenom några av totalentreprenadens huvuddrag.

Totalentreprenad

Begreppet totalentreprenad

Det är vanligt att tala om totalentreprenad och utförandeentreprenad. Skillnaden är vem som är ansvarig för projekteringen. Vid en utförandeentreprenad står beställaren för projekteringen och ger sedan entreprenören i uppdrag att använda vissa angivna tekniska lösningar. I en totalentreprenad har beställaren istället gett entreprenören i uppdrag att bygget ska få vissa funktioner, men det är då entreprenörens uppgift att sköta projekteringen.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

I praktiken blandas ofta de båda lösningarna. Det är vanligt att ett bygge i huvudsak är en totalentreprenad, mena att beställaren har vissa krav på tekniska lösningar. Det kallas för styrd totalentreprenad. Det kan även vara så att ett bygge i huvudsak är en utförandeentreprenad men med vissa krav på arbetets funktion.

Totalentreprenad kan även utföras som en funktionsentreprenad. En funktionsentreprenad har ett större ansvarsområde och täcker även underhåll efter entreprenadens färdigställande. Hur långtgående underhållet är kan skilja sig beroende på vad som har avtalats. Exempelvis kan motorvägar byggs som funktionsentreprenader.

Avtal för totalentreprenader

ABT 06 är det vanliga standardkontraktet för totalentreprenader. ABT 06 är utvecklat med AB 04, standardkontraktet för utförandeentreprenader, som utgångspunkt. Den tidigare versionen av ABT 06 heter ABT 94. Om beställaren är konsument, beställer som privatperson, går det istället bra att använda ABS 18 eftersom den är anpassad efter konsumenttjänstlagen.

Totalentreprenad2

Ett vanligt problem vid totalentreprenader är bristande kommunikation. Det kan dels handla om att förfrågningsunderlag och avtal inte är tillräckligt välutformat så att entreprenadfirman förstår vad beställaren vill ha för funktion. Då kan det uppstå konflikter mellan beställaren och entreprenören.

Ett annat problem kan vara samordningen. Ofta behöver entreprenören ta in underentreprenörer som utför vissa delar. Om något går fel kan det uppstå problem mellan entreprenörerna gällande vem som är ansvarig för att åtgärda felet.

Få juridisk vägledning

Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång erfarenhet av arbete inom fastighets -och entreprenadjuridik. Större byggen kan bli kostsamma projekt särskilt om det uppstår konflikter. Det kan vara en god idé att anlita en jurist för att se till att få välutformade avtal och lösningar så att ni förebygger konflikter innan de uppstår. Vi kan också bistå dig som redan har hamnat i en tvist med juridisk sakkunskap och om det skulle behövas, företräda dig i domstol.

Totalentreprenad3

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt