Bestämmelser om servitut finner du i huvudsak i jordabalken. Ett servitut är lite förenklat en rättighet för en fastighet och de som bor i den, att använda något som tillhör en annan fastighet. Det kan exempelvis röra sig om en brunn eller en väg. Rätten till servitutet ställs till fastigheten, inte till en person. Om en fastighetsägare säljer sin fastighet och flyttar till en annan fastighet, är det alltså inte ägaren som kan ta med sig rätten till servitutet. I stället blir det den nya ägaren av den sålda fastigheten som får rätt till servitutet. I den här artikeln får du lära dig lite mer om vad som gäller för servitut.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Servitut

Härskande fastighet och tjänande fastighet

Som huvudregel gäller att rätten som kommer med ett servitut ska upplåtas i den tjänande fastigheten, och det är den härskande fastigheten som ska gynnas av servitutet. I jordabalkens 14 kapitel 2 § regleras dock ett undantag från huvudregeln. Enligt den bestämmelsen kan servitut tillåtas att ställas upp för att gynna en gruvegendom. Det kan även förekomma andra undantag, så utgå inte ifrån att huvudregeln automatiskt gäller.

Två typer av servitut

Servitut finns uppdelat som officialservitut och som avtalsservitut. Ett officialservitut uppkommer genom att en myndighet fattar beslut om det servitutet. Lantmäteriet beslutar om officialservitut genom en så kallad lantmäteriförrättning.

Avtalsservitutet uppkommer genom att ägarna av en tjänande och en härskande fastighet ingår ett avtal med varandra. Många avtal inom juridiken kan ingås lite hursomhelst. Vissa typer av avtal uppställs det dock formkrav för, vilket innebär att de avtalen måste vara utformade enligt dessa krav för att vara giltiga. Avtal om servitut är ett av dessa avtal som det i lag uppställs formkrav för. Vilka dessa formkrav är följer nedan.

Formkrav för avtalsservitut

De formkrav som ställs upp för servitut regleras om i 14 kapitlet 5 § jordabalken. Första formkravet som nämns i bestämmelsen är att den som äger den tjänande fastigheten ska upplåta servitutet skriftligen. Vidare framgår att i den upplåtelsehandlingen behöver det anges både den härskande fastigheten och den tjänande fastigheten, samt även i vilket syfte som servitutet upplåts. Om dessa krav inte är uppfyllda är avtalet visserligen inte giltigt som avtal om servitut, men däremot kan det ändå vara ett giltigt avtal om nyttjanderätt. Dock är det så att nyttjanderättsavtal som huvudregel har en begränsad giltighetstid, medan ett servitutsavtal regelmässigt inte har det. Giltighetstiden för en nyttjanderätt ligger normalt sätt på mellan 25–50 år.

Servitut och undersökningsplikt

Om du ska köpa en fastighet har du en rätt långtgående plikt att undersöka fastigheten, vilket framgår av 4 kapitlet 19 § 2 stycket jordabalken. De flesta fel är svåra att göra gällande mot säljaren om det är sådana fel, som med hjälp av en besiktningsman går att upptäcka vid en undersökning av fastigheten. Huruvida fastigheten du tänker köpa är en tjänande fastighet med ett servitut eller ej, faller däremot inte under den undersökningsplikten. Det förutsätter dock att du som köpare varit i god tro om att det inte finns något servitut på fastigheten som du tänker köpa. Skulle det vara så att när du besöker fastigheten innan köpet, ser att någon är ute med sin häst på en väg som tillhör fastigheten du tänker köpa, kan du bli skyldig att undersöka om fastigheten är en tjänande fastighet av ett servitut i form av en ridväg. Den saken kan du undersöka genom att höra efter hos Lantmäteriet. Skulle du däremot vara i god tro om att det inte finns något servitut och säljaren inte har informerat dig om servitutet, kan servitutet upplösas. Konsekvensen av det hamnar normalt sätt på säljaren och denne kan bli skadeståndsskyldig gentemot ägaren av den härskande fastigheten.

Att tänka på

Skulle du hamna i en tvist om servitut kan det vara en god idé att ta kontakt med någon som är juridiskt kunnig. Vi på Vasa Advokatbyrå AB har lång erfarenhet av tvister och fastighetsrätt. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig med din tvist.

Läsvärt

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/ansok-om-inskrivning-av-avtalsservitut-och-nyttjanderatt/uppratta-servitutsavtal-eller-nyttjanderattsavtal/#qry=servitut

https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2018/35148/

https://www.vasaadvokat.se/undersokningsplikt-besiktningsman/

https://www.vasaadvokat.se/ny-fastighetsagare/

https://www.vasaadvokat.se/kopa-hus-7-viktiga-saker-att-tanka-pa/

Författad av: Alexander Isehag

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt