En fastighetsägare får, som huvudregel, gör vad denne vill med sin egendom. Utan att behöva fråga någon annan om godkännande kan ägaren hyra ut den på olika sätt, pantsätta den, sälja den, ändra den från bostad till affärslokal osv. Men många begränsningar finns för åtgärder där ägaren har anmälningsplikt eller måste ha tillstånd från en eller flera myndigheter. I den här artikeln presenterar vi några av de vanligaste begränsningar som finns för en fastighetsägare samt översiktligt om reglerna för dessa. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av plan- och bygglagen samt miljöbalken. Kontakta oss så hjälper vi dig.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.
Plan- och bygglagen samt miljöbalken

Plan- och bygglagen

I varje kommun ska det finns en planering för mark, vatten och byggande som följer plan- och bygglagen. Det handlar om att på bästa sätt ta tillvara på mark och planera för hur den ska användas inom kommunens gränser. Allt ifrån industriområden, skolor, sjukhus, parker, museum, tåg- och busstationer och gator till bostads- och naturområden ska det finnas en planering för.

För hela kommunens gränser ska det finnas en översiktsplan som i stora drag reglerar vad olika områden ska användas till. När det kommer till områden med tät bebyggelse eller med detaljerad planering ska det finnas en detaljplan. Dessa planer ska uppdateras med jämna mellanrum, beroende på vilken tid den är tänkt att genomföras på. Genomförandetiden ska normalt ligga mellan tio och 50 år.

Om du vill bygga, ändra eller riva en byggnad på en fastighet krävs nästan alltid bygglov. Det är kommunens bygglovsnämnd som beslutar om bygglov ska ges eller inte. Det avgörande för prövningen är om den planerade åtgärden strider mot en befintlig detaljplan eller inte. Mer om plan- och bygglagen.

Plan- och bygglagen samt miljöbalken

Några exempel på byggnader som inte kräver bygglov är

 • Friggebodar.

Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

 • Attefallshus.

Du kan bygga flera attefallshus, men hur stort du får bygga beror på vad du ska använda ditt attefallshus till. Om du ska använda huset som en komplementbyggnad får det inte överstiga 25 m2 tillsammans med andra attefallshus som du har byggt på tomten. Om du ska använda huset som ett komplementbostadshus får du istället bygga högst 30 m2 tillsammans med andra attefallshus som du har byggt på tomten. För dessa krävs dock anmälningsplikt samt startlov från kommunen.

Något om miljöbalken

För den som vill bygga på sin fastighet kan även reglerna i miljöbalken sätta hinder. Det vanligaste som fastighetsägare stöter på är strandskyddet. Skyddet innebär att det inom 100 meter från strandkanten inte får byggas, grävas, sprängas, eller utföras andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv. Detta inkluderar även t.ex. bryggor, pirar, grillplatser och staket.

För vissa stränder kan länsstyrelsen besluta att skyddet gäller i upp till 300 meter om det behövs för att uppfylla skyddets syften.

I vissa fall kan den fastighetsägare som vill bygga på sin fastighet som omfattas av strandskyddet få tillstånd, s.k. strandskyddsdispens. Ett sådant görs ofta hos kommunen men kan ibland också göras hos länsstyrelsen.

Plan- och bygglagen samt miljöbalken

Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Vi hjälper dig med det juridiska så du kan fokusera på byggandet
 • Ta tillvara dina rättigheter mot stat och kommun
 • Vi hjälper dig som har köpt en fastighet med byggnader som har uppförts utan bygglov

Tvistlösning

 • Vi hjälper dig genom hela processen
 • Vi hjälper dig i kontakten med myndigheter
För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt